zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8 050 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku dla Gminy Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-25/10
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 27 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota, dnia 17.09.2010 roku
ZP 341 – 25 / 10

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 193 000 EURO   na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8 050 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego w 2010 roku dla gminy Białe Błota” została wybrana oferta nr 02 złożona przez „Bank Gospodarstwa Krajowego” Oddział w Toruniu, ul. Chełmińska 28, 87–100 Toruń z ceną dla kredytu: 1 589 944,59 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone
w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez „Bank Pocztowy S.A.” Oddział w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85–959 Bydgoszcz z ceną dla kredytu 1 815 517,89 zł
i uzyskała 87,58 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 03 złożona przez „Bank Ochrony Środowiska S.A.” Centralna Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 13, 85–950 Bydgoszcz z ceną dla kredytu 1 749 454,62 zł i uzyskała 90,88 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 04 złożona przez „Bank Spółdzielczy w Koronowie”, Plac Zwycięstwa 12, 86–010 Koronowo z ceną dla kredytu 2 094 198,74 zł i uzyskała 75,92 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
   
                                                                          Zastępca Wójta
 
                                                                      Krzysztof Jankowski


UWAGA !!
Zmiana termin składania ofert do dnia 27 sierpnia 2010 roku do godziny 10.00
Dodanie opinii RIO

PL-Białe Błota: Usługi udzielania kredytu
2010/S 132-202938

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7Do wiadomości: Lucyna Krasulak, Bartosz Wiese86-005 Białe Błota POLSKATel. +48 523239090-45/62E-mail: inwestycje@bialeblota.plFaks +48 523239065
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 8 050 000,00 PLN na pokrycie deficytu budżetowego w2010 roku dla Gminy Białe Błota.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6
Główne miejsce świadczenia usług Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-065 Białe Błota.
Kod NUTS PL613
II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy w wysokości 8 050 000,00 PLN (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych) na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2010 roku.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000
II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)
Podział na części
Nie
II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres
Zamówienie o wartości powyżej progu ustalonego w przepisach na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawa zamówień publicznych.
Bez VAT 2 733 780,00 PLN
II.2.2)
Opcje
II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 8.9.2010. Zakończenie 31.12.2018
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje
50 000, 00 PLN (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych) w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.1.2)
Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Kredyt pobierany będzie w dwóch transzach:
a) pierwsza do dnia 30.9.2010 roku w wysokości 4 050 000 PLN (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych),
b) druga do dnia 30.11.2010 roku w wysokości 4 000 000 PLN (słownie: cztery miliony złotych).
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania.
III.1.4)
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak
1. Na wniosek Zamawiającego, w uzasadnionym przypadku, możliwe będzie sporządzenie aneksu w celu przedłużenia spłaty kredytu.
2. W sytuacji, gdy kredyt spłacony będzie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
3. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
4. Zamawiający nie przewiduje, oprócz oprocentowania i kwoty prowizji od udzielonego kredytu, uiszczania dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu.
5. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę wekslową równą wielkości udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami i prowizją.
6. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi począwszy od 1.1.2011 roku do 31.12.2018 roku włącznie, w równych ratach miesięcznych, w ostatnim dniu miesiąca.
III.2)
WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy PZP wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
4. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3)
Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz wykonanych usług w zakresie udzielania kredytów w wysokości, co najmniej 6 000 000,00 PLN każdy,w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykaz powinien zawierać przedmiot usługi, odbiorcę,datę wykonania i wartość usługi. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu dokumenty potwierdzające,że usługi wykonano należycie.
III.2.4)
Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2)
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.8.2010 - 14:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 23.8.2010 - 15:00
Miejsce
Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, pokój nr 19.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)
INFORMACJE DODATKOWE
VI.4)
PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a02-676 Warszawa POLSKA Tel. +48 224587801Internet: http://uzp.gov.plFaks +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji oczynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określonyw art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
7.7.2010
siwz.doc (124kB) word
Załącznik nr 1.doc (32kB) word
Załącznik nr 2.doc (27kB) word
Załącznik nr 2a do SIWZ.doc (28kB) word
Załącznik nr 3.doc (27kB) word
Odpowiedzi na pytania do KREDYTU.doc (41kB) word
wykaz jednostek.JPG (817kB) jpg
Pytania i odpowiedzi.doc (29kB) word
Pytania i odpowiedzi_1.doc (30kB) word
Pytania i odpowiedzi_2.doc (28kB) word
Pytania i odpowiedzi_3.doc (32kB) word
Pytania i odpowiedzi_4.doc (32kB) word
Pytania i odpowiedzi_5.doc (30kB) word
Opinie.zip (1523kB) zip
Opinie_RIO.zip (2248kB) zip

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (12 lipca 2010, 08:20:52)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (17 września 2010, 09:22:02)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1907