zamówienie na:

Budowa jezdni oraz chodników w ulicach: Wierzbowej, Opalowej oraz Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-11/A/10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 3 sierpnia 2010  12:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
Białe Błota, dnia 13.08.2010 roku
IR ZP 341 – 11 / A / 10

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 4 845 000 EURO na „Budowę jezdni oraz chodników w ulicach: Wierzbowej, Opalowej oraz Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota” została wybrana oferta nr 03 złożona przez firmę: PROJPRZEM S.A., ul. Bernardyńska 13, 85 – 029 Bydgoszcz za wykonanie:
1.     I etapu inwestycji tj. ul. Wierzbowa od drogi krajowej S5 do terenów kolejowych z ceną netto 1 750 968,68 zł,
2.     II etap ulica Wierzbowa od terenów kolejowych (wraz z przebudową na tych terenach) do końca opracowania z ceną netto 1 454 831,21 zł,
3.     III etap ulica Opalowa wraz z terenem religijnym przy ulicy Staroszkolej
z ceną netto 1 093 058,56 zł.
Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższe ceny i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez konsorcjum: Lider: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kombud” Sp. z o.o., ul. Piwnika – Ponurego 1E, 85–791 Bydgoszcz; Partner:   Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „AFFABRE” Sp. z o.o., ul. Inwalidów 1, 85 – 727 Bydgoszcz:
1.     I etapu inwestycji tj. ul. Wierzbowa od drogi krajowej S5 do terenów kolejowych z ceną netto 2 016 714,59 zł,
2.     II etap ulica Wierzbowa od terenów kolejowych (wraz z przebudową na tych terenach) do końca opracowania z ceną netto 1 825 818,91 zł,
3.     III etap ulica Opalowa wraz z terenem religijnym przy ulicy Staroszkolej
z ceną netto 1 259 244,55 zł.
Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała kolejno ilość punktów:
I etap – 86,82 punktów, II etap – 79,68 punktów, III etap – 86,80 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 02 złożona przez firmę: Zakład Drogowy Maciej Siedlecki, ul. Puszkina 21, 62 – 030 Luboń z biurem przy ul. Gdańska 139, 62 – 004 Czerwonak:
1.     I etapu inwestycji tj. ul. Wierzbowa od drogi krajowej S5 do terenów kolejowych z ceną netto 2 567 656,70 zł,
2.     II etap ulica Wierzbowa od terenów kolejowych (wraz z przebudową na tych terenach) do końca opracowania z ceną netto 2 099 536,57 zł,
3.     III etap ulica Opalowa wraz z terenem religijnym przy ulicy Staroszkolej
z ceną netto 1 215 570,83 zł.
Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała kolejno ilość punktów:
I etap – 68,19 punktów, II etap – 69,29 punktów, III etap – 89,92 według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezło-czne potwierdzenie otrzymania rozstrzygnięcia poprzez przystawienie pieczątki firmy oraz daty wpływu, a następnie odesłanie informacji: faxem lub mailem.
 
                                                                           Zastępca Wójta
 
                                                                        Krzysztof JankowskiBiałe Błota: Budowa jezdni oraz chodników w ulicach: Wierzbowej, Opalowej oraz Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota
Numer ogłoszenia: 189151 - 2010; data zamieszczenia: 15.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa jezdni oraz chodników w ulicach: Wierzbowej, Opalowej oraz Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa jezdni oraz chodników w ulicach: Wierzbowej, Opalowej oraz Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. UWAGA! Zadanie zostało podzielone na 3 etapy: 1) ulica Wierzbowa od drogi krajowej S5 do terenów kolejowych, 2) ulica Wierzbowa od terenów kolejowych (wraz z przebudową na tych terenach) do końca opracowania, 3) ulica Opalowa wraz z terenem religijnym przy ulicy Staroszkolej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na etapy jak powyżej z zastrzeżeniem, że zakres zlecenia dostosowany zostanie do środków zabezpieczonych (przewiduje się zlecenie co najmniej dwóch etapów zadania)..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.20.00-2, 45.33.23.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 50 000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w terminie do dnia 03.08.2010r . do godz. 12:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 ( za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis (WADIUM - ZP-341-11/10 Przetarg na budowę jezdni oraz chodników w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota.) 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Spełnienie warunku, o którym mowa oceniane będzie na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części V.1 pkt 1 SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na: - budowie drogi w technologii kostki brukowa - betonowa o długości nie mniejszej niż 800 mb, albo 4 800 m2 każda wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym, chodnikami i urządzeniem zieleni przyulicznej przy czym co najmniej 1 robota powinna obejmować wszystkie branże będące przedmiotem zamówienia, - budowie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej o pow. nie mniejszej niż 2 000m², - budowie oświetlenia ulicznego o wartości co najmniej 25 000 zł. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku Zmawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: a) drogowej - kierownik budowy, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych - kierownik robót, d) instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznej - kierownik robót, należącymi do Izby Inżynierów Budownictwa. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 6 SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z wymaganiami określonymi w części X SIWZ. 2. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 3. W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym - strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót. 2. W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierające zakres robót według technologii przyjętej w kosztorysie ofertowym, stanowiącym podstawę obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robót podlegających wykonaniu według nowej technologii, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: 1) stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym, 2) ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym, 3) ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie, w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku jeśli wynikający z dokumentacji zakres robót podlegających zamianie nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową. Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy. 4) W przypadku przeszkód uniemożliwiających przekazanie przez Zamawiającego placu budowy, wynikających z działalności organów administracji budowlanej, skutkujących niemożnością realizacji przedmiotu umowy w zakładanych terminach. 3. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez Wykonawcę i jego Podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec; osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraj: za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego lub przedsiębiorstw pozostających pod jego kontrolą, osób upoważnionych do ich reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego. 4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej części urnowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2010 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 w pokoju nr 24 (I piętro Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Białe Błota 2010-07-21


ZP 341- 11/A/10


Na podstawie Art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam odpowiedzi na zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego na „ Budowę jezdni oraz chodników w ulicach: Wierzbowej, Opalowej oraz Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota”


Pytanie Nr 1
W związku z niekompletna dokumentacją umieszczona na stronie Zamawiającego ( brak wszystkich rysunków- projektów branżowych, niekompletne przedmiary) prosimy o zweryfikowanie i uaktualnienie dokumentów celem prawidłowej wyceny. Odpowiedź Informuję, że brakująca dokumentacja została zamieszczona w dniu 21.07.2010r. na stronie internetowej www.bip.bialeblota.pl. Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mariusz Stężewski
Zmiana Formularza
Białe Błota 2010-07-30

ZP 341- 11/A/2010

Na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza się zmiany do zapisu w: SIWZ, projekcie umowy i Formularzu ofertowym dotyczącym zakresu robót obowiązuje zapis: Zamówienie należy zrealizować w okresie: a) nawierzchnie drogowe, przebudowa uzbrojenia podziemnego, istniejącego oświetlenia i kanalizacji deszczowej w terminie do 10 grudnia 2010 roku, b) chodniki, wjazdy do posesji oraz uzupełnienie oświetlenia do 31 maja 2011 roku. W załączeniu aktualny Formularz ofertowy.


Przewodniczący Komisji Przetargowej
Mariusz Stężewski
Załącznik nr 1 do SIWZ
_______________ (pieczęć adresowa Wykonawcy)
nr tel............................fax............................
e-mail...........................................................
FORMULARZ OFERTOWY w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej niższej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4.845.000 euro


Ja, niżej podpisany........................................................................................................................ działając w imieniu i na rzecz ...................................................................................................... ...................................................................................................................................................... NIP ...................................................................... REGON......................................................... …………………......……………....
W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę jezdni oraz chodników w ulicach: Wierzbowej, Opalowej oraz Św. Rafała Kalinowskiego w miejscowości Murowaniec gmina Białe Błota” (znak sprawy: ZP 341–11/A/10), oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na następujących warunkach:
1. Cena oferty ETAP I łączna cena netto …......................................zł. (słownie: .............................................................................................................................zł) plus podatek VAT (.......%)w kwocie................................ zł (słownie: ..........................................................................................zł), łączna cena brutto ........................................zł. (słownie :..............................................................................................................................zł) ETAP II łączna cena netto …......................................zł. (słownie: .............................................................................................................................zł) plus podatek VAT (.......%)w kwocie................................ zł (słownie: ..........................................................................................zł), łączna cena brutto ........................................zł. (słownie :..............................................................................................................................zł) ETAP III łączna cena netto …......................................zł. (słownie: .............................................................................................................................zł) plus podatek VAT (.......%)w kwocie................................ zł (słownie: ..........................................................................................zł), łączna cena brutto ........................................zł. (słownie :..............................................................................................................................zł) 2. Termin wykonania zamówienia: Zamówienie należy zrealizować w okresie: a) nawierzchnie drogowe, przebudowa uzbrojenia podziemnego, istniejącego oświetlenia i kanalizacji deszczowej w terminie do 10 grudnia 2010 roku, b) chodniki, wjazdy do posesji oraz uzupełnienie oświetlenia do 31 maja 2011 roku.
3. Inne: Akceptujemy, iż rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej i odstępujemy od własnych warunków realizacji zamówienia. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty niezwłocznie poinformujemy o nich zamawiającego. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy własnymi siłami / zamierzamy powierzyć podwykonawcą wykonanie następujących części zamówienia:* (należy podać zakres prac). ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................
7) Wadium w kwocie ........................... zł (słownie: .........................zł.), zostało uiszczone w dniu.......................... w formie.................................dokument wpłaty
w załączeniu. Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na konto ....................w banku ............................................................ 8) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, która jest częścią Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptujemy wzór umowy
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7 % wartości umowy brutto w formie ....................................................... oraz zawarcia umowy na warunkach określonych przez zamawiającego w Specyfikacji. 9) Do niniejszej oferty przedkładamy poniższe załączniki przygotowane zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: a)…......................................................................................................................................... b)…......................................................................................................................................... c)…......................................................................................................................................... d)…......................................................................................................................................... e)…......................................................................................................................................... f)…......................................................................................................................................... g)….........................................................................................................................................
* - niepotrzebne skreślić
................................................................................
Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

 

siwz.doc (341kB) word
doumenty
Dokumentacja v2 zmiana do zapisu w SIWZ.doc (31kB) word Wierzbowa_etap_I_kosztorys_ofertowy.pdf (56kB) pdf Odpowiedź na zapytania ul. w Murowańcu.doc (33kB) word Aktualny Formularz Ofertowy (32kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (15 lipca 2010, 14:05:48)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (13 sierpnia 2010, 13:11:15)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1886