zamówienie na:

Na wykonywanie usług w zakresie: Zadanie Nr I „Wywozu odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota” Zadanie nr II Dostawy, ustawienia, dzierżawy, utrzymywania i opróżniania koszy ulicznych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341- 39/2010
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 28 grudnia 2010  12:30
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota, dnia 03.01.2011 r.
ZP 341-39 / 10 /11

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartość kwoty 193 000 EURO na świadczenie usług w zakresie „ZADANIA Nr I - Wywóz odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota ZADANIE Nr II Dostawy, ustawienia, dzierżawy, utrzymywania i opróżniania koszy ulicznych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota”. Na wykonawcę usług objętych Zadaniem Nr I została wybrana Oferta nr 01 złożona przez  Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe „ SANITRANS” Ryszard Wolski z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Barycka 50 z cenami jednostkowymi netto:
1)za obsługę pojemników z odpadami komunalnymi
-        o pojemności 110 l       14,00zł.
-        o pojemności 240 l       25,00zł.
-        o pojemności 1100 l     56,00zł.
-        o pojemności 5  m3      250,00zł.
-        o pojemności 10 m3     480,00zł
2) za obsługę pojemników z odpadami z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury
-        o pojemności 1100 l     80,00 zł.
-        o pojemności 5 m3     350,00zł.
3) za usługę polegającą na zebraniu ( uprzątnięciu) wywozu i utylizacji niesegregowanych odpadów komunalnych np. z akcji sprzątania ziemi, likwidacji dzikich wysypisk, zbiórki odpadów wielkogabarytowych  itp.    58,00zł.
Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena100%.


           Na podstawie art. 93 ust.1 pkt1 ustawy Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione postępowanie w zakresie Zadania nr II- Dostawy, ustawienia, dzierżawy, utrzymywania i opróżniania koszy ulicznych, z uwagi na to, że w wyznaczonym terminie  na składanie ofert tj. do dnia 28.12.2010r. godz.12:30  nie złożono żadnej oferty.
 
     
                                                                                 Zastępca Wójta
 
                                                                            Krzysztof Jankowski


Białe Błota: Na wykonywanie usług w zakresie: Zadanie Nr I Wywozu odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota Zadanie nr II Dostawy, ustawienia, dzierżawy, utrzymywania i opróżniania koszy ulicznych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota.
Numer ogłoszenia: 413270 - 2010; data zamieszczenia: 17.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na wykonywanie usług w zakresie: Zadanie Nr I Wywozu odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota Zadanie nr II Dostawy, ustawienia, dzierżawy, utrzymywania i opróżniania koszy ulicznych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr I - dostawa pojemników na terenie Gminy Białe Błota wraz z ich opróżnianiem i utrzymaniem, według poniższych wymogów. 1. obsługa pojemników z odpadami komunalnymi: o pojemności 120 l o pojemności 240 l o pojemności 1100 l o pojemności 5 m3 o pojemności 10 m3 2. obsługa pojemników z odpadami z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury o pojemności 1100 l o pojemności 5 m3 3. Przedmiotem zamówienia jest również usługa polegająca na zebraniu uprzątnięciu- wywozu i utylizacji nie segregowanych odpadów komunalnych np. z akcji sprzątania ziemi, likwidacji dzikich wysypisk, zbiórki odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców itp. Powyższa usługa powinna obejmować wszystkie składniki ceny w przeliczeniu na 1 m3 zebranych odpadów, w tym koszty transportu odpadów. 4. Punkty stałe rozmieszczenia pojemników na terenie gminy: 1 pojemnik 1100 l - przy Urzędzie Gminy Białe Błota - opróżniany w.g potrzeb średnia częstotliwość opróżniania - 3 razy w tygodniu, pojemnik 120 l - ul. Guliwera w Białych Błotach średnia częstotliwość opróżniania - 1 w tygodniu, 2 pojemniki 1100 l - targowisko Łochowo - opróżniane wg potrzeb średnia częstotliwość opróżniania - 3 razy w tygodniu, 1 pojemnik 1100 l - Jezioro Jezuickie w Białych Błotach- pojemnik podstawiany w okresie wiosenno - letnim średnia częstotliwość opróżniania - 1 w miesiącu, 1 pojemnik Dębinek - Prądki - pojemnik podstawiany w okresie wiosenno - letnim średnia częstotliwość opróżniania - 1 w miesiącu, Świetlica Terapeutyczna w Cielu - opróżniany wg potrzeb średnia częstotliwość opróżniania - 1 w miesiącu. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości w.w pojemników kontenerów w zależności od potrzeb. Dodatkowo umowa obejmuje obsługę pojemników -kontenerów podstawianych przez Wykonawcę okazjonalnie, według potrzeb, na pisemne zlecenie Zamawiającego. Na pisemne zlecenie będzie również dokonywana obsługa wyżej wymienionych pojemników stałych, ponad wskazaną częstotliwość, jeśli zajdzie taka potrzeba. Zadanie Nr II - dostawa, ustawienie, dzierżawa, utrzymywanie i opróżnianiem koszy ulicznych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota. Wymagana pojemność koszy 40 - 50 litrów, ze stali ocynkowanej zamykane od góry np. daszkiem, zalecany kolor nowych pojemników - zielony nie dotyczy pojemników już istniejących, w przypadku ich pozostawienia. Pojemniki winny być oznaczone nazwą Wykonawcy, nr telefonu oraz logo, jeśli Wykonawca je posiada. Częstotliwość opróżniania pojemników minimum co 7 dni, wraz z uporządkowaniem bezpośredniego sąsiedztwa koszy. Jeśli w.w częstotliwość będzie niewystarczająca np. pojemniki będą przepełnione, Wykonawca będzie zobowiązany ją zwiększyć tak aby nie dopuścić do ich przepełnienia. 1.77 sztuk koszy ulicznych rozmieszczonych według poniższej listy: a. Białe Błota 28 sztuk ul. Szubińska : - 1 kosz przejście dla pieszych na wysokości wjazdu na ulicę Przemysłową, - 1 kosz przejście dla pieszych w okolicy Urzędu Gminy, ul. Cukrowa: - 1 kosz róg ulicy Centralnej i Cukrowej, - 1 kosz róg ulicy Szubińskiej i Cukrowej, ul. Guliwera: - 1 kosz przy budynku poczty, - 1 kosz róg Guliwera i Barwinkowej, ul. Berberysowa: - 1 kosz róg Berberysowej i Szubińskiej, - 1 kosz w pobliżu bloków mieszkalnych na wysokości pawilonów ul. Centralna: - 1 kosz ul. Centralna przy przystanku BUS, - 1 kosz przed szkołą, - 1 kosz róg Czerskiej i Centralnej, - 1 kosz przed wejściem na teren przedszkola, - 1 kosz przy lesie z prawej strony przed ul. Czahary, - 1 kosz róg Popiela i Centralnej, - 1 kosz róg Baryckiej i Centralnej przed rondem ul. Czysta: - przed budynkiem Gimnazjum ul. Chlebowa: - 1 kosz w pobliżu ul. Chełmskiej, - 1 kosz w pobliżu ul. Chudoby, - 1 kosz róg ul. Duńskiej, - 1 kosz róg ul. Czajczej, ul. Czerska: - 1 kosz róg Czerskiej i Szubińskiej, - 1 kosz przy kościele, - 1 kosz przy przystanku BUS, - 1 kosz róg Czerskiej i Bajecznej, ul. Barycka: - 1 kosz przy Przychodni ul. Jutrzenki: - 1 kosz róg Czerskiej i Jutrzenki ul. Barwinkowa: - 1 kosz róg ulicy Goplany ul. Betonowa: - 1 kosz w pobliżu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych b) Łochowo 15 sztuk ul. Wierzbowa: - 1 kosz przed wejściem na teren Zespołu Szkół, ul. Dębowa: - 1 kosz przy parkingu, - 1 kosz róg ul. Cedrowej na przeciw Plebani, - 1 kosz róg ul. Modrzewiowej ul. Jałowcowa: - 1 kosz przy Wiejskim Ośrodku Kultury, ul. Szosa Bydgoska: - 1 kosz róg ul. Świerkowej, - 1 kosz róg ul. Brzozowej, - 1 kosz róg ul. Cisowej, - 1 kosz przy przejściu dla pieszych na przeciw wiaty przy ul. Grabowej, - 1 kosz przy przystanku autobusowym róg ulicy Kasztanowej, ul. Szosa Nakielska: - 1 kosz na łuku chodnika w kierunku wjazdu na ul. Żurawinową, - 1 kosz koniec chodnika w kierunku Łochowic, - 1 kosz przy przystanku autobusowym róg ulicy Topolowej, - 1 kosz róg ul. Czereśniowej, ul. Porzeczkowa: - 1 kosz ul. Porzeczkowa przy furtce przed wejściem do Przychodni zdrowia przy parkingu, c. Trzciniec 3 sztuki: ul. Sarnia: - 1 kosz na wysokości numerów 2 i 4, - 1 kosz róg Łosiowej i Sarniej, - 1 kosz róg ul. Jemiołowej. d. Zielonka 3 sztuki: ul. Bydgoska - 1 kosz róg ul. Jagodowej, - 1 kosz pomiędzy ulicami Bocianowo i Jaworowa ul. Bocianowo: - 1 kosz róg ul. Biedronki e. Ciele 8 sztuk: ul. Kościelna: - 1 kosz róg ul. Kupieckiej, ul. Osiedle: - 1 kosz przed świetlicą socjoterapeutyczną, ul. Pogodna: - 1 kosz róg ul. Uroczej ul. Źródlana: - 1 kosz przy wiacie autobusowej, ul. Myśliwska: - 1 kosz przy wiacie autobusowej, ul. Pogodna: - 1 kosz przy wiacie autobusowej, ul. Kościelna: - 1 kosz przy wiacie autobusowej, ul. Ogrody: - 1 kosz przy wiacie autobusowej, f. Przyłęki 4 sztuki: ul. Zabytkowa: - 1 kosz przy boisku, - 3 kosze przy domkach g. Murowaniec 3 sztuki: ul. Łochowska - 1 kosz przy końcowym przystanku linii 92 - 2 kosze przy przystankach szkolnych oraz linii 92. h. Kruszyn Krajeński 7 sztuk: ul. Słoneczna 17A - 1 kosz, ul. Słoneczna, - 1 kosz róg ul. Ceramicznej, ul. Świerkowa - 2 kosze przy wiatach autobusowych, ul. Lipowa - 2 kosze przy wiatach autobusowych, ul. Łąkowa - 1 kosz przy wiacie autobusowej i. Lisi Ogon 6 sztuk: ul. Bydgoska - 2 kosze przy przystanku PKS, ul. Potulicka 4 kosze przy przystanku PKS 2.Kosze uliczne w ilości 34 stanowiące własność Zamawiającego. Umowa dopuszcza bezpłatne użytkowanie przez Wykonawcę niżej wymienionych pojemników, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ich zniszczenia Wykonawca dostarczy na własny koszt nowe kosze spełniające warunki przetargu. a. Białe Błota 10 sztuk: ul. Szubińska - 1 kosz przy przystanku autobusowym linii 92 przy Polo Market, - 1 kosz przy przystanku autobusowym PKS przy Urzędzie Gminy, - 1 kosz przy przystanku przy Chacie Polskiej, - 4 kosze przy ścieżce rowerowej przy ul. Szubińskiej odcinek na Bydgoszcz - Błonie. ul. Bezpieczna - 1 kosz przy Posterunku Policji, ul. Czerska - 2 kosze przy kościele od ul. Centralnej b. Łochowo 7 sztuk: ul. Szosa Nakielska: 1 kosz na zatoce przy przystanku PKS, 1 kosz przy wiacie autobusowej w kierunku Nakła przy ośrodku kultury, 2 kosze przy przystankach PKS przy drugim cmentarzu bliżej Łochowic, 1 kosz przy skrzyżowaniu ul. Szosa Bydgoska - ul. Jedlinowa, 1 kosz prz przystanku PKS róg ul. Szosa Bydgoska - ul. Kwiatowa, 1 kosz róg ulic: Szosa Bydgoska - ul. Brzozowa c. Murowaniec 2 sztuka - 1 kosz przy końcowym przystanku autobusowym linii 92 przy ul. Łochowskiej d.Lipniki 1 sztuka: - 1 kosz przy przystanku autobusowym szkolnym - ul. Wierzbowa, e. Kruszyn Krajeński 1 sztuka: ul. Świerkowa - 1 kosz przy sklepie i świetlicy f. Łochowice 4 sztuki: ul. Szosa Nakielska - 4 kosze przy przystankach autobusowych PKS g. Przyłęki 10 sztuk: ul. Antoniego Przysieckiego - 3 kosze rozstawione przy przystankach autobusowych oraz w centrum - 1 kosz na końcu ul. Antoniego Przysieckiego ul. Zabytkowa - 4 kosze ul. Młyńska - 1 kosz ul. Dymna - 1 kosz 3.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości w.w koszy ulicznych w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.13.00-5, 90.51.20.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt 2 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi dla JST w zakresie będącym przedmiotem zamówienia. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4.III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 3 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje niezbędnym sprzętem i pracownikami pozwalającymi wykonywanie zadania objętego niniejszym postepowaniem. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 SIWZ.III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt.4 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 100.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2.Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ. 3.Oświadczenie lub dokument wskazujący na brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2)W stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2B do SIWZ. 4.Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5.Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 6. Oświadczenie o posiadaniu umowy na odbiór odpadów zawartą z uprawnioną jednostką posiadającą zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie składowania odpadów.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.bialeblota.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2010 godzina 12:30, miejsce: w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 w pokoju nr 24 (I piętro Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: dostawa pojemników na terenie Gminy Białe Błota wraz z ich opróżnianiem i utrzymaniem,.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie Nr I - dostawa pojemników na terenie Gminy Białe Błota wraz z ich opróżnianiem i utrzymaniem, według poniższych wymogów: 1. obsługa pojemników z odpadami komunalnymi: o pojemności 120 l o pojemności 240 l o pojemności 1100 l o pojemności 5 m3 o pojemności 10 m3 2. obsługa pojemników z odpadami z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury o pojemności 1100 l o pojemności 5 m3 3. Przedmiotem zamówienia jest również usługa polegająca na zebraniu uprzątnięciu wywozu i utylizacji nie segregowanych odpadów komunalnych np. z akcji sprzątania ziemi, likwidacji dzikich wysypisk, zbiórki odpadów wielkogabarytowych od mieszkańców itp. Powyższa usługa powinna obejmować wszystkie składniki ceny w przeliczeniu na 1 m3 zebranych odpadów, w tym koszty transportu odpadów..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.13.00-5, 90.51.20.00-9.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: dostawa, ustawienie, dzierżawa, utrzymywanie i opróżnianiem koszy ulicznych w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: . Wymagana pojemność koszy 40 - 50 litrów, ze stali ocynkowanej zamykane od góry np. daszkiem, zalecany kolor nowych pojemników - zielony (nie dotyczy pojemników już istniejących, w przypadku ich pozostawienia). Pojemniki winny być oznaczone nazwą Wykonawcy, nr telefonu oraz logo, jeśli Wykonawca je posiada. Częstotliwość opróżniania pojemników minimum co 7 dni, wraz z uporządkowaniem bezpośredniego sąsiedztwa koszy. Jeśli w/w częstotliwość będzie niewystarczająca (np. pojemniki będą przepełnione) Wykonawca będzie zobowiązany ją zwiększyć tak aby nie dopuścić do ich przepełnienia..2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.13.00-5, 90.51.20.00-9.3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SIWZ-%20kosze%20i%20odpady%20MAGDA[1].doc (261kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (17 grudnia 2010, 13:24:40)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (3 stycznia 2011, 12:45:32)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1046