zamówienie na:

Dowożenie uczniów z terenu gminy Białe Błota do szkół podstawowych i gimnazjów w latach szkolnych 2011 / 2012, 2012 / 2013 oraz 2013 / 2014

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.20.2011.ZP2
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 16 sierpnia 2011  09:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota, dnia 22.08.2011 roku
IR.2711.02.2011.ZP2
   
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
   
Informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne-go prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  „Dowożenie uczniów
z terenu gminy Białe Błota do szkół podstawowych i gimnazjalistów w latach szkolnych 2011 / 2012, 2012 / 2013 oraz 2013 / 2014” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
 
                                                                               Zastępca Wójta
                                                                             Krzysztof Jankowski


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:207841-2011:TEXT:PL:HTML
PL-Białe Błota: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
2011/S 125-207841
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Gmina Białe Błota Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 Do wiadomości: Bartosz Wiese, Patrycjusz Migawa86-005 Białe Błota POLSKA Tel. +48 523239090 E-mail: inwestycje@bialeblota.plFaks +48 523239065
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Tak
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dowożenie uczniów z terenu gminy Białe Błota do szkół podstawowych i gimnazjów w latach szkolnych 2011 /2012, 2012 / 2013 oraz 2013 / 2014.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 2
Kod NUTS PL613
II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
W zakres usługi wchodzi przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania bez opiekuna (opiekun jest po stronie Zamawiającego). Zamówienie obejmuje przewóz ok. 800 uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Podana liczba uczniów może ulec zmianie w czasie trwania roku szkolnego. Długość trasy zależy od floty autobusów oferowanych przez Wykonawcę.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000
II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)
Podział na części
Nie
II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres
758 986,72.
Bez VAT 758 986,72 EUR
II.2.2)
Opcje
II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.9.2011. Zakończenie 25.6.2014
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w terminie do dnia 16.8.2011 r. do godz. 9:00.
III.1.2)
Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
Płatność z tytułu wykonania usługi będzie realizowana przelewem w okresach miesięcznych po wykonaniu usługi i złożeniu prawidłowo wystawionej faktury u Zamawiającego.
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak
1. Zamawiający wymaga, aby autobusy którymi świadczona będzie usługa transportu uczniów były w pełni sprawne technicznie. Wykonawca w tym zakresie zobowiązany jest do przestrzegania przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262)
2. Usługa będzie świadczona według ustalonego z Dyrektorami poszczególnych szkół rozkładu kursów autobusów, który będzie dostosowany do planu zajęć tych placówek. Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego na piśmie, do dnia 22 sierpnia każdego roku obowiązywania umowy, planu lekcji oraz listy dzieci wraz z przystankami wyznaczonymi przez Zamawiającego przedłoży w nieprzekraczalnym terminie do25 sierpnia każdego roku obowiązywania umowy harmonogramu dowożenia wraz ze szczególnym rozkładem odjazdów na każdym z przystanków. Wykonawca dowozi dzieci do szkół na zajęcia zgodnie z planem lekcji (nie wcześniej niż 45 minut przed zajęciami) oraz odwozi ze szkoły zaraz po zakończeniu lekcji, nie później niż 45minut po zakończeniu lekcji. Harmonogram przedłożony przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego.
Nie przedłożenie harmonogramu dowożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie stanowi podstawę dla Zamawiającego do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
3. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia:
a) w pełni sprawnych technicznie autobusów, które muszą spełniać warunki wymagane dla autobusów szkolnych. Stan techniczny autobusów świadczących usługę musi zostać potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych. Każdy z autobusów musi posiadać ważne ubezpieczenie OC.Dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego. Usługa świadczona będzie tymi autobusami, które zostaną wykazane w złożonej ofercie,
b) Odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny i wygody pojazdów,
c) Przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów,
d) Każdemu uczniowi miejsca siedzącego w autobusie,
e) W przypadku awarii autobusu zastępczego środka transportu nie później niż 1,5 godziny od zgłoszenia awarii,
f) Wszystkie autobusy, które będą wykorzystane do świadczenia usługi dowozu dzieci i młodzieży do szkół muszą być koloru pomarańczowego, wyposażone w nadajniki GPS umożliwiające Zamawiającemu kontrolę prawidłowej realizacji zadania wraz z podglądem czasu przejazdu po wyznaczonych trasach oraz kamery cofania.
g) Wykonawca udostępni Zamawiającemu na swój koszt program komputerowy umożliwiający bezpośredni podgląd pozycji oraz prędkości autobusów, a także historię przejazdów w całym okresie trwania umowy.
4. Długość wszystkich tras, na których świadczone będą usługi dowozu w każdy dzień nauki szkolnej będzie wynosiła około 700 km.
5. Dowóz uczniów będzie odbywał się w dni nauki szkolnej. Liczba dni objętych zamówieniem dowozu uczniów wynosi ok. 185 dni.
III.2)
WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500000,00 PLN.
III.2.3)
Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca musi dysponować pojazdami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia technicznie przystosowanych z aktualnymi badaniami technicznymi, oraz osobami, które posiadają uprawnienia doprowadzenia autobusów, a także legitymują się co najmniej 3 – letnim stażem pracy w charakterze kierowcy autobusu, oraz spełniają wymagania określone w przepisach Prawa o ruchu drogowym.
III.2.4)
Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2)
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Tak
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IR.2710.20.2011.ZP2
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie
IV.3.3)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 16.8.2011 - 09:00
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.8.2011 - 09:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 16.8.2011 - 09:15
Miejsce
Urząd Gminy Białe Błota, pokoj nr 19, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, POLSKA.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Tak
przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 3 lata
VI.2)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)
INFORMACJE DODATKOWE
Wykonawca na czas realizacji zamówienia musi zatrudnić obecnych 3 kierowców świadczących usługi dowozu dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota na warunkach nie gorszych niż obecne.
VI.4)
PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a02-676 Warszawa POLSKATel. +48 224587807Internet: http://www.uzp.gov.plFaks +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
30.6.2011

SIWZ.doc (200kB) word
mapka dowożenie.JPG (4298kB) jpg
zarobki.JPG (417kB) jpg

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (4 lipca 2011, 09:11:22)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (22 sierpnia 2011, 15:34:06)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1587