zamówienie na:

Dostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania dla realizacji projektu: Informatyczny system zarządzania oświ@tą w Gminie Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341-41/10
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 15 grudnia 2010  09:50
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota, dnia 21.12.2010 roku  
IR ZP 341 – 41 / 10
 
OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu i wdrożenie oprogramowania dla realizacji projektu: Informatyczny system zarządzania oświ@tą w Gminie Białe Błota” została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: VULCAN Sp. z o.o., ul. Wołowska 6 , 51 – 116 Wrocław z ceną brutto: 893 650,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
 
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezło-czne potwierdzenie otrzymania rozstrzygnięcia poprzez przystawienie pieczątki firmy oraz daty wpływu, a następnie odesłanie informacji: faxem lub mailem.
 

                                                                           Zastępca Wójta
 
                                                                        Krzysztof JankowskiBiałe Błota: Dostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania dla realizacji projektu: Informatyczny system zarządzania oświ@tą w Gminie Białe Błota
Numer ogłoszenia: 399576 - 2010; data zamieszczenia: 07.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080. Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania dla realizacji projektu: Informatyczny system zarządzania oświ@tą w Gminie Białe Błota. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia: Dostawa sprzętu i wdrożenie oprogramowania dla realizacji projektu: Informatyczny system zarządzania oświ@tą w Gminie Białe Błota, jest realizacja zadań: 1. Dostawa, instalacja i konfiguracja 100 komputerów przenośnych z oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, 2. Udzielenie licencji, dostawa, instalacja i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego : 2.1. portal edukacyjny, 2.2. planowanie organizacji placówki, 2.3. planowanie cyklu budżetowego i analizy budżetowe, 2.4. planowanie lekcji i zastępstw, 2.5. obsługa finansowa placówek oświatowych, 2.6. obsługa kadrowa placówek oświatowych, 2.7. obsługa płacowa placówek oświatowych, 2.8. platforma edukacyjna wraz z zasobami, 2.9. obsługa zarządzania informacją o uczniu. 2.10. portal prawa oświatowego 3. Przeprowadzenie szkoleń dla 215 osób w zakresie obsługi wdrożonego oprogramowania aplikacyjnego.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.00.00.00-8, 30.21.31.00-6, 80.53.31.00-0. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 1. Kwota wadium: 20 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy). 2. Wadium ma być złożone przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 4. W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniądza należy dokonać tego przelewem na konto Zamawiającego numer 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Białe Błota. Kwota wadium musi być uznana zaksięgowana na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert. 5. W przypadku wniesienia wadium w postaci poręczenia bankowego lub gwarancji bankowej należy załączyć kartę wzorów podpisów osób podpisujących poręczenie lub gwarancję ze strony banku. 6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenia, iż: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych nie złożył dokumentów lub pełnomocnictw, chyba że udowodnił, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, b) Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Wadium wnoszone w postaci innej niż w pieniądzu musi zostać dołączone do oferty lub złożone w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta, z dopiskiem WADIUM. Ważność Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia będzie oceniany na podstawie przedstawionego wykazu usług. Spełnieniem warunku będzie udokumentowanie zrealizowania co najmniej jednego zamówienia, o wartości minimalnej 500 tyś zł. brutto, polegającego na dostawie sprzętu komputerowego i wdrożeniu systemu wspomagającego zarządzanie edukacją, składającego się z minimum trzech obszarów wymienionych w zadaniu 2, opisanym w punkcie II.1.3). III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie oceniany na podstawie przedstawionego wykazu osób. Spełnieniem warunku będzie wykazanie, że wykonawca dysponuje minimum jedną osobą która brała udział w minimum jednym zrealizowanym projekcie z zakresu wdrażania rozwiązań wspomagających zarządzanie edukacją, składającego się z minimum trzech obszarów wymienionych w zadaniu 2, opisanym w punkcie II.1.3) w charakterze Kierownika projektu lub funkcji równoważnej. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamiIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertwykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian w treści niniejszej umowy w sytuacjach, gdy wystąpi co najmniej jedna z poniżej wymienionych okoliczności: 1. zachodzi konieczność zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy; 2. gdy z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest możliwe dostarczenie wskazanych w ofercie komponentów sprzętu komputerowego, Zamawiający dopuszcza zmianę tych komponentów na spełniające warunki opisane w SIWZ; 3. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy; 4. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 5. możliwa jest korzystna dla zamawiającego zmiana terminu i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia; IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GMINA BIAŁE BŁOTA, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2010 godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, 86 - 005 Białe Błota, ul. Szubińska 7 (sekretariat).. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPKP.04.02.00-04-017/10-00, wszelkie działania związane z realizacją projektu powinny uwzględniać uregulowania dotyczące projektów współfinansowanych z funduszy europejskich.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
SIWZ Białe Błota - treść 01.12.2010.doc (384kB) word
SIWZ - OSWIATA.zip (1308kB) zip
Pytania i odp.doc (31kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (7 grudnia 2010, 16:06:24)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (23 grudnia 2010, 08:45:46)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1395