zamówienie na:

Budowa boiska sportowego w Przyłękach

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-23A/10
wartość: niższa od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 23 sierpnia 2010  12:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 01.09.2010 roku IR ZP2 341 – 23 / A / 10 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska sportowego w Przyłękach” została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: „G & Syn” Import – Export Jerzy Gawlik, ul. Mała 10, 87 – 100 Toruń z ceną netto 98 195,50 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 02 złożona przez: „Ogrodnictwo Bogdan Holka”, ul. Wyzwolenia 18, 89 – 410 Więcbork z ceną netto 140 233,49 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 70,02 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski 
Białe Błota: Budowa boiska sportowego w Przyłękach
Numer ogłoszenia: 222120 - 2010; data zamieszczenia: 23.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.
·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego w Przyłękach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie płyty boiska piłkarskiego z nawierzchni trawiastej, wykonanie ogrodzenia, utwardzenie placu postojowego. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie rekultywacji płyty boiska o wymiarach 74 x 110 m wykonanie koryta na głębokość ca 15 cm, wywóz humusu z kartowania w ilości 1 221 m3 i spryzmowanie go na hałdzie na terenie działki, wykonanie niwelacji pogłębia w układzie spadku poprzecznego wynoszącego 0,3 %w kierunku od jezdni do kanału rzecznego, przygotowanie mieszaniny glebowej poza miejscem rozściełania w ilości 1 221 m3, składającej się z humusu (ziemia z korytowania) w ilości 821 m3, piasku 0÷2 mm - 400 m3 oraz torfu odkwaszonego w ilości 150 m3. Ziemię z korytowania w ilości 400 m3 należy wykorzystać do rozłożenia na terenie przyległym, który będzie stanowił warstwę odżywczą dla trawy, chemiczna analiza gleby - przygotowanie całorocznego planu nawożenia mineralnego, rozłożenie warstwy wegetacyjnej z dokładnością do 2 cm - 100 m, zagęszczenie warstwy przy użyciu walca wibracyjnego, wysianie nawozów przedsiewnych NPK w oparciu o chemiczną analizę gleby, wymieszanie nawozów z warstwą nośną na głębokość 10÷15 cm przy pomocy agregatu, wysianie mieszanki nasion traw na boiska sportowe mieszanka powinna posiadać aktualne świadectwo, wykonanie piaskowania po zasiewie w ilości 60 ton piasku płukanego od 0÷2 mm, przekazanie szczegółowej instrukcji pielęgnacji i konserwacji nawierzchni trawiastej, ułożenie pod boiskiem sportowym, na głębokości ca 0,8 m ppt gładkiej rury ochronnej z pilotem dla docelowego przewodu elektrycznego, średnica rury min. 110 mm np. Arot DVK, długość ca 68 mb, brama, która teraz znajduje się w ogrodzeniu od ulicy Zabytkowej ma zostać przestawiona w część nowo wykonanego ogrodzenia boiska piłkarskiego, poszerzenie istniejącego wjazdu na teren boiska z 4 do 6 metrów, utwardzenie placu o wymiarach 31,5 m 45 m gruzem betonowo-ceglanym, warstwą min 10 cm, wykonanie ogrodzenia o długości ca 65 mb i wysokości 1,7 m, siatka ogrodzeniowa z drutu ocynkowanego o średnicy Ø 2,5 mm o oczku 60 60 mm (nowe ogrodzenie musi pasować kolorystycznie do już istniejącego). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje rysunek stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·                       Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·                       Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.61.10-4, 44.16.42.00-9, 44.22.13.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               1. Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 2 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował min. 2 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości min. 50 000 zł (brutto), każda. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia/niespełnia.
·                  III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               2. Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 3 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje specjalistycznym sprzętem niezbędnym do rekultywacji płyty boiska. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia-niespełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                       wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
·                       wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·                       wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
·                       opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                       aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym - strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót. 2. W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. 3. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony. 4. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez Wykonawcę i jego Podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec; osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraj: za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego lub przedsiębiorstw pozostających pod jego kontrolą, osób upoważnionych do ich reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego. 5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej części urnowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.bialeblota.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 w pokoju nr 24 (I piętro Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ z zal.doc (245kB) word

ScanImage08.jpg (2568kB) jpg

metryczka


Opublikował: Łukasz Chmielewski (23 lipca 2010, 12:28:53)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (1 września 2010, 15:31:03)
Zmieniono: Białe Błota, dnia 01.09.2010 roku IR ZP2 341 – 23 / A / 10 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska sportowego w Przyłękach” została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: „G & Syn” Import – Export Jerzy Gawlik, ul. Mała 10, 87 – 100 Toruń z ceną netto 98 195,50 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco: Oferta nr 02 złożona przez: „Ogrodnictwo Bogdan Holka”, ul. Wyzwolenia 18, 89 – 410 Więcbork z ceną netto 140 233,49 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 70,02 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Zastępca Wójta Krzysztof Jankowski

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2519