zamówienie na:

Projekt nawierzchni ulicy Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.07.2012.ZP2
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2012  10:00
przyczyna unieważnienia: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Białe Błota, dnia 09 lipca 2012 roku
I.2710.07.07.2012.ZP2
   
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
   
Informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publiczne-go prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  „Projekt nawierzchni ulicy Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach” z uwagi na to, że cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
                                                                               Zastępca Wójta
                                                                                  Jan Jaworski

Białe Błota: Projekt nawierzchni ulicy Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach
Numer ogłoszenia: 221912 - 2012; data zamieszczenia: 26.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt nawierzchni ulicy Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotowe zadanie obejmuje opracowanie projektu ulic Spokojnej oraz Kanałowej w miejscowości Łochowice gmina Białe Błota. Ulica Kanałowa - odcinek od drogi powiatowej do ulicy Łąkowej (długość ca 510 mb). Szerokość drogi 2 * 3,0 m wraz chodnikiem jednostronnym o szerokości 2,0 m. Nawierzchnia ulicy ma zostać wykonana z asfaltobetonu, natomiast chodnik z kostki brukowej betonowej. Szacowana ilość działek do podziału: 3 działki. Dokładna ilość działek do podziału zostanie znana po przedstawieniu Zamawiającemu koncepcji projektu drogi wraz z chodnikiem. W projekcie należy uwzględnić również wykonanie projektu oświetlenia drogowego. Klasa techniczna drogi: L Ulica Spokojna - (długość ca 240 mb). Szerokość drogi 2 * 3,0 m wraz chodnikiem jednostronnym o szerokości 2,0 m. Nawierzchnia ulicy ma zostać wykonana z nawierzchni z kostki brukowej betonowej, chodnik również ma zostać zaprojektowany z kostki brukowej betonowej. Chodnik ma zostać usytuowany po stronie południowej. Szacowana ilość działek do podziału: 2 działki. Dokładna ilość działek do podziału zostanie znana po przedstawieniu Zmawiającemu koncepcji projektu drogi wraz z chodnikiem. W projekcie należy uwzględnić również wykonanie projektu oświetlenia drogowego. Klasa techniczna drogi: L Powyższe ulice mają zostać zaprojektowany z odwodnieniem powierzchniowym. Istnieje możliwość zagospodarowania wody na działce nr 112 / 9 stanowiącej własność Gminy Białe Błota.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-1, 71.32.00.00-7. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.03.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Oświadczenie lub dokument wskazujący na brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) W stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał: 2 roboty projektowe o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o długości ulic minimum: 500 mb, dla których wymagane było uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: - drogowej - 2 osobami (projektant i sprawdzający), - sieci i instalacji elektrycznych - 2 osobami (projektant i sprawdzający), - sanitarnej - 2 osobami (projektant i sprawdzający), - telekomunikacyjnej - 2 osobami (projektant i sprawdzający). Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt.4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 50 000,00 zł. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należyciewykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobamioświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńopłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczeniaaktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. 2) Możliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli na skutek wystąpienia problemów niezawinionych przez Wykonawcę, w szczególności opóźnień lub przewlekłości postępowań organów administracji lub instytucji uzgadniających, w związku z wydawaniem pozwoleń, uzgodnień lub opinii. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (289kB) word
Pytania wraz z odpowiedziami (45kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (26 czerwca 2012, 16:43:58)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (9 lipca 2012, 13:36:09)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1133