zamówienie na:

Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po posterunku policji w Białych Błotach

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 341 - 05 / A / 11
wartość: poniżej 4 845 000 EURO
termin składania ofert: 6 kwietnia 2011  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota, dnia 06.05.2011 roku
IR.2711.01.2011.ZP2

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 4 845 000 EURO na „Zmianę sposobu użytkowania parteru budynku po posterunku policji w Białych Błotach” została wybrana oferta nr 07 złożona przez firmę: Zakład Remontowo – Budowlany Antoni Walkiewicz, ul. P. Tetmajera 26, 85 – 337 Bydgoszcz z ceną netto: 79 932,13 zł oraz terminem wykonania robót 3 tygodnie licząc od dnia przekazania placu budowy. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała sumę 98,42 punktów według kryteriów oceny ofert tj.: cena 80% i termin wykonania robót licząc od dnia przekazania placu budowy 20%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez firmę: EKOBUD Toruń, ul. Świerkowa 21 A, 87 – 100 Toruń została wykluczona z postępowania przetargowego z powodu błędnego podania wartości podatku VAT.
Oferta nr 02 złożona przez firmę: Usługi Ogólnobudowlane Real Bud Krzysztof Kiełczewski, os. Kazimierza Wielkiego 6 / 8, 62 – 200 Gniezno została wykluczona
z postępowania przetargowego z powodu błędnego podania wartości podatku VAT.
Oferta nr 03 złożona przez firmę: Zakład Ogólnobudowlany „Danmar” Marek Karasek, ul. Wielorybia 87 A, 85 – 435 Bydgoszcz z ceną netto: 94 088,33 zł oraz terminem wykonania robót 9 tygodnie licząc od dnia przekazania placu budowy. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała sumę 73,29 punktów według kryteriów oceny ofert tj.: cena 80% i termin wykonania robót licząc od dnia przekazania placu budowy 20%.
Oferta nr 04 złożona przez firmę: Zakład Ogólnobudowlany „Izbud” Danuta Adamczak, ul. Pelikanowa 22, 85 – 449 Bydgoszcz z ceną netto: 85 503,76 zł oraz terminem wykonania robót 8 tygodnie licząc od dnia przekazania placu budowy. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała sumę 80,81 punktów według kryteriów oceny ofert tj.: cena 80% i termin wykonania robót licząc od dnia przekazania placu budowy 20%.
Oferta nr 05 złożona przez firmę: Malibud Firma Remontowo Budowlana Marian Kudłacz, ul. Nakielska 209, 85 – 391 Bydgoszcz została wykluczona z postępowania przetargowego z powodu błędnego podania wartości podatku VAT.
Oferta nr 06 złożona przez firmę: Szpachtelmal Usługi Remontowo – Budowlane Kucharski Piotr, Osiedlowa 3, 87 – 100 Toruń została wykluczona z postępowania przetargowego z powodu błędnego podania wartości podatku VAT.
Oferta nr 08 złożona przez firmę: Firma Usługowa „Budmar” Marcin Matłosz, Biskupice, ul. Kozielec 16, 87 – 152 Łubianka została wykluczona z postępowania przetargowego z powodu błędnego podania wartości podatku VAT.
Oferta nr 09 złożona przez firmę: Firma „Lemar” s.c. M.W. Lewandowscy, Górna Grupa, ul. Forteczna 18, 86 – 134 Dragacz została wykluczona z postępowania przetargowego ponieważ nie spełnia wymogów określony w SIWZ.
Oferta nr 10 złożona przez firmę: Eurobud Zbysław Kotowski, Pawłówek 62, 86 – 014 Sicienko z ceną netto: 80 677,61 zł oraz terminem wykonania robót 6 tygodnie licząc od dnia przekazania placu budowy. Treść oferty spełnia wymogi określone
w SIWZ i uzyskała sumę 87,70 punktów według kryteriów oceny ofert tj.: cena 80%
i termin wykonania robót licząc od dnia przekazania placu budowy 20%.
Oferta nr 11 złożona przez firmę: Zakład Wielobranżowy Mat – Bud Dariusz Głąb, ul. Dworcowa 51, 85 – 009 Bydgoszcz z ceną netto: 78 355,91 zł oraz terminem wykonania robót 7,5 tygodnia licząc od dnia przekazania placu budowy. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała sumę 88,00 punktów według kryteriów oceny ofert tj.: cena 80% i termin wykonania robót licząc od dnia przekazania placu budowy 20%.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o nie-zwłoczne potwierdzenie otrzymania rozstrzygnięcia poprzez przystawienie pieczątki firmy oraz daty wpływu, a następnie odesłanie informacji: faxem lub mailem.
 
                                                                           Zastępca Wójta
                                                                        Krzysztof Jankowski


Białe Błota: Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po posterunku policji w Białych Błotach
Numer ogłoszenia: 92589 - 2011; data zamieszczenia: 22.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania parteru budynku po posterunku policji w Białych Błotach. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń byłego Posterunku Policji z przeznaczeniem na mieszkania socjalne w miejscowości Białe Błota. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacją oraz przedmiarem robót.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.23.27.00-8. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 70.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował min. 2 roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości min. 150 000 zł (brutto) każda. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: a) ogólnobudowlanej - kierownik budowy, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych - kierownik robót, należącymi do Izby Inżynierów Budownictwa. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości, co najmniej 200.000,00 zł. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonewykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamioświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Decyzja lub inny dokument organu ochrony środowiska dotyczący gospodarki odpadami wytworzonymi w związku z wykonaniem usług w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonywaniem robót budowlanych w obiektach kubaturowych. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:1 - Cena - 802 - Termin wykonania - 20 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane - strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ.doc (310kB) word
Przedmiar adaptacja mieszkania.pdf (72kB) pdf
Dokumentacja
Pytania i odp.doc (34kB) word
Pytania i odp_2.doc (47kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (22 marca 2011, 14:31:24)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (6 maja 2011, 15:21:04)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1461