zamówienie na:

Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011 – 2013

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341-42/10
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 5 stycznia 2011  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota, dnia 12.01.2011 roku
 
IR ZP 341 – 42 / 10 / 11

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA WYNIKU PRZETARGU

         Zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że
w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w latach 2011 – 2013”, po ponownej ocenie przez komisję przetargową została wybrana oferta nr 03 złożona przez firmę: : Wojciech Błaszak architekt, ul. Zbąszyńska 21 / 2, 60 – 359 Poznań z ceną netto: 109,00 zł oraz terminem wykonania decyzji do 5 dni. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ
i uzyskała 46,70 punktów według kryterium oceny ofert tj.: cena 80 % oraz termin 20 %.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez firmę: Archipelag pracownia projektów:, ul. 28 Czerwca 1956 r. 261 / 10, 61 – 485 Poznań z ceną netto: 100,00 zł oraz terminem wykonania decyzji do 7 dni. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 45 punktów według kryterium oceny ofert tj.: cena 80 % oraz termin 20 %.
Oferta nr 02 złożona przez firmę: Usługi Urbanistyczne Robert Jaworski, ul. Dobra 8 / 10 m. 49, 00 – 388 Warszawa została odrzucona z postępowania przetargowego, ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
Oferta nr 04 złożona przez firmę: Pracownia Projektowa Sieć I Paweł Łukowicz mgr inż. architekt, ul. Gdańska 54 / 6, 85 – 021 Bydgoszcz z ceną netto: 175,00 zł oraz terminem wykonania decyzji do 10 dni. Treść oferty spełnia wymogi określone
w SIWZ i uzyskała 27,86 punktów według kryterium oceny ofert tj.: cena 80 % oraz termin 20 %.
Oferta nr 05 złożona przez firmę: Studio Usługowo – projektowe Arch – And Irena  Kladzińska – Wituska, ul. Białobłocka 8, 85 – 363 Bydgoszcz została odrzucona
z postępowania przetargowego, ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
Oferta nr 06 złożona przez firmę: Biuro Urbanistyki I Architektury, Pl. Św. Katarzyny 9, 87 – 100 Toruń została odrzucona z postępowania przetargowego, ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
 
 
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o nie-zwłoczne potwierdzenie otrzymania rozstrzygnięcia poprzez przystawienie pieczątki firmy oraz daty wpływu, a następnie odesłanie informacji: faxem lub mailem.
 
 
                                                                           Zastępca Wójta
                                                                        Krzysztof Jankowski

Białe Błota, dnia 11.01.2011 roku  
IR ZP 341 – 42 / 10 / 11

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Sporządzanie projektów decyzji
o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w latach 2011 – 2013” została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: Archipelag pracownia projektów:, ul. 28 Czerwca 1956 r. 261 / 10, 61 – 485 Poznań z ceną netto: 100,00 zł oraz terminem wykonania decyzji do 7 dni. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 85,00 punktów według kryterium oceny ofert tj.: cena 80 % oraz termin 20 %.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 02 złożona przez firmę: Usługi Urbanistyczne Robert Jaworski, ul. Dobra 8 / 10 m. 49, 00 – 388 Warszawa została odrzucona z postępowania przetargowego, ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
Oferta nr 03 złożona przez firmę: Wojciech Błaszak architekt, ul. Zbąszyńska 21 / 2, 60 – 359 Poznań z ceną netto: 109,00 zł oraz terminem wykonania decyzji do 5 dni. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 83,39 punktów według kryterium oceny ofert tj.: cena 80 % oraz termin 20 %.
Oferta nr 04 złożona przez firmę: Pracownia Projektowa Sieć I Paweł Łukowicz mgr inż. architekt, ul. Gdańska 54 / 6, 85 – 021 Bydgoszcz z ceną netto: 175,00 zł oraz terminem wykonania decyzji do 10 dni. Treść oferty spełnia wymogi określone
w SIWZ i uzyskała 50,71 punktów według kryterium oceny ofert tj.: cena 80 % oraz termin 20 %.
Oferta nr 05 złożona przez firmę: Studio Usługowo – projektowe Arch – And Irena  Kladzińska – Wituska, ul. Białobłocka 8, 85 – 363 Bydgoszcz została odrzucona
z postępowania przetargowego, ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
Oferta nr 06 złożona przez firmę: Biuro Urbanistyki I Architektury, Pl. Św. Katarzyny 9, 87 – 100 Toruń została odrzucona z postępowania przetargowego, ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
 
 
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o nie-zwłoczne potwierdzenie otrzymania rozstrzygnięcia poprzez przystawienie pieczątki firmy oraz daty wpływu, a następnie odesłanie informacji: faxem lub mailem.
 
 
                                                                           Zastępca Wójta
                                                                        Krzysztof Jankowski


Białe Błota: Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011 - 2013
Numer ogłoszenia: 420312 - 2010; data zamieszczenia: 27.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 2011 - 2013. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych ze sporządzaniem projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wraz z analizą urbanistyczną.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.00.00-6. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, sporządził projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla jednostki samorządu terytorialnego w ilości minimum 300 projektów rocznie, III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 20.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycieopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. Przedłożą referencję o terminowym i rzetelnym wykonywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla jednostki samorządu terytorialnego w latach 2008 - 2010. 2. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 3. W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:1 - Cena - 802 - Terminowość wykonania usługi - 20 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.01.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 w pokoju nr 24 (I piętro Sekretariat),. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ.doc (181kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (27 grudnia 2010, 15:44:08)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (12 stycznia 2011, 15:24:07)
Zmieniono: dodanie sprostowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1658