zamówienie na:

Dostawę 5 szt. filtrów pionowych Ø 2400 mm i 5 szt. mieszaczy wodno-powietrznych Ø 600mm.

zamawiający: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Betonowa 1a 86-005 Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 1/2010
wartość: powyżej 14.000 EUR
termin składania ofert: 20 września 2010  10:00
wynik postępowania: Dostawa 5 szt. filtrów pionowych Ø 2400 mm i 5 szt. mieszaczy wodno-powietrznych Ø 600mm. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Kotłorembud S.J. ul. Ołowiana 13 85-461 Bydgoszcz Cena wybranej oferty: 152.750,00 PLN 

ZP 1/2010
OGŁOSZENIE
1. Zamawiający: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą 86-005 Białe Błota
ul. Betonowa 1A woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52/323-69-13 fax. 52/323-69-12
internet: www.wodociagi-bialeblota.pl
e-mail: wodociagi-bialeblota@home.pl
2. Tryb zamówienia - przetarg nieograniczony
3. Nazwa zamówienia „Dostawę 5 szt. filtrów pionowych Ø 2400 mm
i 5 szt. mieszaczy wodno-powietrznych Ø 600 mm”.
4. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Kod CPV: 42912300-5
7. Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia: 08.11.2010 r.
8. Zapłata należności za wykonane prace nastąpi w terminie do 30 dni od dostarczenia do
Zamawiającego faktur.
9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a. oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym /załącznik nr 2 do SIWZ/,
b. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 23 Regulaminu ZP ZWiUK
c. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 25 Regulaminu ZP ZWiUK,
d. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
e. aktualne zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego i Oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania
ofert,
f. wykaz wykonanych w przeciągu ostatnich 3 lat zadań zbliżonych co do zakresu objętego
zamówieniem (załącznik nr 3),
g. oświadczenie o akceptowaniu treści projektu umowy / załącznik nr 1 do SIWZ/,
10. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy;
a. spełniają warunki określone w art. 23 Regulaminu ZP ZWiUK
b. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 25 Regulaminu ZP ZWiUK,
c. złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt. 9 SIWZ.
11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest:
Pan Ryszard Zakrzewski tel. 604-602-945 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.
12. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest stronie
internetowej: www.wodociagi-bialeblota.pl
13. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1A
2
14. Termin składania ofert upływa w dniu 20.09.2010 r. o godz. 10:00
15. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.09.2010 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 4
16. Zamawiający nie organizuje aukcji elektronicznej.
17. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
18. Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Prezes Zarządu
Krzysztof Ruszkiewicz
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 09.09.2010 r.
Pierwotne umiejscowienie informacji o przetargu -> http://www.bip.bialeblota.pl/index.php?cid=101


Ogłoszenie ZP 1/2010 (29kB) pdf

SIWZ 1/2010 (100kB) pdf

metryczka


Opublikował: ZWIUK (14 października 2010, 10:28:08)

Ostatnia zmiana: ZWIUK (14 października 2010, 11:48:00)
Zmieniono: Czcionka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1080