zamówienie na:

Projekt budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu gmina Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IR.2710.13.2012.ZP1
wartość: poniżej 200 000
termin składania ofert: 6 czerwca 2012  12:00
wynik postępowania: art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
Białe Błota, dnia 25.06.2012 r.
 
Znak: IR. 2710.13.18.2012.ZP1
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.2710.13.2012.ZP1 w trybie przetargu nieograniczonego na Projekt budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu gmina Białe Błota
 
OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
I.
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Projekt budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu gmina Białe Błota”.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert
na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wygrała:
Oferta nr 05 złożona przez firmę: ABK-PROJEKT, 65-072 Zielona Góra, ul. K. Lisowskiego 2/4.
Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą łączną cenę netto 89.000,00 zł i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
Pozostali Wykonawcy, którzy spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu, a złożone przez nich oferty niepodłegały odrzuceniu i spełniają wymagania określone w SIWZ wraz z przyznaną punktacją:
Oferta nr 01 złożona przez firmę: Pracownia Inwestproj Wojciech Osak, ul. Kozacka 17-19/6,
87-100 Toruń z łączną ceną netto wynoszącą: 111.382,11 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 79,91 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 02 złożona przez firmę: BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA OGÓLNEGO „BUDOPOL” S.A., ul. Biała 4, 00-895 Warszawa z łączną ceną netto wynoszącą: 135.000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 65,93 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 03 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane „EKOBUD” s. c., Dmosin II nr 89B, 95-061 Dmosin z łączną ceną netto wynoszącą: 95.000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 93,68 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 04 złożona przez firmę: apa sałasińscy – autorska pracownia architektury, ul. Radwańska 4a/3, 90-453 Łódź z łączną ceną netto wynoszącą: 270.000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 32,96 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 07 złożona przez firmę: „ARKON ATELIER” Spółka z o. o., ul. Kochanowskiego 64/4,
80-402 Gdańsk z łączną ceną netto wynoszącą: 142.000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 62,68 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 08 złożona przez firmę: Pro Studio Biuro Projektowe sp. z o. o., ul. Wojskowa 6,
60-792 Poznań z łączną ceną netto wynoszącą: 125.440,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 70,95 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 11 złożona przez firmę: „INWEST-PLUS” Biuro Inwestycyjne Budownictwa Spółka z o. o., ul. Chodkiewicza 14/2, 85-064 Bydgoszcz z łączną ceną netto wynoszącą: 115.000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 77,39 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne
w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 02.07.2012 roku.
 
II.
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje
o odrzuceniu następujących ofert:
Oferta nr 06 złożona przez firmę: Pracownia Projektowa Complex Krzysztof Jaroszewski,
85-166 Bydgoszcz, ul. Beskidzka 2/36. Uzasadnienie prawne: na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.
Oferta nr 09 złożona przez konsorcjum: MXL 4 Sp. z o. o. Sp. komandytowa, MXL 4 Architekci Norbert Białek Michał Białek, Al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin. Uzasadnienie prawne: na mocy
art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp.
Oferta nr 10 złożona przez firmę: Pracownia Projektowa mgr inż. Krystyna Juchniewicz,
80-299 Gdańsk, ul. Koziorożca 18A/1. Uzasadnienie prawne: na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.
Oferta nr 12 złożona przez firmę: Autorska Pracownia Architektoniczna Vowie STUDIO,
Al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły. Uzasadnienie prawne: na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp.
 
Zastępca Wójta Gminy Białe Błota
Jan Jaworski

Białe Błota: Projekt budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu gmina Białe Błota
Numer ogłoszenia: 158354 - 2012; data zamieszczenia: 16.05.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialeblota.bki.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt budowy Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Cielu gmina Białe Błota. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest szczegółowe opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w ramach zadania pn. Budowa Szkoły Podstawowej wraz z hala sportową w Cielu gmina Białe Błota wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją zadania. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie koncepcji architektonicznej, wielobranżowej dokumentacji budowlanej wraz z przedmiarem i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskaniem decyzji o pozwolenia na budowę dla tego projektu. Inwestycja polegająca na budowie Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową zlokalizowana jest na części działki ewidencyjnej nr 97 w Cielu o powierzchni 58 503,00m², przy ulicy Kościelnej. Powierzchnia całkowita - ok. 2500 m²; wysokość - dwie kondygnacje bez podpiwniczenia. Stan istniejący terenu inwestycji - teren projektowanej Szkoły Podstawowej położony w obszarze o funkcjach zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej z usługami oraz obiektem rekreacyjno-sportowym.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.20.00-6. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 3 500,00 zł. (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100), w terminie do dnia 28.05.2012 r. do godz. 12:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - IR.2710.13.2012.ZP1 Przetarg na projekt budowy Szkoły Podstawowej wraz z hala sportową w Cielu gmina Białe Błota. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do spiętej trwale oferty kserokopię dokumentu o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, oryginał w oddzielnej kopercie złożonej w kopercie zawierającej ofertę Wykonawcy. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium z ofertą. 6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 1. W stosunku do osób prawnych aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2. W stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2B do SIWZ. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował min. 1 projekt budowlany obiektu użyteczności publicznej o powierzchni minimum 2500m2 i o wartości kosztorysowej inwestycji nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto, dla której ta dokumentacja była opracowywana, a wartość tej dokumentacji nie mniejsza niż 150 000,00 zł brutto wraz z potwierdzeniem, że projekt ten został wykonany należycie. Za obiekt użyteczności publicznej uznaje się obiekt, którego definicję zawarto w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z zm.) Spełnieniem warunku może być także wykazanie projektów innego biura projektowego, pod warunkiem, że biura te biorą udział w przetargu wspólnie lub załączone jest oświadczenie biura projektowego, które nie bierze udziału w przetargu, że użycza startującemu w przetargu Wykonawcy wykaz swoich realizacji, referencji oraz pracowników. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku również w sytuacji, gdy projektanci wykonali wymagany do spełnienia warunku projekt w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i, jeśli dotyczy, jest na to zgoda biura projektowego, które ten projekt firmowało swoją nazwą. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia- nie spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie oraz zgodnie z art.12 ustawy Prawo budowlane uprawnienia projektowe bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, pozwalające na sporządzenie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego, w specjalności: architektura - min. 1 osoba; konstrukcyjno-budowlanej - min. 2 osoby (projektant i sprawdzający); instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych - min. 2 osoby (projektant i sprawdzający); instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych - min. 2 osoby (projektant i sprawdzający). Każda z osób wymienionych powyżej musi posiadać wykształcenie wyższe i należeć do właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia- nie spełnia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności z włączeniem odpowiedzialności za wykonanie usługi projektowej w wysokości min. 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) i będzie utrzymywane w mocy przez okres realizacji zadania i 3 lata po zakończeniu prac. Ze względu na bardzo wysoką wartość realizacji budowy na podstawie wykonanego projektu oraz koszty mogące wyniknąć z powodu błędów projektowych, odpowiedzialność cywilna biura projektowego określona na poziomie 2 000 000,00zł jest dla Zamawiającego bezpiecznym zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Umowa ubezpieczenia powinna zawierać kodeksowe wymagania odpowiedzialności cywilnej dla danej działalności. Zawarta umowa ubezpieczenia winna obejmować wykonawcę występującego w przetargu oraz jego podwykonawców, jak również obejmować zakresem ochrony ubezpieczenia także roszczenia wzajemne pomiędzy tymi podwykonawcami lub/oraz podwykonawcami a wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza sumowania ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej poszczególnych projektantów czy członków konsorcjum. Ubezpieczenie OC musi być w całości i jednoznacznie zawarte na Wykonawcę startującego w przetargu. W zawartej umowie ubezpieczenia nie mogą znajdować się jakiekolwiek sublimity. Zamawiający dopuszcza franszyzy do poziomu 2tyś zł. Ubezpieczenie OC może być zawierane rok rocznie pod warunkiem podpisania oświadczenia (i załączenia go do oferty), że ubezpieczenie to będzie utrzymywane w mocy przez okres realizacji zadania i 3 lata po zakończeniu prac. Jeżeli suma ubezpieczenia została wyrażona w walucie innej niż złoty polski, to celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu, wartość ta zostanie przeliczona na złote wg kursu średniego danej waluty do złotego publikowanego w tabeli kursów średnich Narodowego Banku Polskiego (NBP), obowiązujących na dzień publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia - nie spełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należyciewykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamioświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli na skutek wystąpienia problemów niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności opóźnień lub przewlekłości postępowań organów administracji lub instytucji uzgadniających, w związku z wydawaniem pozwoleń, uzgodnień lub opinii. 2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 w pokoju nr 22 (sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ (489kB) word
Wytyczne do projektowania (306kB) word
Plan zagospodarowania
Sprostowanie (202kB) word
Pytania i odpowiedzi (63kB) word
aktualny SIWZ (504kB) word
OGŁOSZENIE O ZMIANACH W SIWZ I WZORZE UMOWY SP w Cielu.doc (95kB) word
Pytania i odpowiedzi II.doc (32kB) word
OGŁOSZENIE O ZMIANACH W SIWZ I WZORZE UMOWY SP w Cielu II.doc (63kB) word
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SP w Cielu 2 2.doc (29kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (16 maja 2012, 14:45:34)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (26 czerwca 2012, 14:32:58)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2584