zamówienie na:

Dowożenie uczniów z terenu gminy Białe Błota do szkół podstawowych i gimnazjów w latach szkolnych 2011 / 2012, 2012 / 2013

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.20.A.2011.ZP2
wartość: powyżej 193 000 euro
termin składania ofert: 24 października 2011  09:00
przyczyna unieważnienia: podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota, dnia 25.10.2011 roku
IR.2711.03.2011.ZP2

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU


Informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne-go prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  „Dowożenie uczniów
z terenu gminy Białe Błota do szkół podstawowych i gimnazjalistów w latach szkolnych 2011 / 2012, 2012 / 2013” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.    Zastępca Wójta
    Krzysztof Jankowski

PL-Białe Błota: Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
2011/S 177-290515
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Usługi
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Gmina Białe Błota Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7Do wiadomości: Bartosz Wiese, Patrycjusz Migawa86-005 Białe Błota POLSKA Tel. +48 523239090E-mail: inwestycje@bialeblota.plFaks +48 523239065
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podanowyżej dla punktu kontaktowego
I.2)
RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Ogólne usługi publiczne
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Tak
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)
OPIS
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Dowożenie uczniów z terenu gminy Białe Błota do szkół podstawowych i gimnazjów w latach szkolnych 2011 /2012, 2012 / 2013.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 2
Kod NUTS PL613
II.1.3)
Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Białe Błota.
2. Wspólny słownik CPV – 60130000–8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób.
3. W zakres usługi wchodzi przewóz dzieci i młodzieży z miejsca zamieszkania do szkoły i ich odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania bez opiekuna (opiekun jest po stronie Zamawiającego). Zamówienie obejmuje przewóz ok. 700 uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. Podana liczba uczniów może ulec zmianie w czasie trwania roku szkolnego. Długość trasy zależy od floty autobusów oferowanych przez Wykonawcę.
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60130000
II.1.7)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie
II.1.8)
Podział na części
Nie
II.1.9)
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie
II.2)
WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres
Bez VAT 214 034,03 EUR
II.2.2)
Opcje
Nie
II.3)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 2.1.2012. Zakończenie 25.6.2013
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)
WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości:20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
III.1.2)
Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
III.1.4)
Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak
Wykonawca zobowiązany jest posiadać zezwolenie lub koncesję na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób oraz świadectwa kwalifikacji zawodowych,
III.2)
WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualny odpis z właściwego rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 PLN.
III.2.3)
Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca musi dysponować pojazdami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia technicznie przystosowanych z aktualnymi badaniami technicznymi, oraz osobami, które posiadają uprawnienia doprowadzenia autobusów, a także legitymują się co najmniej 3 – letnim stażem pracy w charakterze kierowcy autobusu, oraz spełniają wymagania określone w przepisach Prawa o ruchu drogowym.
III.2.4)
Zamówienia zastrzeżone
Nie
III.3)
SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Nie
III.3.2)
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi
Tak
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)
RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
IV.3)
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IR.2710.20.A.2011.ZP2
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 125-207841 z dnia 10.8.2011
IV.3.3)
Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 24.10.2011 -09:00
Dokumenty odpłatne Nie
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.10.2011 - 09:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 24.10.2011 - 09:15
Miejsce
Urząd Gminy Białe Błota,ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 31 (sekretariat).
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)
JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ
Nie
VI.2)
ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH
Nie
VI.3)
INFORMACJE DODATKOWE
VI.4)
PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Izby Odwoławczej ul. Postępu 17a02-676 Warszawa POLSKA Tel. +48 224587807Internet: http://www.uzp.gov.plFaks +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jej wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy (faksem lub pocztą elektroniczną), lub w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)
DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
12.9.2011

SIWZ.doc (217kB) word

Pytania i odpowiedzi (65kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (16 września 2011, 11:34:14)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (25 października 2011, 08:24:37)
Zmieniono: ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1019