zamówienie na:

BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) W m. ŁOCHOWO Gmina Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 – 29/A / 2010
wartość: pow. 14000euro
termin składania ofert: 4 października 2010  12:00
wynik postępowania: art. 92 ust 1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych 
                                                                                                          Białe Błota 2010-10-06
ZP 341- 29/A/2010

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU              

      Zgodnie z art. 92 ust 1 i ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 04.10.2010r. do godz. 12:00 na przetarg nieograniczony dot. „ Budowy chodnika wzdłuż ulicy Dębowej- Etap I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) w miejscowości Łochowo” wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo   Budowlane „BRUKMASZ”  Krzysztof Drycewicz siedzibą 85- 737 Bydgoszcz ul. Łęczycka 53 z ceną netto 208 886,39 zł. brutto 254 841,40 zł. Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert CENA-100%.
Wobec powyższego w/w oferent został wybrany na Wykonawcę robót.


                                                                              Zastępca Wójta
 
                                                                         Krzysztof Jankowski


Białe Błota: BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) W m. ŁOCHOWO Gmina Białe Błota.
Numer ogłoszenia: 256067 - 2010; data zamieszczenia: 17.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialeblota.bki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) W m. ŁOCHOWO Gmina Białe Błota..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: robót przygotowawczych, robót ziemnych, odwodnienia, podbudowy, nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, nawierzchni wjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlany, dokumentacja geotechniczna i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy. Zamawiający wymaga od Wykonawców przeprowadzenia wizji w terenie. 1.1.Wykonawca zobowiązany jest do: 1)realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi, 2)wykonania wszystkich prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu oraz oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisami BHP, 3)po zakończeniu robót uporządkowania terenu najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia robót, 4) usunięcia na własny koszt skutków awarii, które zostały spowodowane przez Wykonawcę, 5) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, złożenie w formie papierowej w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej zawierającej oświadczenia kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w dwóch egzemplarzach w wersji graficznej i opisowej, protokoły wykonania i odbioru technicznego dotyczące robót, aprobaty techniczne, wyniki pomiarów, badań, atesty, certyfikaty..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.53-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), w terminie do dnia 04.10.2010r . do godz. 12.00 . 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 ( za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis WADIUM - ZP 341- 29-A-2010 Przetarg na BUDOWĘ CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) W m. ŁOCHOWO. 4.W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 6.Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1)wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2)unieważnieniu postępowania, 7.Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w.w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w.w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 8.Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach zakresem przedmiotu zamówienia. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów ioświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie chodników z kostki brukowej betonowej o długości min. 500 mb lub o min. pow. 2 500m² każda, przy czym co najmniej 1 robota powinna obejmować wszystkie branże będące przedmiotem zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

3. Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt.4 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 300 000,00 zł. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 6 SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
Dowód wniesienia wadium, kosztorys inwestorski
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1.W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane zgodnie z terminem określonym w niniejszej umowie - strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót. 2.W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierające zakres robót według technologii przyjętej w kosztorysie ofertowym, stanowiącym podstawę obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robót podlegających wykonaniu według nowej technologii, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej: 1)stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym, 2)ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym, 3)ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku jeśli wynikający z dokumentacji zakres robót podlegających zamianie nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową. Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy. 4)W przypadku przeszkód uniemożliwiających przekazanie przez Zamawiającego placu budowy, wynikających z działalności organów administracji budowlanej, skutkujących niemożnością realizacji przedmiotu umowy w zakładanych terminach. 3. Zmiany o których mowa w § 5 ust. 3 skutkują koniecznością wprowadzenia aneksu zmieniającego zapisy odnośnie wynagrodzenia brutto oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4.Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez Wykonawcę i jego Podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec; osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraj: za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego lub przedsiębiorstw pozostających pod jego kontrolą, osób upoważnionych do ich reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego. 5.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej części urnowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.bialeblota.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2010 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 w pokoju nr 24 ( I piętro Sekretariat),.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZP 341 – 29/A / 2010
Gmina Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ROZBUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) W m. ŁOCHOWO

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4 845 000 EURO


Część I.
Postanowienia ogólne.

Zamawiający:
Gmina Białe Błota z siedzibą
Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7, www.bip.bialeblota.pl

Prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Referat Inwestycji i Rozwoju
tel. (52) 323-90-62, 64, fax. (52) 323-90-65
e-mail inwestycje@bialeblota.pl
Godziny pracy : poniedziałki, środy i czwartki od 8:00 do 16:00, wtorki od 8:00 do 17:00, piątki od 8:00 do 14:30.
Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwaną dalej ustawą Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego.

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwaną dalej SIWZ lub Specyfikacją i zgodnie z nią złożyć ofertę.

o udzielenie zamówienia może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej SIWZ.

Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Część II.

Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) W m. ŁOCHOWO Gmina Białe Błota.
Kody CPV: 45-23-32-53-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
2.Opis przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: robót przygotowawczych, robót ziemnych, odwodnienia, podbudowy, nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, nawierzchni wjazdów z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlany, dokumentacja geotechniczna i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy.
Zamawiający wymaga od Wykonawców przeprowadzenia wizji w terenie.

Wykonawca zobowiązany jest do:

realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi,

wykonania wszystkich prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu oraz oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisami BHP,

po zakończeniu robót uporządkowania terenu najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia robót,

usunięcia na własny koszt skutków awarii, które zostały spowodowane przez Wykonawcę,
5) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, złożenie w formie papierowej w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej zawierającej oświadczenia kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w dwóch egzemplarzach w wersji graficznej i opisowej, protokoły wykonania i odbioru technicznego dotyczące robót, aprobaty techniczne, wyniki pomiarów, badań, atesty, certyfikaty.

UWAGA !!!

Wykonawca nie może użyć do realizacji zamówienia wyrobów budowlanych o gorszych parametrach technicznych i jakościowych niż te, wskazane w specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót i przedmiarze robót.
Nazwy, symbole i znaki firmowe producentów, dane techniczne i opisy technologii zostały podane jedynie w celu jak najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń i materiałów, które mogą być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że Wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania konkretnych wyrobów i że może on stosować inne, pod warunkiem ich zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem:

gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych)

charakteru użytkowego (tożsamość funkcji)

charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa)

parametrów technicznych (np.: wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, itp.)

wyglądu (struktura, faktura, barwa)
Przyjęte w przedmiarze nazwy handlowe mają na celu wskazanie standardów jakościowych i nie są nakazem ich stosowania.


Uwaga!
Warunki realizacji przedmiotowego zamówienia zostały określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.


GWARANCJA
Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na roboty budowlane na okres 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.


Część III.
Wymagany termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 45 dni licząc od dnia przekazania placu budowy.
Część IV Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.


IV.1 Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy dotyczące:

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

posiadania wiedzy i doświadczenia;

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

sytuacji ekonomicznej i finansowej;


2. Wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.2 Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków o których mowa powyżej:

Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt 2 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie chodników z kostki brukowej betonowej o długości min. 500 mb lub o min. pow. 2 500m² każda, przy czym co najmniej 1 robota powinna obejmować wszystkie branże będące przedmiotem zamówienia.
Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4.

Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 3 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach zakresem przedmiotu zamówienia.
Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i
oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 SIWZ.Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt.4 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 300 000,00 zł.


Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 6 SIWZ.Spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 2 SIWZ oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń o których mowa w części V.1 pkt 2 i 3.Spełnienie pozostałych warunków o którym mowa w części IV.1 pkt.1 SIWZ oceniane będzie na podstawie oświadczenia, o którym mowa w części V.1 pkt 1 SIWZ.


IV.3. Udział innych podmiotów w realizacji zamówienia:

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt 2-4, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt 1, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w części V.1 pkt 2 i 3 tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.


Część V. Wymagane dokumenty jakie muszą być dołączone do oferty.


V.1. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ.

Oświadczenie lub dokument wskazujący na brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

W stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2B do SIWZ.

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych oraz informacja nt. podstawy dysponowania wymienionymi osobami, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


V.2. Inne oświadczenia i dokumenty.W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4.Aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub, potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5.Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Dowód wniesienia wadium.
7.Kosztorys ofertowy.


V.3. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:W części V.1. pkt 3 ppkt 1 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,.

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.


V.4. Oferta wspólna (np.: konsorcjum lub spółka cywilna).Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (Wykonawcy występujący wspólnie) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.

Wykonawcy występujący wspólnie składają jedną ofertę, przy czym:

wymagane oświadczenia i dokumenty - wskazane w części V.1. pkt. 2 i 3 SIWZ – składa każdy z wykonawców (załącznik nr 2 A i 2 B do SIWZ),

pozostałe dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie

Oświadczenia, formularze, dokumenty składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców - Pełnomocnik, z zastrzeżeniem pkt. 2 p pkt 1.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym.

Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.


Część VI. Wadium.
Wadium przetargowe.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 5 000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), w terminie do dnia 04.10.2010r . do godz. 12.00 .

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

pieniądzu,

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275).Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 ( za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego).
Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis „WADIUM – ZP 341- 29/A/2010 Przetarg na „BUDOWĘ CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) W m. ŁOCHOWO”.

W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium.
Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.
6.Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po:

wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

unieważnieniu postępowania,
7.Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
8.Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy
9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
10.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.


Część VII.
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2.W toku niniejszego postępowania wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz wszelkie informacje związane z toczącym się postępowaniem mogą być przekazywane przez strony za pomocą faksu. Zamawiający ma prawo skorzystać do przekazywania informacji drogą elektroniczną wyłącznie w przypadku, gdy złożona oferta nie będzie zawierać numeru faksu i brak będzie możliwości jego ustalenia a w złożonej ofercie Wykonawca podał swój adres e-mail.
3.Oferty muszą być złożone w formie pisemnej.


Tryb udzielania wyjaśnień na temat dokumentów przetargowych.

Każdy wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający odpowie na wszystkie zapytania niezwłocznie, - nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Pytania powinny być sformułowane na piśmie i składane na adres zamawiającego. Zamawiający dopuszcza przekazywanie pytań za pomocą faksu, jednak niezwłocznie w ślad za faksem powinny one zostać przesłane listownie. Pytania powinny być opatrzone nazwą wykonawcy. Kopie odpowiedzi zamawiającego wraz z treścią pytań (lecz bez ujawniania danych dotyczących pytającego) zostaną wysłane w takim samym terminie do wszystkich wykonawców którzy pobrali SIWZ oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, na której jest zamieszczona Specyfikacja. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz zamieszcza na stronie internetowej zamawiającego, na której jest zamieszczona Specyfikacja. Zmiana ta będzie wiążąca dla wszystkich wykonawców, którzy chcą złożyć ofertę.

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ.


Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: Pani Jadwiga Tomaszewska - tel. (52) 323-90-62, Pan Kazimierz Chojnacki – tel. ( 52) 323-90-67, fax- 52 323-90-65.


Część VIII.
Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni.


Część IX.


Opis sposobu przygotowywania ofert.

Wykonawcy składają oferty zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oferta oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty podpisuje uprawniony lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy.

Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
W przypadku Wykonawców:

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego wykonawcę

podmiotów o których mowa w części IV. 3 i V.3 SIWZ kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej tj. napisana na maszynie do pisania, komputerze lub wyraźnym pismem drukowanym, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów.

Ofertę sporządza się zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy).
W skład oferty wchodzi kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami określonymi w części X SIWZ.

Upoważnienie do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów (pełnomocnictwo) powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę (np.: odpis z właściwego rejestru). Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski i poświadczone przez Wykonawcę.

Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
8. Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane na zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: ) oferta na przetarg „BUDOWĘ CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) W m. ŁOCHOWO” nie otwierać przed dniem 04.10.2010r. godz.12:15.
9.Poza oznaczeniami podanymi powyżej należy podać nazwę i adres wykonawcy (adres do korespondencji wraz z tel./fax. kontaktowym).
10.Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania.
11.Istnieje możliwość uzyskania Formularza ofertowego oraz wzorów oświadczeń stanowiących załączniki do SIWZ w formie elektronicznej w tym celu Wykonawca powinien zwrócić się do Zamawiającego z podaniem adresu mailowego.


Część X.
Opis sposobu obliczenia ceny oferty.Podstawą obliczenia ceny oferty ma być przedmiar robót wraz z projektem budowlanym oraz specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót. Cena oferty podana w formularzu ofertowym musi być zgodna z ceną wynikającą z kosztorysu ofertowego.

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z terenem przyszłych robót oraz dokumentami przetargowymi.

Kosztorys ofertowy ma być sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie informacji zawartych w SIWZ, przedmiarze, robót, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem następujących zasad:

w kosztorysie mają być wyszczególnione ceny jednostkowe z narzutami każdej pozycji kosztorysowej. Należy wycenić wszystkie pozycje przedmiaru, a w każdej pozycji należy uwzględnić wszystkie koszty wynikające z technologii wykonania robót i ogólnych specyfikacji technicznych wymienionych w części II pkt 2 SIWZ. Podstawa normatywna podana w przedmiarach służy do określenia zakresu robót i nie stanowi obligatoryjnej podstawy do ustalenia nakładów rzeczowych przy kalkulowaniu cen jednostkowych.

przyjmuje się, że cena jednostkowa każdej pozycji w kosztorysie ofertowym, obejmuje wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich narzutów oprócz podatku VAT,

jeżeli Wykonawca w kolumnie cena jednostkowa wpisze „0”, będzie to traktowane jako pozycja kosztorysowa wyceniona, a wykonawca wykona pracę bezpłatnie lub koszty robót uwzględnił w innej pozycji kosztorysu. W przypadku jeżeli w kolumnie cena jednostkowa wykonawca nie wpisze żadnej wartości, będzie to traktowane jako pominięcie pozycji i oferta taka jako nieporównywalna z innymi będzie odrzucona,

w kosztorysie ofertowym należy podać stawkę roboczogodziny i wysokość narzutów,

ceny jednostkowe i wszystkie wyliczone wartości (podsumowujące części lub cały kosztorys) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,

W kosztach ogólnych należy ująć :

wykonanie i wdrożenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

koszty informacji (ogłoszeń) użytkowników pasa drogowego i terenów przyległych o realizacji robót i terminach zajęcia pasa drogowego.

kosztorys ofertowy należy sporządzić i wypełnić w formie wydruku komputerowego, na maszynie lub czytelnie ręcznie,

Ceny jednostkowe i stawki podane w ofercie winny być wyrażone w złotych polskich (PLN).

Stawka podatku VAT winna być określona zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaru i usług ( Dz. U z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm.).


Część XI.
Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 w pokoju nr 24 ( I piętro Sekretariat), nie później niż do dnia 04.10.2010r. do godz. 12:00. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres w pokoju nr 24 ( I piętro Sekretariat).

Otwarcie ofert w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć, nastąpi w dniu 04.10.2010r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 w pokoju nr 19.

Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych w niniejszej Specyfikacji dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy niezwłocznie bez otwierania.


Część XII.
Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów.


Oceny ofert dokonywała będzie komisja przetargowa.
Ocena merytoryczna będzie dokonywana według kryterium określonego poniżej.
Najniższa cena brutto oferty- waga kryterium 100%.


W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty według wzoru:


Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów przyznaną przez komisję wg wzoru wskazanego powyżej.


Część XIII.
Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.


Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).


Część XIV. Wzór umowy.

Wzór umowy, określający szczegółowe warunki na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na następujących warunkach:

W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo – Finansowym – strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony – z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót.

W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.

W przypadku przeszkód uniemożliwiających przekazanie przez Zamawiającego placu budowy, wynikających z działalności organów administracji budowlanej, skutkujących niemożnością realizacji przedmiotu umowy w zakładanych terminach.
Część XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Przed zawarciem umowy tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania – Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 8% ceny całkowitej oferty (wraz z podatkiem od towarów i usług VAT).

Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

pieniądzu,

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych,

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275).

Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: w Banku Spółdzielczym, Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący: wykonanie zamówienia i okres rękojmi za wady. W tym przypadku Beneficjentem takich dokumentów musi być Zamawiający.

Z dokumentu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.

Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze umowy.
Część XVI.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawcom a także innym podmiotom jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.

Odwołanie w niniejszym postępowaniu przysługuje wyłącznie wobec czynności:

opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

odrzucenia oferty odwołującego.


Część XVII.
Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkani i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, również na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

Wykonawca będący osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające uprawnienia dla osób wskazanych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami stwierdzającymi przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem i fakt jego otrzymania został potwierdzony przez stronę (Wykonawcę), albo 10 dni – jeżeli zostało przekazane w inny sposób.

Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu wskazanego w pkt 6, jeżeli: w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta lub, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zmawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Część XVIII.
Informacje końcowe.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Specyfikacją obowiązują przepisy zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych, a w sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą będą stosowane przepisy Kodeksu cywilnego.
Wykaz załączników do SIWZ:


Załącznik nr 1
Formularz ofertowy.
Załącznik nr 2
Treść oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.
Załącznik nr 2 A
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 2 B
Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp
Załącznik nr 3
Wykaz robót
Załącznik nr 4
Wzór umowy
Załącznik nr 5
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
Załącznik nr 6
Dokumentacja projektowa, dokumentacja geotechniczna , SSTWiOR i przedmiar robót

Zatwierdzam

Zastępca Wójta

Krzysztof Jankowski

Białe Błota 17.09.2010r.

Załącznik nr 1 do SIWZ


_______________
(pieczęć adresowa Wykonawcy)


nr tel............................fax............................


e-mail...........................................................


FORMULARZ OFERTOWY
w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej niższej
od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4 845000 euro

Ja, niżej podpisany........................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz ......................................................................................................
......................................................................................................................................................
NIP ...................................................................... REGON......................................................... …………………......……………....


W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „BUDOWĘ CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) W m. ŁOCHOWO
(znak sprawy: ZP 341- 29/A/2010), oferuję wykonanie przedmiotowego zamówienia na następujących warunkach:
Cena oferty
cena netto …................zł.(słownie: ..................................................................................zł)
podatek VAT%............zł.( słownie...........................................................................zł)
cena brutto ..................zł. .(słownie: ..................................................................................zł)
1.Termin wykonania przedmiotu zamówienia – 45 dni licząc od dnia przekazania placu budowy.


2. Inne:

Akceptujemy, iż rozliczenie nastąpi zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w dokumentacji przetargowej jako wyłączną podstawę procedury przetargowej i odstępujemy od własnych warunków realizacji zamówienia.
4)Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty niezwłocznie poinformujemy o nich zamawiającego.
5)Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres , nie dłuższy jednak niż 60 dni.
6)Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy własnymi siłami / zamierzamy powierzyć podwykonawcą wykonanie następujących części zamówienia:* (należy podać zakres prac).
.................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
7)Wadium w kwocie ........................... zł (słownie: .........................zł.), zostało uiszczone w dniu.......................... w formie.................................dokument wpłaty w załączeniu. Wadium wniesione w pieniądzu prosimy zwrócić na konto ....................w banku ............................................................
8)Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy, która jest częścią Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % wartości umowy brutto w formie ....................................................... oraz zawarcia umowy na warunkach określonych przez zamawiającego w Specyfikacji.
9)Do niniejszej oferty przedkładamy poniższe załączniki przygotowane zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
a)….........................................................................................................................................
b)….........................................................................................................................................
c)….........................................................................................................................................
d)….........................................................................................................................................
e)….........................................................................................................................................
f)….........................................................................................................................................
* - niepotrzebne skreślić
................................................................................


Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Załącznik nr 2do SIWZ


..............................................
pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na „BUDOWĘ CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) W m. ŁOCHOWO ” (znak sprawy: ZP 341- 29/A/2010).


Reprezentując Wykonawcę (nazwa) ............................................................................................


......................................................................................................................................................


oświadczam, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) tzn.:
1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiada wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;


................................................................................


Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Załącznik nr 2A do SIWZ
.............................................
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na „BUDOWĘ CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) W m. ŁOCHOWO” (znak sprawy: ZP 341- 29/A/2010).
Reprezentując Wykonawcę (nazwa) ............................................................................................


......................................................................................................................................................


oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu nie spełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.),


................................................................................


Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Załącznik nr 2B do SIWZ
.............................................
pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego na „BUDOWĘ CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) W m. ŁOCHOWO ” (znak sprawy: ZP 341- 29/A/2010).


Reprezentując Wykonawcę (nazwa) ............................................................................................


......................................................................................................................................................


oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powodu nie spełniania
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) tzn.
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których
otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.


................................................................................


Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Załącznik nr 3 do SIWZ
........................................
pieczęć Wykonawcy

Wykaz robót

Nazwa wykonawcy ..................................................................................................................


Adres wykonawcy ...................................................................................................................


Nazwa zadania i miejsce realizacji (wraz z opisem zakresu robót budowlanych w tym długość ulicy )
Wartość
Terminy wykonania
Nazwa i adres
Zamawiającego

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


Z wykazu i dołączonych dokumentów powinno wynikać spełnienie warunków wiedzy i
doświadczenia w zakresie wymaganym przez zamawiającego określonego w części IV.2 pkt 1
SIWZ.

................................................................................


Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy
Załącznik nr 5 do SIWZ
........................................
pieczęć Wykonawcy

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na „BUDOWĘ CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) W m. ŁOCHOWO ” (znak sprawy: ZP 341-29/A/2010),

Nazwa Wykonawcy ..................................................................................................................


Adres Wykonawcy .......................................................................................................................


Lp.
Imię
i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe / numer
uprawnienia,

Planowana
funkcja
(specjalność)
przy realizacji
zamówienia

Wykształcenie
Doświadczenie
zawodowe

Podstawa
dysponowania
osobą. Pracownik
własny/pracownik
oddany do
dyspozycji przez
inny podmiot

Z wykazu powinno wynikać spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia w zakresie określonym przez Zamawiającego w części IV.2 pkt.2.


Oświadczam, że osoby wskazane w wykazie posiadają uprawnienia zgodne z wymaganiami
zamawiającego i zobowiązujemy się dostarczyć zamawiającemu przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające uprawnienia dla tych osób wraz z aktualnymi zaświadczeniami stwierdzającymi przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.


W przypadku gdy osoby wskazane w wykazie zostały oddane do dyspozycji przez inne podmioty
wykonawca dołączy pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

..............................................................................


Data i podpis Wykonawcy lub upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy


Załącznik Nr 4 do SIWZ
Projekt umowy
UMOWA Nr ZP …………..


zawarta w dniu …………….2010 roku w Białych Błotach pomiędzy: Gminą Białe Błota,
z siedzibą Urząd Gminy 86 - 005 Białe Błota ul. Szubińska 7, NIP 953 -10-44-265, REGON 0000531430, zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:


Zastępcę Wójta Gminy/Wójta Gminy – ......................................................
Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - .......................................................

a
…………………………………………………

zwanym dalej w tekście „ Wykonawcą”, reprezentowanym przez:


…………………………………………………

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm.), w trybie przetargu nieograniczonego, które to zamówienia wpisano do Rejestru Zamówień Publicznych pod numerem …………… w dniu ………….. została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na „BUDOWIE CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) W m. ŁOCHOWO ” (znak sprawy: ZP 341-29/A/2010), zwane dalej „Przedmiotem umowy”.
2.Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót objętych niniejszą umową określają niżej wymienione dokumenty, stanowiące integralną cześć umowy:
a) formularz ofertowy Wykonawcy;
b)dokumentacja projektowa,
c)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
d) kosztorys ofertowy.

§ 2
Termin realizacji

1.Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy na 45 dni licząc od dnia przekazania placu budowy.

2. Za termin zakończenia realizacji Przedmiotu umowy uznaje się dzień zgłoszenia przez Wykonawcę, pismem dostarczonym do siedziby Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, zgodnie z § 8.

§ 3
Obowiązki Wykonawcy

2.Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności:
1.wykonanie Przedmiotu Umowy z najwyższą starannością, zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej, przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz aktami powiązanymi, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych. Roboty budowlane muszą być wykonywane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów, o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekście umowy, a także z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi do dziennika budowy oraz innymi obowiązującymi przepisami szczególnymi,
2.ustanowienie Kierownika budowy w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,
3.szczegółowe zapoznanie się przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, oraz z innymi dokumentami, uzgodnieniami, opiniami i decyzjami właściwych służb oraz uwzględnienie warunków realizacji wynikających z w/w. dokumentów,
4.pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji projektowej niezwłocznie od ujawnienia się wad, pod rygorem odpowiedzialności za szkody wynikłe wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu,
5.opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,
6.dostosowanie się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na drogach wewnętrznych i publicznych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: właściwe oznakowanie, prawidłową eksploatację dróg dojazdowych oraz uszkodzenia dróg w czasie trwania budowy i zobowiązany jest do ich naprawienia własnym staraniem i na własny koszt,
7.zapewnienie własnym staraniem: zabezpieczenia przeciwpożarowego, ochrony znajdującego się na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunków bezpieczeństwa, w tym również przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,
8.wykonanie Przedmiotu Umowy z wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 cytowanej ustawy Prawo budowlane i przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiOR,
9.przedkładanie Zamawiającemu dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych przed ich wbudowaniem. Zamawiający i powołani przez niego Inspektorzy Nadzoru mają prawo w każdym momencie realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnować z użytych materiałów, jeżeli nie będą one zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, a także z tych części robót, które zostały wykonane przy ich użyciu. Rezygnacja ta nastąpi w formie pisemnej i niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności,
10.zapewnienie potencjału ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrządowania wymaganego do badania, jakości materiałów i wyrobów oraz jakości robót wykonanych z tych materiałów i wyrobów, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,
11.przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami, badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw i innych dokumentów stwierdzających, jakość wbudowanych materiałowi w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,
12.stosowanie w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności przepisów dotyczących zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie realizacji robót. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,
13.pozyskanie - własnym staraniem - składowiska (miejsca zwałki) przeznaczonego do wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki oraz ziemi. Opłaty za składowisko -należy ująć w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,
14.utrzymywanie w czasie realizacji robót terenu budowy w stanie uporządkowanym, usuwanie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. Odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające: przyjęcie odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat,
15.prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej nie później niż na dzień odbioru końcowego wraz z:

dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

gwarancjami producentów na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne,

podpisaną kartą gwarancyjną według wzoru określonego w załączniku nr 3,

inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą,
16.przekazanie Zamawiającemu niezbędnych danych i dokumentów potrzebnych do przekazania powstałych środków trwałych do eksploatacji i na majątek właściwym jednostkom organizacyjnym, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,
17.uzyskanie protokołów odbioru niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania i eksploatacji w tym protokołów odbioru technicznego przez odpowiednią służbę eksploatacyjną w przypadku wystąpienia takich wymagań w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,
18.ponoszenie odpowiedzialności za urządzenia i wykonane roboty, aż do chwili ich odbioru końcowego, tj. utrzymywanie ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcie wszelkich środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyko istniejące na budowie w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,
19.uporządkowanie terenu budowy i zaplecza po zakończeniu robót i przekazanie go w terminie ustalonym w umowie dla odbioru końcowego - w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,
20.wprowadzenie na czas budowy organizacji ruchu. Koszt wdrożenia organizacji ruchu na czas budowy pokrywa Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,
21.obsługa geodezyjna inwestycji ( w tym także do wznowienia i odtworzenia punktów osnowy geodezyjnej ) wraz z inwentaryzacją powykonawczą - w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza powinna zostać dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej w 2 egzemplarzach,
22.zapewnienie branżowych nadzorów technicznych i odbiorów przez odpowiednie jednostki np. TP S.A, ENEA OPERATOR Sp. z o.o., ZWiUK Białe Błota itp. w trakcie prowadzenia robót i po ich wykonaniu, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
2.Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej do wysokości co najmniej 500 000,00 zł. oraz, że ubezpieczenie to będzie kontynuowane przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.
3.Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.
4.Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.
5.Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
6.Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 kc i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.
7.Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.
8.Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.


§ 4
Obowiązki Zamawiającego


Zamawiający zobowiązuje się do:
1.wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy,
2.przekazania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o których mowa w § 1 ust. 2 w dniu przekazania placu budowy,
3.zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
4.dokonania odbioru robót po ich zakończeniu i potwierdzeniu przez Zamawiającego gotowości do odbioru - zgodnie z zapisami zawartymi w § 8,
5.zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy.


§5
Wynagrodzenie Wykonawcy


1.Zgodnie ze złożoną ofertą nieprzekraczalne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, ustalone na określonych w umowie zasadach wynosi :
netto............... zł (słownie: ……………………………………………...................................)
podatek od towarów i usług VAT.......% w wysokości:……zł. ( słownie............................... )
brutto: ……………. zł (słownie: …………………………………….....................................)
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całość kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, jak również wszystkie inne wydatki nie uwzględnione przez Zamawiającego, a niezbędne do prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Umowy.
3.W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.
4.Ostateczne rozliczenie wynagrodzenie zostanie dokonane kosztorysem powykonawczym, obejmującym roboty wykonane i odebrane ilościowo i jakościowo na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę a sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego książki obmiaru robót, zgodnie z przyjętymi cenami jednostkowymi w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do umowy. Ceny jednostkowe będą stałe i będą obowiązywały w czasie realizacji Przedmiotu umowy. Ostateczne wynagrodzenie łącznie z podatkiem VAT nie może przekroczyć Wynagrodzenia określonego w ust. 1.
5.W przypadku nie uwzględnienia przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym wszystkich robót i innych wydatków niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu umowy na warunkach określonych niniejszą umową i wynikających z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót powstałe różnice stanowią element ryzyka Wykonawcy i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 5 – 8.
6.W przypadku wystąpienia robót zamiennych, Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie na zasadach określonych w ust. 6.
7.Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty zamienne będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji uproszczonej, zawierające zakres robót według technologii przyjętej w kosztorysie ofertowym, stanowiącym podstawę obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robót podlegających wykonaniu według nowej technologii, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej:

stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w kosztorysie: ofertowym,

ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym,

ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i


uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku jeśli wynikający z dokumentacji zakres robót podlegających zamianie nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową.
Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.
8.W przypadku konieczności zaniechania części zakresu Przedmiotu Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. Podstawą określenia Wynagrodzenia za zaniechany zakres prac będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę. Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę zmiany Wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.
9.W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji, na dzień przerwania robót oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robót zabezpieczających zostanie ustalone w kosztorysach ofertowych sporządzonych metodą szczegółową, przy zastosowaniu danych wyjściowych do kosztorysowania określonych w ust. 6. Tak sporządzony kosztorys ofertowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę ustalenia Wynagrodzenia Wykonawcy.
10.Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji.


§ 6
Fakturowanie i rozliczenia


1.Rozliczenie Wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi fakturą przejściową płatną do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie gminy na ten cel w 2010 roku , pozostała należność zostanie uregulowana w terminie do dnia 30 marca 2011 roku.
2.Wynagrodzenie Wykonawcy opłacone będzie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę na Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 , NIP 953-10-44-265.
3.Należność za wykonanie Przedmiotu umowy płatna będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie do 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz protokółem bezusterkowego odbioru końcowego robót i dokumentami rozliczeniowymi.
4.Za termin zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5.Zamawiający oświadcza, iż jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT i posiada NIP 6.Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP …………………………….. .
7.Zamówienie wynika z budżetu gminy na podstawie Uchwały Rady Gminy Białe Błota z dnia 13 stycznia 2010r. Dział 600 Rozdział 60016.


§ 7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy


1.Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej Zabezpieczeniem stanowiące 8 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, w łącznej wysokości …………………….. zł (słownie: …………………..…) w formie …………………… . W przypadku nie zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy w terminie umownym oraz upływu terminu ważności Zabezpieczenia, (gdy nie zostanie wniesione nowe Zabezpieczenie), Zamawiający w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszej umowy zatrzyma należną kwotę zabezpieczenia z tego tytułu poprzez potrącenie jej z (dotyczy Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).
2.W ramach Zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, ustala się, że 100 % wniesionej kwoty będzie stanowiło Zabezpieczenie w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, 70% wniesionego Zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy i przyjęcia go przez Zamawiającego jako należycie wykonanego tj. odebranego, w formie protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót. Pozostała część Zabezpieczenia (30%) przeznaczona będzie na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w okresie rękojmi i zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi, na podstawie protokółu odbioru po okresie rękojmi sprawdzającego stan techniczny Przedmiotu Umowy.
3.Kwota Zabezpieczenia wniesiona w pieniądzu będzie podlegała zwrotowi - z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy, po należytym wykonaniu zobowiązań umownych, wynikających z niniejszej umowy.


§ 8
Odbiory i rękojmia


1.Strony ustalają, że przedmiotem:
1)odbiorów robót zanikowych - będą roboty zanikające oraz roboty ulegające zakryciu, próby i sprawdzenia,
2)odbioru końcowego - będzie potwierdzenie wykonania Przedmiotu Umowy,
3)odbioru po okresie rękojmi będzie:
-stan techniczny Przedmiotu Umowy służący jako podstawa do zwolnienia pozostałej części Zabezpieczenia (30 %), o którym mowa w § 7.
-stan zieleni po okresie rękojmi na wykonane prace zieleniarskie.
2.W przypadku odbiorów zanikowych:
1)Kierownik Budowy zgłasza gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy, jednocześnie informując o tym Inspektorów Nadzoru Zamawiającego,
2)właściwi branżowo Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego dokonują odbioru nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty ww. zgłoszenia przez kierownika budowy.
W przypadku, gdy roboty i rozruchy, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 nie zostaną zgłoszone do odbioru przez kierownika budowy i nie zostaną odebrane przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia Inspektorom Nadzoru sprawdzenia wykonania ww. robót poprzez np. odkrycie tych robót lub wykonanie otworów umożliwiających to sprawdzenie. Jeśli Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego potwierdzą, iż roboty zostały wykonane w sposób prawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia robót do stanu przed ich odkryciem. Jeśli Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego stwierdzą, że ww. roboty zostały wykonane w sposób nieprawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowo wykonanych robót oraz do ponownego ich wykonania w należyty sposób. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robót, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.
3.W przypadku odbioru końcowego, Wykonawca:
1)przeprowadzi przed czynnościami odbioru wymagane próby i sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, nie później niż na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń,
2)zakończy wszystkie roboty i przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane próby i sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt. 1 oraz stwierdzi to wpisem do dziennika budowy, a także dostarczy pismo informujące o dokonaniu ww. zgłoszenia do siedziby Zamawiającego. Potwierdzenie gotowości dc odbioru przez Inspektora Nadzoru lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 5 dni, będzie oznaczało osiągnięcie gotowości do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.
4.Ustala się, że Zamawiający - z uwzględnieniem postanowień ust. 3 - powoła Komisję odbiorową oraz wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, w formie zapisu w dzienniku budowy, potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 pkt 2.
5.Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia, w przypadku:
1)wad nadających się do usunięcia - Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie termin na ich usunięcie,
2)wad nie nadających się do usunięcia - Zamawiający może:

obniżyć wynagrodzenie,

a gdy uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowując przy tym prawo do naliczania kar oraz do domagania się naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia w trybie ustalonym w § 9 niniejszej umowy.
6.Warunkiem potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego jest przedstawienie przez Wykonawcę kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji powykonawczej w dwóch kompletach wraz z dokumentami określonymi w § 3 ust. 1 pkt 15, jak również innymi dokumentami wymaganymi w myśl niniejszej umowy i obowiązujących przepisów. Kompletność dokumentów powykonawczych należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Zamawiającego danej branży.
7.Z czynności każdego rodzaju odbioru sporządzony zostanie protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru.
8.W przypadku odbiorów z okresu rękojmi, Zamawiający corocznie będzie sprawdzał stan techniczny Przedmiotu Umowy. Przed końcem upływu okresu rękojmi i usunięciu przez Wykonawcę ewentualnych wad ujawnionych w ww. okresie, Zamawiający powoła komisję odbioru z okresu rękojmi w celu potwierdzenia stanu technicznego Przedmiotu Umowy.
9.Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego a kończy po upływie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
10.Zamawiający wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi może zażądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę pisemnie wskazując zakres i rozmiar koniecznych do usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć te wady we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zwrotu kosztów usunięcia wad, zostaną one pokryte z Zabezpieczenia ustalonego na okres rękojmi. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy kwotę Zabezpieczenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia powstałej różnicy, na zasadach ogólnych, to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
11.Odpowiedzialność za wady obejmuje również odpowiedzialność odszkodowawczą z art. 566 Kodeksu cywilnego.


§ 9
Kary umowne, odszkodowanie


1.Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy niżej wymienione kary umowne:
1)z tytułu zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego w § 2 ust. 1,
2)z tytułu zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad,
3)z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1, Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy,
4)za nieprzestrzeganie zapisów § 11 w wysokości 5% wynagrodzenia brutto w trybie natychmiastowym.
2.W przypadku nie dokonania zapłaty kar umownych w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do ich dobrowolnej zapłaty, Zamawiający będzie uprawniony do potrącania tych kar z bieżących należności Wykonawcy lub pobrania ich z wniesionego Zabezpieczenia. Zapłata kary, jej potrącenie lub pobranie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych.
3.Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Stron do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu cywilnego.
4.W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia niniejszego paragrafu i paragrafu 10 pozostają wiążące dla stron.


§ 10
Odstąpienie od umowy


1.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji któregokolwiek z elementów Harmonogramu, dłuższej niż 14 dni kalendarzowych,
2.Ponadto Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeśli Wykonawca:

nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w terminie 7 dni od daty wyznaczonej na rozpoczęcie robót, przerwał wykonanie robót z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - za wyjątkiem przyczyn spowodowanych siłą wyższą - zaś przerwa trwa dłużej niż 10 dni,

realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania robót i nie dokona ich naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wpisem do dziennika budowy,

realizuje roboty niezgodnie z otrzymanym projektem, bez akceptacji Inspektora Nadzoru Zamawiającego.
3.W przypadkach wymienionych w ust. 2 Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy terminu na przywrócenie działań do stanu zgodnego z umową.
4.W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z tytułów wymienionych w ust. 1 i 2:

Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych,

Wykonawca sporządzi przy udziale Zamawiającego protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia od umowy oraz zabezpieczy na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, a następnie protokolarnie przekaże Zamawiającemu teren budowy.
§ 11
Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych


1.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa i właściwej ochrony danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r.)
2.Wykonawca oświadcza, że zachowa w tajemnicy udostępnione przez Urząd Gminy Białe Błota dane osobowe, nawet po ustaniu umowy.
3.Zamawiający zastrzega sobie nadzór i kontrolę nad przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.
§ 12
Gwarancja


1.Wykonawca udzieli pisemnej gwarancji na wykonany Przedmiot umowy na roboty budowlane na okres 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.
2.Wykonawca przekaże Zamawiającemu nie później niż na dzień odbioru końcowego,
podpisaną Kartę gwarancyjną według wzoru określonego w załączniku nr 3 do umowy,
a w przypadku jej nie przekazania Strony ustalają, iż Zamawiający będzie mógł
dochodzić uprawnień z gwarancji w okresach, o których mowa w ust. 1, liczonych od
daty odbioru końcowego.


§ 13
Postanowienia szczególne
1.W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane zgodnie z terminem określonym w niniejszej umowie - strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót.
2.W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony.
Podstawą określenia wynagrodzenia za roboty dodatkowe będzie protokół konieczności uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej, zawierające zakres robót według technologii przyjętej w kosztorysie ofertowym, stanowiącym podstawę obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robót podlegających wykonaniu według nowej technologii, z uwzględnieniem danych wyjściowych do kosztorysowania określonych poniżej:
1)stawka r-g, wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - będą tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,
2)ceny materiałów - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie i zawierających ceny zakupu, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym,
3)ceny sprzętu - według średnich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w danym okresie, a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. W przypadku jeśli wynikający z dokumentacji zakres robót podlegających zamianie nie został uwzględniony przez Wykonawcę w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilość jednostek przedmiarowych zakresu robót podlegającego zamianie zostanie określona na podstawie przedmiaru sporządzonego w oparciu o dokumentację projektową.


Tak sporządzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będą stanowiły podstawę zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do umowy.
4)W przypadku przeszkód uniemożliwiających przekazanie przez Zamawiającego placu budowy, wynikających z działalności organów administracji budowlanej, skutkujących niemożnością realizacji przedmiotu umowy w zakładanych terminach.
3. Zmiany o których mowa w § 5 ust. 3 skutkują koniecznością wprowadzenia aneksu zmieniającego zapisy odnośnie wynagrodzenia brutto oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4.Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez Wykonawcę i jego Podwykonawców szkody osobiste i majątkowe wobec; osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraj: za roszczenia odszkodowawcze wynikające z prawomocnych orzeczeń sądowych, łącznie z wszelkimi wynikającymi z tego tytułu kosztami, które mogłyby być skierowane do Zamawiającego lub przedsiębiorstw pozostających pod jego kontrolą, osób upoważnionych do ich reprezentacji, pracowników i innych osób działających w imieniu Zamawiającego.
5.W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu już wykonanej części urnowy.
§ 14
Postanowienia końcowe
1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
2.Nie stanowi zmiany umowy:

zmiana adresów do korespondencji, o których mowa w ust. 4,

utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści Umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa.
3.Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1 dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej Strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej Stronie.
4.Wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z Umową powinna być kierowana pod następujące adresy:

Zamawiającego – Gmina Białe Błota z siedzibą Urząd Gminy 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7,

Wykonawcy ………………….........................................................................................
5.Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym awizowaniu.
6.Z ramienia Wykonawcy roboty prowadzić będzie Kierownik budowy wyznaczony legitymujący się uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Kierownik budowy potwierdzi przyjęcie obowiązków wpisem do dziennika budowy.
7.Ze strony Zamawiającego nadzór pełnić będą Inspektorzy Nadzoru Zamawiającego legitymujący się uprawnieniami do wykonywania nadzoru inwestorskiego, wyznaczeni na piśmie. Inspektorzy potwierdzą przyjęcie obowiązków wpisem do dziennika budowy.
8.Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9.Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron.
10.Umowa podlega prawu polskiemu.
11.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a w szczególności przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane.
12.Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji niniejszej umowy jest język polski.
13.Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla egzemplarz dla Wykonawcy.
14.Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, Kosztorys Ofertowy Wykonawcy, Wzór Karty gwarancyjnej, SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Załącznik nr 3 do umowy


KARTA GWARANCYJNA
na roboty i prace objęte umową ZP 342-……../2010 z dnia ………………………….
„BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY DĘBOWEJ- ETAP I ( na odcinku od ul. Cedrowej do ul. Porzeczkowej) w miejscowości ŁOCHOWO”


1.W ramach niniejszej gwarancji Wykonawca ………………………………………, zapewnia, że Przedmiot umowy w/w wykonany został zgodnie z warunkami technicznymi, należytą starannością, jest niewadliwy i posiada pełną sprawność eksploatacyjną.
2.Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego (Gmina Białe Błota), usterek w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.
3.Dopuszcza się zgłoszenie usterek drogą faksową (tel. nr ……… ……………) przy czym każdorazowe zgłoszenie usterek w tej formie, potwierdzone zostanie na piśmie przez Zamawiającego.
4.W przypadku, gdy zakres usterek lub warunki atmosferyczne uniemożliwią ich usunięcie w terminie określonym w pkt 2, Wykonawca w ciągu 3 (trzech) dni uzgodni z Zamawiającym nowy termin ich usunięcia.
5.Przed upływem ostatniego roku gwarancji nastąpi komisyjny przegląd techniczny przedmiotu umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie protokół.
6.Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń przedmiotu umowy, wynikających z normalnego jego używania.  debowa.exe (7149kB)

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (17 września 2010, 14:05:46)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (7 października 2010, 10:49:09)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1118