zamówienie na:

Dokończenie budowy ulic: Temidy na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Hippicznej na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Popiela, Baryckiej, Jantarowej, Ludowej, Czahary i Gontowej w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.18.3.2012.ZP2
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 9 lipca 2012  12:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  
Białe Błota, dnia 13 lipca2012 roku
I.2710.18.08.2012.ZP2

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dokończenie budowy ulic: Temidy na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Hippicznej na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Popiela, Baryckiej, Jantarowej, Ludowej, Czahary
i Gontowej w miejscowości Białe Błota” została wybrana oferta nr 05 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Spółka z o.o., ul. Kcyńska 45, 89 – 200 Szubin z łączną ceną netto wynosząca: 185 911,38 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez firmę: KADA – BIS Grupa Budowlana Sp. z o.o., ul. Wydmy 3, 85 – 188 Bydgoszcz z łączną ceną netto wynosząca: 319 860,45 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 58,12 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 02 złożona przez firmę: Usługi komunalno – transportowe „AMAR” Mariusz Rudnik, ul. Zaciszna 2, 89 – 620 Lichnowy została wykluczona z postępowania przetargowego ponieważ nie spełnia wymogów określonych w SIWZ.
Oferta nr 03 złożona przez firmę: Bydgoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Glinki 148, 85 – 861 Bydgoszcz z łączną ceną netto wynoszącą: 269 388,55 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 69,01 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 04 złożona przez konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KOMBUD Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 27, 85 – 758 Bydgoszcz, Partner – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe Affabre Sp. z o.o., ul. Inwalidów 1, 85 – 727 Bydgoszcz z łączną ceną netto wynoszącą: 356 284,40 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 52,18 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 05 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „PUMAK” Spółka z o.o., ul. Kcyńska 45, 89 – 200 Szubin z łączną ceną netto wynosząca: 185 911,38 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100,00 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 06 złożona przez firmę: MAĆ – BUD Usługi Budowlane Beata Rucińska, ul. Nasypowa 41, 85 – 342 Bydgoszcz została wykluczona z postępowania przetargowego ponieważ nie spełnia wymogów określonych w SIWZ.
Oferta nr 07 złożona przez firmę: DROMAKS, ul. Żytnia 25, 85 – 356 Bydgoszcz
z łączną ceną netto wynoszącą: 327 000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 56,85 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
 
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania rozstrzygnięcia poprzez przystawienie pieczątki firmy oraz daty wpływu, a następnie odesłanie informacji: faxem lub mailem.
                                                                
                                                                    Zastępca Wójt Gminy Białe Błota
                                                                                Jan Jaworski

Białe Błota: Dokończenie budowy ulic: Temidy na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Hippicznej na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Popiela, Baryckiej, Jantarowej, Ludowej, Czahary i Gontowej w miejscowości Białe Błota
Numer ogłoszenia: 215280 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie budowy ulic: Temidy na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Hippicznej na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Popiela, Baryckiej, Jantarowej, Ludowej, Czahary i Gontowej w miejscowości Białe Błota. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dokończenie nawierzchni drogi oraz chodników przy ulicach: Temidy na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Hippicznej na odcinku pomiędzy ulicami Jutrzenki i Baryckiej, Popiela, Baryckiej, Jantarowej, Ludowej, Czahary i Gontowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (szarej) na podsypce cementowo - piaskowej o łącznej powierzchni 438,00 m2; nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm (czerwonej) na podsypce cementowo - piaskowej - zjazdy. Szczegółowy Przedmiot zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniającychZamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości do 10 % kwoty umownej brutto. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.32.20-7, 45.23.32.52-0. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie lub dokument wskazujący na brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych:1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) W stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował min.: 2 roboty budowlane polegające na: budowie drogi w technologii kostki brukowa - betonowa o powierzchni minimum, co najmniej 1 000 m2. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia / nie spełnia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości, co najmniej 200 000,00 zł. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończoneopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertIII.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na następujących warunkach: 1) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. 2) W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane w terminie - strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota, Referat Inwestycji. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (269kB) word
SST Dokończenie budowy ulic w m.Białe Błota.doc (7514kB) plik
Dokumentacja
Kosztorys ofertowy.pdf (59kB) pdf
Pytania wraz z odpowiedziami.doc (44kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (22 czerwca 2012, 09:06:08)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (13 lipca 2012, 13:49:13)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1308