zamówienie na:

NA SUKCESYWNĄ SPRZEDAŻ OLEJU NAPĘDOWEGO do autobusów szkolnych należących do GZEAS w Białych Błotach, w latach 2011-2013 r.

zamawiający: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 3/2010
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 15 grudnia 2010  10:00
przyczyna unieważnienia: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
Białe Błota, dn. 2010-12-16


071/24/12/10

 
OGŁOSZENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  PRZETARGU 


Na podstawie Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 06.12.2010 r. na „SUKCESYWNĄ SPRZEDAŻ OLEJU NAPĘDOWEGO do autobusów szkolnych należących do GZEAS w Białych Błotach, w latach 2011-2013 r.”, z uwagi na  to, że nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.
                                                                                            
                                                                                                       Z poważaniem

                                                                                              Kierownik GZEAS

                                                                                             Marian Wiśniewski


 
Białe Błota: NA SUKCESYWNĄ SPRZEDAŻ OLEJU NAPĘDOWEGO do autobusów szkolnych należących do GZEAS w Białych Błotach, w latach 2011-2013 r.
Numer ogłoszenia: 397616 - 2010; data zamieszczenia: 06.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół , ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-52 3494504, faks 0-52 3494504.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NA SUKCESYWNĄ SPRZEDAŻ OLEJU NAPĘDOWEGO do autobusów szkolnych należących do GZEAS w Białych Błotach, w latach 2011-2013 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Sprzedaż oleju napędowego w ilości około 40.000 litrów rocznie - z możliwością tankowania paliwa na jednej ze stacji paliw należącej do Wykonawcy w promieniu 15 km od siedziby Zamawiającego, znajdującej się przy ul. Czystej 1a, 86-005 Białe Błota..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota, pokój nr 117.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ - Olej napędowy do autobusów.doc (104kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (6 grudnia 2010, 15:56:59)

Ostatnia zmiana: Patrycjusz Migawa (16 grudnia 2010, 10:16:56)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 992