zamówienie na:

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY BIAŁE BŁOTA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 200 000 EURO

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.17.2012.ZP1
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2012  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  
Białe Błota, dnia 28.06.2012 r.
 
Znak: I. 2710.17.2012.ZP1
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IR.2710.17.2012.ZP1 w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Białe Błota i jej jednostek organizacyjnych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej złotych kwoty 200.000 EURO w okresie 01.07.2012 roku do 30.06.2015 roku”
 
OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU
 
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), informuje
o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Białe Błota i jej jednostek organizacyjnych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej złotych kwoty 200.000 EURO w okresie 01.07.2012 roku do 30.06.2015 roku”.
Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert
na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wygrała:
Oferta nr 01 złożona przez firmę: POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – Oddział Regionalny w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 90,
87-100 Toruń.
Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą łączną cenę: 386.886,00 zł
i uzyskała 80,3 punktów według kryterium oceny ofert tj. cena oferty - 70%; fakultatywne klauzule ubezpieczenia - 30%
Pozostali Wykonawcy, którzy spełnili określone przez Zamawiającego warunki udziału
w postępowaniu, a złożone przez nich oferty niepodłegały odrzuceniu i spełniają wymagania określone w SIWZ wraz z przyznaną punktacją:
Oferta nr 02 złożona przez firmę: SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA S.A. – Przedstawicielstwo Korporacyjne w Toruniu, Szosa Lubicka 146B, 87-100 Toruń  z ceną w wysokości 598 383,00 zł. Punktacja oferty uzyskana w kryterium cena i fakultatywne warunki ubezpieczenia wynosi: 58,86 p
 
Oferta 03 złożona przez firmę: COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group – Aleje Jerozolimskie 162, 02 – 342 Warszawa, Oddział w Katowicach, ul. Krasińskiego 29, 40-019 Katowice z ceną w wysokości 575 610,00 zł. Punktacja oferty uzyskana w kryterium cena i fakultatywne warunki ubezpieczenia wynosi: 63,1 p
 
Oferta nr 04 złożona przez firmę: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Przedstawicielstwo Generalne w Toruniu, ul. PCK 14, 87-100 Toruń, z ceną w wysokości 1 061 583,00 zł. Punktacja oferty uzyskana w kryterium cena i fakultatywne warunki ubezpieczenia wynosi: 43,46 p
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne
w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art. 94 ustawy p.z.p., nastąpi w terminie 29.06.2012 roku.
 
Zastępca Wójta Gminy Białe Błota
Jan Jaworski
   

Białe Błota: NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY BIAŁE BŁOTA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 200 000 EURO
Numer ogłoszenia: 201078 - 2012; data zamieszczenia: 13.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY BIAŁE BŁOTA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY 200 000 EURO. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej GMINY BIAŁE BŁOTA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH w zakresie: - ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych (CPV 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7) z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji (CPV 66.51.50.00-3) - ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o ryzyko dewastacji - wandalizmu (CPV 66.51.50.00-3) - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV 66.51.50.00-3) - ubezpieczenia szyb od stłuczenia i rozbicia (CPV 66.51.50.00-3) - ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (CPV 66.51.64.00-4) - ubezpieczeń komunikacyjnych - OC/AC/NNW (CPV 66.51.61.00-1,66.51.41.10-0). II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamówienia uzupełniające polegać będą na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień co zamówienie podstawowe, do wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0, 66.51.51.00-4, 66.51.54.00-7, 66.51.50.00-3, 66.51.64.00-4, 66.51.61.00-1, 66.51.41.10-0. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli posiada przewidziane prawem zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski we wszystkich grupach ryzyk, których dotyczy przedmiot zamówienia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów przedłożonych przez wykonawcę wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym na zasadzie spełnia/nie spełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: koncesję, zezwolenie lub licencjęIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) pełnomocnictwo upoważniające osobę/osoby składającą/e wniosek/oświadczenia lub poświadczającą/e kopie dokumentów za zgodność z oryginałem, do reprezentowania wykonawcy, jeżeli upoważnienie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z innych dokumentów; III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:1 - Cena - 702 - Fakultatywne warunki ubezpieczenia - 30 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji- poza wysokości rozliczane zgodnie z klauzulą automatycznego pokrycia; 2. zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; 3. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej 4. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji, 5. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności, 6. rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 7. korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy; 8. zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA, 86-005 BIAŁE BŁOTA, UL. SZUBIŃSKA 7. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2012 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA, 86-005 BIAŁE BŁOTA, UL. SZUBIŃSKA 7, SEKRETARIAT (1 piętro, pokój nr 22). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wszystkie oświadczenia muszą być podpisane, a kserokopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy zgodną z danymi podanymi w akcie rejestrowym lub posiadającą odpowiednie pełnomocnictwa. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ze złożonych oświadczeń oraz dokumentów musi wynikać, że każdy z wykonawców oddzielnie nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, oraz że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1. Zamawiający nie przewiduje zwarcia umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (401kB) pdf
Pytania i odpowiedzi 20 06 2012.doc (214kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (13 czerwca 2012, 15:36:58)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (28 czerwca 2012, 15:50:39)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1086