zamówienie na:

Wykonanie kanałów technologicznych i fundamentów pod filtry w istniejącym budynku Stacji Uzdatniania Wody w m. Ciele gm. Białe Błota

zamawiający: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Betonowa 1a 86-005 Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 2/2010
wartość: poniżej 14.000 EUR
termin składania ofert: 28 września 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
ZP 2/2010
OGŁOSZENIE
Prezes ZWiUK Sp. z o. o. z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1A woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 52/323-69-13 fax 52/323-69-12
internet: www.wodociagi-bialeblota.pl
e-mail: wodociagi-bialeblota@home.pl
Ogłasza przetarg nieograniczony na „Wykonanie kanałów technologicznych i fundamentów
pod filtry w istniejącym budynku stacji Uzdatniania Wody w m. Ciele gm. Białe Błota”
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Kod CPV: 45220000-5
Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15.11.2010 r.
Zapłata należności za wykonane prace nastąpi w terminie do 30 dni
od dostarczenia do Zamawiającego faktur.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także
dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
2. spełnienie warunku w zakresie posiadanego doświadczenia jest zrealizowanie z należytą
starannością w okresie ostatnich trzech lat, popartych referencjami (minimum 3 listy
referencyjne) a jeżeli okres działalności jest krótszy to w czasie działalności, co najmniej
trzech robót o wartości porównywalnej z przedmiotem zamówienia,
3. znajdowanie się w sytuacji finansowej i ekonomicznej, zapewniającej wykonanie,
4. spełnianie wymagań, o których mowa w art. 23 i nie podleganie wykluczeniu z
postępowania w oparciu o art. 25 regulaminu Z.P ZWiUK ; Zamawiający ocenia
spełnienie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która
musi zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” tj. na
podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków.
Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w
postępowaniu:
1. oferta sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ,
2. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 23 regulaminu Z.P. ZWiUK
załącznik nr 4 do SIWZ,
3. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 25 regulaminu Z.P. ZWiUK
załącznik nr 5 do SIWZ,
2
4. aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
5. przedstawienie oświadczenia o niezaleganiu ze składkami w Urzędzie Skarbowym oraz
ZUS lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
6. wykaz wykonanych lub wykonywanych robót w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia – sporządzony według wzoru stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy;
a) spełniają warunki określone w art. 23 Regulaminu ZP ZWiUK i
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 25 Regulaminu ZP ZWiUK,
c) złożyli wszystkie wymagane dokumenty określone w pkt. 9 SIWZ.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Pan Ryszard Zakrzewski
tel. 604-603-945 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest stronie
internetowej www.wodociagi-bialeblota.pl oraz www.bip.bialeblota.pl.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1A
Termin składania ofert upływa w dniu 28.09.2010 r. o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2010 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 4
Zamawiający nie organizuje aukcji elektronicznej.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.
Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
Prezes Zarządu
Krzysztof Ruszkiewicz
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 22.09.2010 r.
Pierwotne umiejscowienie informacji o przetargu -> http://www.bip.bialeblota.pl/index.php?cid=101

Ogłoszenie ZP 2/2010 (25kB) pdf

SIWZ 2/2010 (110kB) pdf

metryczka


Opublikował: ZWIUK (14 października 2010, 12:41:25)

Ostatnia zmiana: ZWIUK (14 października 2010, 12:48:33)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1272