zamówienie na:

OBSŁUGA GEODEZYJNA DLA POTRZEB URZĘDU GMINY BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 341- 37/A/2010
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 12 stycznia 2011  12:30
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota, dnia 20.01.2011 r.
 
ZP 341- 09 /11

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego którego wartość nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartość kwoty 193 000 EURO na świadczenie usług w zakresie „ Obsługi geodezyjnej dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota”, na Wykonawcę usług  została wybrana Oferta nr 02 złożona przez „GEOMAP” mgr inż. Andrzej Wróblewski z siedzibą 86-065 Łochowo ul. Deszczowa 9 z cenami jednostkowymi netto:
1.1.  Opracowanie map sytuacyjno- wysokościowych w wersji papierowej i numerycznej w zapisie DGN i KCD:
a. zabudowa luźna za 1 ha
·         nowy pomiar      - 180,00 zł.
·         aktualizacja        -180,00 zł.
b. zabudowa gęsta 1 ha
·         nowy pomiar      - 280,00 zł.
·         aktualizacja        - 280,00zł.
c. działki do celów projektowych działka do 0,5 ha,    - 200,00 zł.
d. działka powyżej 0,5 ha,  - 400,00zł.
1.2.Wytyczenie trasy przebiegu:
a. wodociągu, gazociągu, linii kablowych, kanalizacji ( 1 km trasy/ każde następne 100m), - 300,00zł./65,00 zł.
b. przyłączy: wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kablowych 1 szt. – 60,00zł.
1.3. Inwentaryzacja geodezyjna:
a. gazociąg przesyłowy ( 1 km trasy/ za każde następne 100 m), - 900,00zł./90,00zł.
b. przyłącza gazowego ( 1 sztuka w sieci),   - 100,00zł.
c. wodociągu o długości do 1 km ( 1 km trasy/ za każde następne 100m), - 900,00zł./110,00zł.
d. wodociągu o długości powyżej 1 km ( 1 km trasy),    - 900,00 zł.
e. kanalizacja o długości do 1 km ( 1km trasy/ za każde następne 100m),  - 1000,00zł./ 130,00zł.
f. kanalizacja o długości powyżej 1 km ( 1 km trasy),   - 1000,00zł.
g. linii kablowych ( 1 km trasy/ za każde następne 100m), - 700,00zł./90,00zł.
1.4.Podział nieruchomości łącznie z dokumentami przewłaszczeniowymi:
a. za dwie pierwsze działki (2 działki),        - 900,00zł.
b. następne działki na obiekcie (1 działka), -  300,00zł.
1.5.Wznowienie i ustalenie granic:
a.za pierwszy punkt na obiekcie ( 1 pkt),     - 150,00zł.
b.za następne punkty na obiekcie ( 1 pkt),   -    75,00zł.
1.6.Sporządzenie dokumentów do celów prawnych (bez wypisu i wyrysu z rejestru gruntów):
   a. od pierwszej działki na KW ( 1 dz.), -   70,00zł.
b. od następnej działki na KW ( 1 dz.), -   25,00zł.
1.7.Wytyczanie obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego:
a. do 6 punktów załamania ( 1 szt.),             - 340,00zł.
b.za każdy następny pkt załamania ( 1 szt.), -   48,00zł.
1.8. Inwentaryzacja obiektów budowlanych:
a. do 6 pkt załamania ( 1 szt),                       - 335,00zł.
b.za każdy następny pkt załamania.              -   45,00zł.
Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższe ceny i uzyskała w sumie 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena100%.


 
Zestawienie pozostałych ofert
  Oferta Nr 01 złożona przez  Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „GEOPLAN” S.C.  z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Betonowa 1 z cenami jednostkowymi netto:
1.1.  Opracowanie map sytuacyjno- wysokościowych w wersji papierowej i numerycznej w zapisie DGN i KCD:
a. zabudowa luźna za 1 ha
·         nowy pomiar      - 300,00 zł.
·         aktualizacja        - 200,00 zł.
b. zabudowa gęsta 1 ha
·         nowy pomiar      - 450,00 zł.
·         aktualizacja        - 250,00zł.
c. działki do celów projektowych działka do 0,5 ha,    - 400,00 zł.
d. działka powyżej 0,5 ha,  - 500,00zł.
1.2.Wytyczenie trasy przebiegu:
a. wodociągu, gazociągu, linii kablowych, kanalizacji ( 1 km trasy/ każde następne 100m), - 600,00zł./80,00zł.
b. przyłączy: wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kablowych 1 szt. – 200,00zł.
1.3. Inwentaryzacja geodezyjna:
a. gazociąg przesyłowy ( 1 km trasy/ za każde następne 100 m), - 1500,00zł./150,00 zł.
b. przyłącza gazowego ( 1 sztuka w sieci),   - 80,00zł.
c. wodociągu o długości do 1 km ( 1 km trasy/ za każde następne 100m), - 1000,00zł./130,00zł.
d. wodociągu o długości powyżej 1 km ( 1 km trasy),    - 1000,00 zł.
e. kanalizacja o długości do 1 km ( 1km trasy/ za każde następne 100m),  - 1000,00zł./ 130,00zł.
f. kanalizacja o długości powyżej 1 km ( 1 km trasy),   - 1000,00zł.
g. linii kablowych ( 1 km trasy/ za każde następne 100m), - 1000,00zł./130,00zł.
1.4.Podział nieruchomości łącznie z dokumentami przewłaszczeniowymi:
a. za dwie pierwsze działki (2 działki),        - 1100,00zł.
b. następne działki na obiekcie (1 działka), -  300,00zł.
1.5.Wznowienie i ustalenie granic:
a.za pierwszy punkt na obiekcie ( 1 pkt),     - 300,00zł.
b.za następne punkty na obiekcie ( 1 pkt),   -   60,00zł.
1.6.Sporządzenie dokumentów do celów prawnych (bez wypisu i wyrysu z rejestru gruntów):
   a. od pierwszej działki na KW ( 1 dz.), -   180,00zł.
b. od następnej działki na KW ( 1 dz.), -     50,00zł.
1.7.Wytyczanie obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego:
a. do 6 punktów załamania ( 1 szt.),             - 500,00zł.
b.za każdy następny pkt załamania ( 1 szt.), -   50,00zł.
1.8. Inwentaryzacja obiektów budowlanych:
a. do 6 pkt załamania ( 1 szt),                       - 400,00zł.
b.za każdy następny pkt załamania.              -   50,00zł.
Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższe ceny i uzyskała w sumie  62,64 punkty według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena100%.


 
 
                                                                                 Zastępca Wójta
 
                                                                                        Krzysztof JankowskiBiałe Błota: OBSŁUGA GEODEZYJNA DLA POTRZEB URZĘDU GMINY BIAŁE BŁOTA
Numer ogłoszenia: 1155 - 2011; data zamieszczenia: 03.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.
·                       Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OBSŁUGA GEODEZYJNA DLA POTRZEB URZĘDU GMINY BIAŁE BŁOTA.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest pełnienie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Białe Błota w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2012r. według poniższego zakresu: 1.1. Opracowanie map sytuacyjno- wysokościowych w wersji papierowej i numerycznej w zapisie DGN i KCD: a. zabudowa luźna za 1 ha -nowy pomiar -aktualizacja b. zabudowa gęsta 1 ha -nowy pomiar .aktualizacja c. działki do celów projektowych działka do 0,5 ha, d. działka powyżej 0,5 ha, 1.2.Wytyczenie trasy przebiegu: a. wodociągu, gazociągu, linii kablowych, kanalizacji ( 1 km trasy- każde następne 100m), b. przyłączy: wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych, kablowych 1 szt. 1.3. Inwentaryzacja geodezyjna: a. gazociąg przesyłowy ( 1 km trasy- za każde następne 100 m), b. przyłącza gazowego ( 1 sztuka w sieci), c. wodociągu o długości do 1 km ( 1 km trasy- za każde następne 100m), d. wodociągu o długości powyżej 1 km ( 1 km trasy), e. kanalizacja o długości do 1 km ( 1km trasy- za każde następne 100m), f. kanalizacja o długości powyżej 1 km ( 1 km trasy), g. linii kablowych ( 1 km trasy- za każde następne 100m), 1.4.Podział nieruchomości łącznie z dokumentami przewłaszczeniowymi: a. za dwie pierwsze działki (2 działki), b. następne działki na obiekcie (1 działka), 1.5.Wznowienie i ustalenie granic: a.za pierwszy punkt na obiekcie ( 1 pkt), b.za następne punkty na obiekcie ( 1 pkt), 1.6.Sporządzenie dokumentów do celów prawnych (bez wypisu i wyrysu z rejestru gruntów): a. od pierwszej działki na KW ( 1 dz.), b. od następnej działki na KW ( 1 dz.), 1.7.Wytyczanie obiektów budowlanych zgodnie z wymogami prawa budowlanego: a. do 6 punktów załamania ( 1 szt.), b.za każdy następny pkt załamania ( 1 szt.), 1.8. Inwentaryzacja obiektów budowlanych: a. do 6 pkt załamania ( 1 szt), b.za każdy następny pkt załamania..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.32.00-9, 71.35.40.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
·                       Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·                  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt 2 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi dla JST w zakresie będącym przedmiotem zamówienia. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4.
·                  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 3 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadającymi wymagane uprawnienia. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 SIWZ.
·                  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                               Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt.4 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 100.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·                  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                       oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
·                       opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·                  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                       oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                       nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·                       nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ. 3. Oświadczenie lub dokument wskazujący na brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) W stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2B do SIWZ. 4. Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 6. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do świadczenia usług w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.bialeblota.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.01.2011 godzina 12:30, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 w pokoju nr 24 (I piętro Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ- Obsługa geodezyjna 2011--2012.doc (237kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (3 stycznia 2011, 12:50:11)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (20 stycznia 2011, 11:03:56)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 944