zamówienie na:

Budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-15/C/-10
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 10 grudnia 2010  09:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 
Białe Błota, dnia 23.10.2010 roku
IR ZP 341 – 15 / C / 10

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażoną
w złotych równowartość kwoty 4 845 000 EURO na „Budowę uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota” – zadanie III sołectwo Zielonka została wybrana oferta nr 06 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych i Telekomunikacyjnych, Wizner – Zieliński s.c., 86 – 017 Wierzchucin Królewski 79 z ceną netto 31 000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez: Zakład Wykonawstwa Sieci Elektrycznych MEGAPOL S.A., ul. Jasiniecka 6, 85 – 761 Bydgoszcz z ceną netto za zadanie III wynosi: 36 889,04 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 84,04 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 02 złożona przez: EL SERWIS Jarosław Mirzejewski, ul. Długa 14,
95 – 030 Rzgów została wykluczona z postępowania przetargowego ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
Oferta nr 03 złożona przez: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowo – Usługowo i Transportowe „ELEKTROM”, Jacewo 43, 88 – 100 Inowrocław z ceną netto za zadanie III wynosi: 37 700,04 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 82,23 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 04 złożona przez: Instalatorstwo Elektryczne inż. Jarosław Paliwoda, ul. Jesionowa 29, 86 – 050 Solec Kujawski z ceną netto za zadanie III wynosi: 33 990,42 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 91,20 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 05 złożona przez: Instalatorstwo Elektryczne inż. Julian Strzelecki, ul. Rzeszowska 3, 85 – 373 Bydgoszcz z ceną netto za zadanie III wynosi: 41 449,92 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 74,79 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 07 złożona przez: DROMAKS, ul. Główna 57, 86 – 031 Maksymilianowo została wykluczona z postępowania przetargowego ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
 
Informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  „Budowę uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota” – zadanie I sołectwo Łochowice oraz zadanie II sołectwo Murowaniec z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę
o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania rozstrzygnięcia poprzez przystawienie pieczątki firmy oraz daty wpływu, a następnie odesłanie informacji: faxem lub mailem.
 
 
                                                                           Zastępca Wójta
 
                                                                        Krzysztof Jankowski


Białe Błota: Budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota
Numer ogłoszenia: 381810 - 2010; data zamieszczenia: 24.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.bialeblota.pl/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego oświetlenia w miejscowościach: 1. Łochowice gmina Białe Błota, na podstawie posiadanej dokumentacji, w następujących ulicach: Czapla, Kanałowa, Ślesińska, Jagodowa, Łaniowa, Pieczarkowa, Lisia, Rydzowa. 2. Murowaniec gmina Białe Błota, na podstawie posiadanej dokumentacji, w następujących ulicach: Agatowa, Patrolowa, Szkolna, Strusia, Tatarakowa, Żurawia. 3. Zielonka gmina Białe Błota, na podstawie posiadanej dokumentacji, w następujących ulicach: Czereśniowa, Długa, Kreta, Świetlikowa.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) W stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2B do SIWZ. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował min. 2 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości min. 150 000 zł (brutto), każda. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia nie/spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie zg. z art. 12 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126; zm.) przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego oraz przynajmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji do 1kV w zakresie prac elektromontażowych. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia nie/spełnia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 100.000,00 zł. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonewykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamioświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z wymaganiami określonymi w części X SIWZ. 2. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 3. W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym - strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót. 2) W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. 3) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 w pokoju nr 24 (I piętro Sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Łochowice gmina Białe Błota. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Łochowice gmina Białe Błota, na podstawie posiadanej dokumentacji, w następujących ulicach: Czapla, Kanałowa, Ślesińska, Jagodowa, Łaniowa, Pieczarkowa, Lisia, Rydzowa..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2011.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Murowaniec gmina Białe Błota. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Murowaniec gmina Białe Błota, na podstawie posiadanej dokumentacji, w następujących ulicach: Agatowa, Patrolowa, Szkolna, Strusia, Tatarakowa, Żurawia..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2011.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zielonka gmina Białe Błota. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zielonka gmina Białe Błota, na podstawie posiadanej dokumentacji, w następujących ulicach: Czereśniowa, Długa, Kreta, Świetlikowa..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2011.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
SIWZ.doc (331kB) word
kosztorysy.zip (153kB) zip
OŚW_ULIC_ŁOCHOWICE_U-G_.zip (3984kB) zip
OŚW_ULIC_MUROWANIEC_U-G_.zip (2680kB) zip
OŚW_ULIC_ZIELONKA_U-G_.zip (2113kB) zip
SPROSTOWANIE.doc (32kB) word
Pytania i odp.doc (32kB) word
SZAFKA SzOu 60-2.zip (1727kB) zip

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (24 listopada 2010, 14:42:29)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (27 grudnia 2010, 11:31:19)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1381