zamówienie na:

Wykonanie nawierzchni syntetycznej szkolnego placu zabaw oraz dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach realizacji zadania pn.: Szkolnego Placu Zabaw w ramach Rządowego programu Radosna szkoła- utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-34/10
wartość: niższy od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 25 października 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota, dnia 29.10.2010 roku
ZP 341 – 34 / 10
 
  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
   
Informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie nawierzchni syntetycznej szkolnego placu zabaw oraz dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach realizacji zadania pn.: Szkolnego Placu Zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”- utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
 
                                                                               Zastępca Wójta
                                                                             Krzysztof JankowskiBiałe Błota: Wykonanie nawierzchni syntetycznej szkolnego placu zabaw oraz dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach realizacji zadania pn.: Szkolnego Placu Zabaw w ramach Rządowego programu Radosna szkoła- utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie
Numer ogłoszenia: 325424 - 2010; data zamieszczenia: 08.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni syntetycznej szkolnego placu zabaw oraz dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw w ramach realizacji zadania pn.: Szkolnego Placu Zabaw w ramach Rządowego programu Radosna szkoła- utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę szkolnego placu zabaw w ramach rządowego Programu RADOSNA SZKOŁA w miejscowości Łochowo na terenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie . W skład projektu wchodzi budowa szkolnego placu zabaw MAŁEGO z odpowiednimi nawierzchniami , urządzeniami. Teren przeznaczony pod budowę znajduje się na posesji szkoły w pobliżu budynku szkoły oraz zespołu boisk sportowych , halą sportowa i zespołem kortów tenisowych. Plac zabaw zostanie wkomponowany w środkową cześć w/w terenu.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.53.52.00-9, 45.11.27.23-9. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej 2 placów zabaw z nawierzchnią syntetyczna (w tym z tzw. nawierzchnia bezpieczna) wraz z dostawa i montażem urządzeń zabawowych o porównywalnych parametrach, jakości oraz ilości jak w opisie przedmiotu zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że wykonywane zostały należycie - załącznik nr 6 do SIWZ III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 zł. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy białe Błota, ul. Szubińska 7 pokój nr 24.. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Rządowy program Radosna szkoła. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ DO PRZETARGU NA PLAC ZABAW.doc (86kB) word
Dokumentacja projektowa
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ DO PLACU ZABAW.zip (44kB) zip

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (8 października 2010, 14:24:30)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (29 października 2010, 10:32:54)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1066