zamówienie na:

Usługi sprzątania szkół na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.27.2011.ZP2
wartość: poniżej 193 000 EURO
termin składania ofert: 4 listopada 2011  10:00
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota, dnia 23.11.2011 roku
IR.2711.16.2011.ZP2

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

Informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne-go prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  „Usługę sprzątania szkół na terenie Gminy Białe Błota” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.


    Zastępca Wójta Gminy Białe Błota
    Krzysztof Jankowski
Ilość osób do przejęcia w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie - 7. 5 pań na cały etacie, 2 panie na 0,5 etatu.


Uwaga zmieniono termin składania ofert do dnia 04 listopada.Białe Błota, dnia 05.10.2011 rok
IR.2711.02.2011.ZP2

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę sprzątania szkół na terenie Gminy Białe Błota”

W związku z brakiem opublikowanych odpowiedzi złożonych w toczącym się postępowaniu Zamawiający przedłuża termin składani ofert do dnia 20 października 2011 roku do godziny 10:00, otwarcie oferta nastąpi o godzinie 10:30

                                                           Zastępca Wójta Gminy Białe Błota
                                                                     Krzysztof Jankowski


Białe Błota 15.09.2011r.
IR.2710.2011.ZP2


Dot. przetargu nieograniczonego na usługi sprzątania szkół na terenie Gminy Białe Błota


Na podstawie Art. 38 ust. 4a pkt.1 i ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że przedłuża się termin składania ofert do dnia 10.10.2011r, miejsce pokój nr 21, godzina pozostaje bez zmian.
 
Białe Błota: Usługi sprzątania szkół na terenie Gminy Białe Błota
Numer ogłoszenia: 282280 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi sprzątania szkół na terenie Gminy Białe Błota.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzątaniu: Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, Szkoły Podstawowej w Przyłękach, Gimnazjum w Białych Błotach, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.93.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Minimum 3 referencje potwierdzające należyte wykonanie usług za okres ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia postępowania, na kwotę nie mniejszą niż 40 000 PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie; 2. Opracowany przez Wykonawcę PLAN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI, uwzględniający: - planowaną przez Wykonawcę organizację pracy, z podaniem etatyzacji i liczby pracowników realizujących usługę utrzymania czystości; - Wykonawca na czas realizacji zamówienia musi zatrudnić obecnych pracowników świadczących usługi sprzątania obiektów oświatowych na warunkach nie gorszych niż obecne. - wykaz środków chemicznych przewidzianych do wykonania zamówienia wraz i ich atestami bądź certyfikatami; - wykaz sprzętu przewidzianego do wykonania zamówienia; - proponowane rozwiązania w zakresie przedłużenia efektu sprzątania z uwzględnieniem dyżuru dziennego osoby sprzątającej; 3. Podpisany zakres obowiązków załącznik nr 4 do SIWZ; 4. Podpisany projekt umowy załącznik nr 5 do SIWZ;
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86 - 005 Białe Błota.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86 - 005 Białe Błota pokój nr 31 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Szkoła podstawowa w Białych Błotach.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoła Podstawowa w Białych Błotach: powierzchnia podłogi (PVC) - 1293 m2 powierzchnia podłogi (płytki) - 3129,34 m2 powierzchnia podłogi (dywany, wykładziny) - 197 m2 powierzchnia okien - 921,5 m2 ilość zlewów - 57 szt. ilość WC - 49 szt. ilość drzwi - 184 powierzchnia sal gimnastycznych - 648m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.93.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Gimnazjum w Białych Błotach.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Kondygnacja Ilość drzwi Ilość okien Ilość zlewów Ilość WC piwnica 01 (kotłownia) -3 02 (materace)-1 03 - UKS Czapla-1 04 (woźny)-1 05 (orkiestra)-2 06 (wentylacja)-1 07 (magazyn)-1 08-09 (sklepik)-2 10 (pom. soc.)-2 BOK - 2 Drzwi metalowe-2 59 szt. (małe okienka) Sklepik - 1 10 - 2 Razem: 16+2 metalowe Razem: 59 Razem: 3 0 Parter s. 101 - 1 s. 102 - 3 s. 103 - 1 s. 121-122 - 8 WC dyrekcja - 2 WC dyrekcja - 2 GZEAS - 7 s. 104 - 1 s. 105 - 1 s. 106 - 1 s. 107 - 1 WC nauczyciele-2 WC nauczyciele-2 Toalety uczniowskie chł. - 5 Toalety uczniowskie dz. - 5 s. 108 - 1 s. 109 - 1 s. 110 - 1 s. 111-112 - 3 s. 113-114 - 3 s. 115 - 1 s. 116 - 1 s. 101 - 1 s. 102 - 5 s. 103 - 2 s 121-122 - 5 GZEAS - 4 s. 104 - 3 s. 105 - 3 s. 106 - 4 s. 107 - 1 toalety uczniowskie dz. - 1 toalety uczniowskie chł. - 2 s. 108 - 3 s. 109 - 3 s. 110 - 2 s. 111-112 - 4 s. 113-114 - 4 s. 115 - 2 s. 116 - 1 s. 102 - 1 sekretariat - 1 WC dyrekcja - 1 WC dyrekcja - 1 GZEAS - 1 s. 104 - 1 s. 105 - 1 s. 106 - 1 WC nauczyciele - 1 WC nauczyciele - 1 Toalety uczniowskie dz. - 2 Toalety uczniowskie chł. - 2 s. 108 - 1 s. 109 - 1 s. 111-112 - 4 s. 113-114 - 4 s. 116 - 1 WC dyrekcja - 1 WC dyrekcja - 1 niepełnosprawni - 1 WC nauczyciele - 1 WC nauczyciele - 2 Toalety uczniowskie chł. - 4 Toalety uczniowskie dz. - 4 Razem: 54 Razem: 51 Razem: 25 Razem : 14 I piętro s. 204 - 2 s. 205 - 1 s. 206 - 1 s. 207 - 1 s. 208-209 - 3 s. 210-211 - 3 s. 212-213 - 2 sanitariaty dz. - 5 sanitariaty chł - 5 BOK - 8 s. 204 - 6 s. 205 - 3 s. 206 - 3 s. 207 - 2 s. 208-209 - 4 s. 210-211 - 4 s. 212-213 - 3 WC uczniowskie dz. - 1 WC uczniowskie chł. - 2 BOK - 9 s. 204 - 3 s. 205 - 1 s. 208-209 - 4 s. 210-211 - 4 s. 212-213 - 1 WC uczniowskie dz. - 2 WC uczniowskie chł - 2 BOK - 3 WC uczniowskie dz. - 4 WC uczniowskie chł. - 4 BOK - 3 Razem: 31 Razem: 37 Razem: 20 Razem : 11 II piętro s. 300 - 1 s. 301 - 1 s. 302 - 1 s. 303 - 1 s. 305-306 - 3 s. 307-308 - 3 s. 309-310 - 2 s. 311-312 - 3 WC personelu - 5 WC uczniowskie dz. - 4 WC uczniowskie chł. - 4 s. 300 - 3 s. 301 - 3 s. 302 - 3 s. 303 - 3 s. 304 - 2 s. 305-306 - 4 s. 307-308 - 4 s. 309-310 - 2 s. 311-312 - 4 WC uczniowskie dz. - 1 WC uczniowskie chł. - 2 s. 301 - 1 s. 302 - 1 s. 303 -1 s. 305 - 1 s. 307-308 - 1 s. 311-312 - 2 WC personelu - 3 WC uczniowskie dz. - 2 WC uczniowskie chł. - 2 WC personelu - 3 WC uczniowskie dz. - 4 WC uczniowskie chł. - 4 Razem: 28 Razem: 31 Razem: 14 Razem: 11 1) aula - 15 okien + 2 drzwi 2) sala gimnastyczna - powierzchnia 24m x 36 m ilość okien - 13 ilość drzwi szklanych - 8 ilość pozostałych drzwi - 31 Minimum jeden raz w roku (wakacje letnie) posadzki w gimnazjum muszą być konserwowane przy użyciu środka o nazwie GEMSTAR LASER..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.93.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zespół szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Powierzchnia podłogi: - PCV-213 m2 - Płytki - 1096m2 - Dywany, wykładziny -113m2 - Tarket- 1575m2 - Lastryko -220m2 2. Powierzchnia okien: - Okna- 1575m2 - Weluxy - 14m2 - Luksfery -112m2 3. Ilość zlewów - 74szt 4. Ilość WC- 45szt 5. Pisuary- 16szt 6. Prysznice 6szt 7. Ilość drzwi: - Drewnianych-154szt - Plastik+ szkło 40szt 8. Powierzchnia Sali gimnastycznej-779m2.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.93.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Szkoła podstawowa w Przyłękach.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: RODZAJ POWIERZCHNI M2/SZT. GRES/PŁYTKI 128 WYKŁADZINA PCV 360 WYKŁADZINA DYWANOWA 110 OKNA PCV 60 OKNA DREWNIANE (SKRZYNIOWE) 180 DRZWI 20 ZLEW 14 SZTUK WC 7 SZTUK.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.93.00-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2013.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

SIWZsprzat2011-1.doc (238kB) word
Zmiana terminu.doc (19kB) word
Zmiana terminu_2.doc (19kB) word
Pytania i odp.doc (59kB) word
sprzątaczki.xlsx (16kB) excel
Zestawienie_powierzchni_gimnazjum_BB.zip (762kB) zip
Pytania i odp_2.doc (48kB) word
SPROSTOWANIE.doc (41kB) word
Pytania i odp_3.doc (38kB) word
Przyleki.zip (3015kB) zip
Gminazjum_BB.zip (2827kB) zip
Regulamin wynagradzania SP BB.doc (100kB) word
REGULAMIN WYNAGRADZANIA.docx (20kB) word
Zmiana terminu_3.doc (19kB) word
Pytania i odp_3.doc (42kB) word
Sprostowanie_2.doc (39kB) word
Regulaminy

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (9 września 2011, 14:05:53)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (23 listopada 2011, 14:53:53)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2380