zamówienie na:

NA SUKCESYWNĄ SPRZEDAŻ OLEJU NAPĘDOWEGO do autobusów szkolnych należących do GZEAS w Białych Błotach, w latach 2011-2013 r.

zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 2 / 2010
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 3 grudnia 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota, dn. 2010-12-03


 
071/05/12/10


 
OGŁOSZENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  PRZETARGU Na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 24.12.2010 r. na „SUKCESYWNĄ SPRZEDAŻ OLEJU NAPĘDOWEGO do autobusów szkolnych należących do GZEAS w Białych Błotach, w latach 2011-2013 r.”, z uwagi na  to, że nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
                                                                                            

                                                                           Z poważaniem
                                                                          Kierownik GZEAS

                                                                          Marian Wiśniewski
 
 
Białe Błota: NA SUKCESYWNĄ SPRZEDAŻ OLEJU NAPĘDOWEGO do autobusów szkolnych należących do GZEAS w Białych Błotach, w latach 2011-2013 r.
Numer ogłoszenia: 382018 - 2010; data zamieszczenia: 24.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół , ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 3494504, faks 0-52 3494504.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NA SUKCESYWNĄ SPRZEDAŻ OLEJU NAPĘDOWEGO do autobusów szkolnych należących do GZEAS w Białych Błotach, w latach 2011-2013 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzedaż oleju napędowego w ilości około 40.000 litrów rocznie - z możliwością tankowania paliwa na jednej ze stacji paliw należącej do Wykonawcy w promieniu 15 km od siedziby Zamawiającego, znajdującej się przy ul. Czystej 1a, 86-005 Białe Błota..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół, ul. Czysta 1A , 86-005 Białe Błota.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota, pokój nr 117.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ - Olej napędowy do autobusów.doc (104kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (24 listopada 2010, 15:41:25)

Ostatnia zmiana: Patrycjusz Migawa (3 grudnia 2010, 15:15:05)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1071