zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 766 681,79 na spłaty w roku 2012 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.04.2012.ZP2
wartość: powyżej 200 000
termin składania ofert: 20 marca 2012  09:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
Białe Błota, dnia 22.03.2012 roku
 
IR.2710.04.05.2012.ZP2

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

         Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 200 000 EURO na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 766 681,79 na spłaty w roku 2012 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” została wybrana oferta nr 03 złożona przez:  ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ul. Sokola 34, 40 – 086 Katowice z łącznym kosztem kredytu w wysokości: 1 556 396,10 PLN. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Regionalny Oddział Korporacyjny w Bydgoszczy, ul. Gdańska 23, 85 – 005 Bydgoszcz z łącznym kosztem kredytu w wysokości: 1 587 740,97 PLN. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 98,03 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 02 złożona przez: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, ul. Chełmińska 28, 87 – 100 Toruń z łącznym kosztem kredytu w wysokości: 1 645 002,37 PLN. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 94,61 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 03 złożona przez: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna, ul. Sokola 34,
40 – 086 Katowice z łącznym kosztem kredytu w wysokości: 1 556 396,10 PLN. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100,00 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 04 złożona przez konsorcjum banków: Bank Spółdzielczy w Koronowie, Plac Zwycięstwa 12, skr. poczt. 39, 86 – 010 Koronowo oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa – Bank S.A., ul. Szarych Szeregów 23a, 60 – 462 Poznań z łącznym kosztem kredytu w wysokości: 1 558 469,04 PLN. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 99,87 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o nie-zwłoczne potwierdzenie otrzymania rozstrzygnięcia poprzez przystawienie pieczątki firmy oraz daty wpływu, a następnie odesłanie informacji: faxem lub mailem.
 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1. ustawa Prawo zamówień publicznych Zamawiający może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa zostanie zawarta w dniu 02 kwietnia 2012 roku.
 
 
 
                                                               Zastępca Wójt Gminy Białe Błota
                                                                               Jan Jaworski


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:42292-2012:TEXT:PL:HTMLPL-Białe Błota: Usługi udzielania kredytu2012/S 26-042292Ogłoszenie o zamówieniuUsługiDyrektywa 2004/18/WESekcja I: Instytucja zamawiającaI.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktoweGmina Białe Błota, Urząd Gminy Białe Błotaul. Szubińska 7Osoba do kontaktów: Lucyna Krasulak, Małgorzata Wojciechowska, Bartosz Wiese86-005 Białe BłotaPOLSKATel.:  +48 523239090E-mail: inwestycje@bialeblota.plFaks:  +48 523239065Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargiWięcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)punkt(-y) kontaktowy(-e)I.2) Rodzaj instytucji zamawiającejOrgan władzy regionalnej lub lokalnejI.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalnościOgólne usługi publiczneI.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiającychInstytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nieSekcja II: Przedmiot zamówieniaII.1) OpisII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 766 681,79 na spłaty w roku 2012 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usługUsługiKategoria usług: nr 6: Usługi finansowea)Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjneKod NUTS PL613II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)II.1.4) Informacje na temat umowy ramowejII.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupuPrzedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy w wysokości 5 766 681,79 PLN (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 79/100) na spłaty w roku 2012 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)66113000II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nieII.1.8) CzęściTo zamówienie podzielone jest na części: nieII.1.9) Informacje o ofertach wariantowychDopuszcza się składanie ofert wariantowych: nieII.2) Wielkość lub zakres zamówieniaII.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:Szacunkowa wartość bez VAT: 309 882,39 EURII.2.2) Informacje o opcjachOpcje: nieII.2.3) Informacje o wznowieniachJest to zamówienie podlegające wznowieniu: nieII.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacjiRozpoczęcie 1.4.2012. Zakończenie 31.12.2019Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznymIII.1) Warunki dotyczące zamówieniaIII.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:Każdy Wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:Kredyt pobrany zostanie w jednej transzy wpłaconej w terminie: do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy kredytowej.III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.III.1.4) Inne szczególne warunkiWykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: takOpis szczególnych warunków: 1. Kredyt pobrany zostanie w jednej transzy wpłaconej w terminie: do 14 dnilicząc od dnia podpisania umowy kredytowej.2. Całkowite wykorzystanie kredytu nastąpi do 31.12.2012 roku.3. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi począwszy od 1.1.2013 roku do 31.12.2019 roku włącznie, w następujący sposób:a. w roku 2013 spłacone zostanie 456 681,79 PLN w następujący sposób:— pierwsza rata 37 581,79 PLN płatna w ostatnim dniu miesiąca,— 11 równych rat po 38 100,00 PLN płatne w ostatnim dniu miesiąca;b. w roku 2014 roku spłacone zostanie 750 000,00 PLN w następujący sposób:— 12 równych rat po 62 500,00 PLN płatnych w ostatnim dniu miesiąca;c. w latach 2015 do 2019 spłacone zostanie po 912 000,00 PLN rocznie w następujący sposób:— 12 równych rat po 76 000,00 PLN płatnych w ostatnim dniu miesiąca.4. Na wniosek Zamawiającego, w uzasadnionym przypadku, możliwe będzie sporządzenie aneksu w celu przedłużenia spłaty kredytu.5. Ostatnia rata będzie ratą wyrównującą.6. W przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.7. W okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni).8. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę wekslową równą wielkości udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami i prowizją.9. W sytuacji, gdy kredyt spłacony będzie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.10. Zamawiający nie przewiduje, oprócz oprocentowania i kwoty prowizji od udzielonego kredytu, uiszczania dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu, oraz jakichkolwiek opłat za prowadzenie rachunku bankowego.11. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.12. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).III.2) Warunki udziałuIII.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowegoInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.2. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.III.2.3) Kwalifikacje techniczneInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:Wykazu wykonanych usług w zakresie udzielania kredytów w wysokości, co najmniej 5 000 000,00 PLN, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykaz powinien zawierać przedmiot usługi, odbiorcę, datę wykonania i wartość usługi. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu dokumenty potwierdzające, że usługi wykonano należycie.III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonychIII.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługiIII.3.1) Informacje dotyczące określonego zawoduŚwiadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nieIII.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługiOsoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nieSekcja IV: ProceduraIV.1) Rodzaj proceduryIV.1.1) Rodzaj proceduryOtwartaIV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziałuIV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialoguIV.2) Kryteria udzielenia zamówieniaIV.2.1) Kryteria udzielenia zamówieniaNajniższa cenaIV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznejWykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nieIV.3) Informacje administracyjneIV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:IR.2710.04.2012.ZP2IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówieniaOgłoszenie o profilu nabywcyNumer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 82-135293 z dnia 26.4.2011Inne wcześniejsze publikacjeNumer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 52-085511 z dnia 14.3.2011IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowegoTermin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 20.3.2012 - 09:00Dokumenty odpłatne: nieIV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu20.3.2012 - 09:00IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatomIV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)IV.3.8) Warunki otwarcia ofertData: 20.3.2012 - 09:15Miejscowość: Białe Błota.Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nieSekcja VI: Informacje uzupełniająceVI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówieniaJest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nieVI.2) Informacje o funduszach Unii EuropejskiejZamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nieVI.3) Informacje dodatkoweVI.4) Procedury odwoławczeVI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławczePrezes Izby OdwoławczekPostępu 17a02-676 WarszawaPOLSKATel.:  +48 224587807Adres internetowy: http://uzp.gov.plFaks:  +48 224587800VI.4.2) Składanie odwołańDokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołańVI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 3.2.2012
SIWZ (36kB) zip
Opinia RIO ws budżetu na 2012 (2324kB) rar
Zestawienie kredytów i pożyczek (4075kB) jpg
NIP (530kB) jpg
REGON (678kB) jpg
Wybór Wójta (336kB) jpg
Wybór Skarbnika (569kB) jpg
Wykaz jednostek administracyjnych (867kB) jpg
Oświadczenie (1299kB) jpg

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (8 lutego 2012, 09:35:19)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (22 marca 2012, 15:29:57)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1167