zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne’a 86-005 Białe Błota ul. Centralna 27
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.1.2012
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 4 lipca 2012  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych  
Białe Błota, dnia 06 lipca 2012 roku
 
ZP.1.2012


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU


         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a w miejscowości Białe Błota” została wybrana oferta nr 03 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „AKMA” Podstawki Zbigniew, ul. Fabryczna 15, 33 – 132 Niedomice z ceną brutto wynosząca: 91 851,48 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez firmę: Centrum SEDNO Sp. z o.o., ul. Niepodległości 44 – 48, 75 – 252 Koszalin z łączną ceną brutto wynoszącą: 131 806,80 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 69,69 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 02 złożona przez firmę: STALDREW M. Czwarnok, G. Woźniak – Głażewska Sp.J., Ostrów – Kania 21A, 05 – 311 Dębe Wielkie z łączną ceną brutto wynoszącą: 127 182,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 72,22 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 03 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „AKMA” Podstawki Zbigniew, ul. Fabryczna 15, 33 – 132 Niedomice z łączną ceną brutto wynoszącą: 91 851,48 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100,00 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 04 złożona przez firmę: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93 – 428 Łódź z łączną ceną brutto wynoszącą: 101 149,70 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 90,81 punktów według jedynego kryterium oceny ofert
tj. cena 100%.
Oferta nr 05 złożona przez firmę: Fabryka Pomocy Naukowych Sp. z o.o., ul. Słowińska 7, 48 – 300 Nysa z łączną ceną brutto wynoszącą: 137 069,97 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 67,01 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
pa podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania rozstrzygnięcia poprzez przystawienie pieczątki firmy oraz daty wpływu, a następnie odesłanie informacji: faxem lub mailem.
 
 
 
                                                                  Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
                                                                               im. Juliusza Verne'a
                                                                             Bernadetta Drzewiecka
 
Białe Błota: Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne w miejscowości Białe Błota
Numer ogłoszenia: 136889 - 2012; data zamieszczenia: 25.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne`a , ul. Centralna 27, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3814011, faks 052 3814011.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne w miejscowości Białe Błota.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne w miejscowości Białe Błota. Szczegółowy przedmiot zamówienia znajduje się w załączniku nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8, 36.15.10.00-4, 36.00.00.00-1, 36.10.00.00-2, 36.15.00.00-7, 36.15.11.00-5, 36.15.12.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.08.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dołączy oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej 2 dostaw w zakresie objętym przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 70 % ceny oferty.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dołączy oświadczenie, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca dołączy oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zgodnie z art. 23 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z podmiotów występujących wspólnie zobowiązany jest do złożenia oświadczeń i dokumentów określonych w rozdz. IX punkt 1, 3, 4 i 5 specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pozostałe dokumenty określone w rozdz. IX może złożyć jeden z podmiotów występujących wspólnie.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne, ul. Centralna 27, 86-005 Białe Błota.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa im. Juliusza Verne, ul. Centralna 27, 86-005 Białe Błota w pokoju nr 100.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (322kB) word
Pytania i odpowiedzi (85kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (25 czerwca 2012, 09:17:45)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (6 lipca 2012, 11:52:50)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1077