zamówienie na:

Projekt budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.10.2012.ZP1
wartość: poniżej 200 000
termin składania ofert: 24 kwietnia 2012  12:00
przyczyna unieważnienia: Białe Błota, dnia 26.04.2012 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że działając na podstawie Art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczące zadania pn. „Projekt budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu gmina Białe Błota”, z uwagi na to, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. UZASADNIENIE W części IV SIWZ ust. 2 punkt 2.3, dotyczącym spełnienia warunku potwierdzającego odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową Oferenta, Zamawiający żądał posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z włączeniem odpowiedzialności za wykonanie usługi projektowej w wysokości minimum 2.000.000,00 zł ważnej na dzień otwarcia ofert. W pytaniach i odpowiedziach do SIWZ z dnia 20.04.2012 Przewodniczący Komisji Przetargowej zmienił ten warunek na: „Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie oświadczenia, iż polisa OC będzie zawarta w przypadku wygrania przetargu przed podpisaniem umowy” oraz rozszerzył jego zakres udzielając odpowiedzi na pytania wykonawców nr 34,35 i 38. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, ze względu na powyższe, konieczną była zmiana treści SIWZ, której Zamawiający zaniechał, co skutkowało zmianą treści ogłoszenia, a więc koniecznością zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art.38 ust.4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). W związku z treścią art. 146 ust.1 pkt. 2 powołanej wyżej ustawy Prawo zamówień publicznych brak ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP skutkuje nieważnością umowy zawartej bez dopełnienia tego obowiązku. Zastępca Wójta Gminy Jan Jaworski  
Białe Błota: Projekt budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu gmina Białe Błota
Numer ogłoszenia: 117268 - 2012; data zamieszczenia: 13.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu gmina Białe Błota.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej wraz z hala sportową w Cielu gmina Białe Błota wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji architektonicznej, wielobranżowej dokumentacji budowlanej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskaniem decyzji o pozwolenia na budowę dla tego projektu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 3 500,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100), w terminie do dnia 23.04.2012 r. do godz. 12:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - IR.2710.10.2012.ZP1 Przetarg na projekt budowy Szkoły Podstawowej wraz z hala sportową w Cielu gmina Białe Błota. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do spiętej trwale oferty kserokopię dokumentu o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, oryginał w oddzielnej kopercie złożonej w kopercie zawierającej ofertę Wykonawcy. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium z ofertą. 6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował min. 1 projekt budowlany obiektu użyteczności publicznej o powierzchni minimum 2500m2 i o wartości kosztorysowej inwestycji nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto, dla której ta dokumentacja była opracowywana, a wartość tej dokumentacji nie mniejsza niż 150 000,00 zł brutto wraz z potwierdzeniem, że projekt ten został wykonany należycie. Za obiekt użyteczności publicznej uznaje się obiekt, którego definicję zawarto w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z zm.) Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia- nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane uprawnienia projektowe bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, pozwalające na sporządzenie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego, w specjalności: architektura - min. 1 osoba; konstrukcyjno-budowlanej - min. 2 osoby (projektant i sprawdzający); instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych - min. 2 osoby (projektant i sprawdzający); instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych - min. 2 osoby (projektant i sprawdzający). Każda z osób wymienionych powyżej musi posiadać wykształcenie wyższe i należeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia- nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z włączeniem odpowiedzialności za wykonanie usługi projektowej w wysokości min. 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych). Ubezpieczenie to będzie utrzymywane w mocy przez okres realizacji zadania i 3 lata po zakończeniu prac. Jeżeli suma ubezpieczenia została wyrażona w walucie innej niż złoty polski, to celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wartość ta zostanie przeliczona na złote wg kursu średniego danej waluty do złotego publikowanego w tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego (NBP), obowiązujących na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Decyzja lub inny dokument organu ochrony środowiska dotyczący gospodarki odpadami wytworzonymi w związku z wykonaniem usług w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonywaniem robót budowlanych w obiektach kubaturowych.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli na skutek wystąpienia problemów niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności opóźnień lub przewlekłości postępowań organów administracji lub instytucji uzgadniających, w związku z wydawaniem pozwoleń, uzgodnień lub opinii. 2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, Referat Inwestycji i Rozwoju - pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.04.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ-Szkoła Podstawowa w Cielu proj (2012r) popr.doc (485kB) word

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA szkoła podst Ciele.doc (306kB) word

Pytania i odpowiedzi (256kB) word

Sprostowanie (43kB) word

SIWZ po zmianach (485kB) word

Plana zagospodarowania

Pytania i odpowiedzi (220kB) word

Zmaiana terminu składania ofert (21kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (13 kwietnia 2012, 12:30:16)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (27 kwietnia 2012, 14:40:29)
Zmieniono: Białe Błota, dnia 26.04.2012 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Informuję, że działając na podstawie Art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, dotyczące zadania pn. „Projekt budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu gmina Białe Błota”, z uwagi na to, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. UZASADNIENIE W części IV SIWZ ust. 2 punkt 2.3, dotyczącym spełnienia warunku potwierdzającego odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową Oferenta, Zamawiający żądał posiadania opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z włączeniem odpowiedzialności za wykonanie usługi projektowej w wysokości minimum 2.000.000,00 zł ważnej na dzień otwarcia ofert. W pytaniach i odpowiedziach do SIWZ z dnia 20.04.2012 Przewodniczący Komisji Przetargowej zmienił ten warunek na: „Zamawiający uzna spełnienie warunku na podstawie oświadczenia, iż polisa OC będzie zawarta w przypadku wygrania przetargu przed podpisaniem umowy” oraz rozszerzył jego zakres udzielając odpowiedzi na pytania wykonawców nr 34,35 i 38. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, ze względu na powyższe, konieczną była zmiana treści SIWZ, której Zamawiający zaniechał, co skutkowało zmianą treści ogłoszenia, a więc koniecznością zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z art.38 ust.4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.). W związku z treścią art. 146 ust.1 pkt. 2 powołanej wyżej ustawy Prawo zamówień publicznych brak ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP skutkuje nieważnością umowy zawartej bez dopełnienia tego obowiązku. Zastępca Wójta Gminy Jan Jaworski

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3855