zamówienie na:

Zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej sieci transmisyjnej w ramach projektu pn.: „Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota”.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2012/S 149-248843
wartość: poniżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 12 października 2012  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
  • PL-Białe Błota: Wznoszenie masztów antenowych

2012/S 149-248843

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Białe Błota
Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7
Osoba do kontaktów: Agnieszka Piętka, Marek Jakubowski, Bartosz Wiese
86-005 Białe Błota
POLSKA
Tel.: +48 523239090
E-mail:
inwestycje@bialeblota.pl
Faks: +48 523239065

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Zaprojektowanie i budowa szerokopasmowej sieci transmisyjnej w ramach projektu pn.: „Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota”.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie

Kod NUTS PL613

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, uruchomienie, serwis infrastruktury radiowej, zasilenie łączem internetowym oraz przeprowadzanie szkoleń i dostawa platformy e-learningowej dla projektu: "Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Białe Błota”.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45232330

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 2 536 585,00 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 1.10.2012. Zakończenie 15.6.2013

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zmianami).
Okres ważności wadium powinien obejmować cały okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy.
Nr rachunku: 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004.
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wadium wniesione w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złożenia ofert nastąpi uznanie rachunku zamawiającego.
Uwaga: Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też innego banku.
Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy;
4) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN (jeden milion złotych).

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że:
wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:
a) przynajmniej jedno (1) zamówienie o wartości minimum 2 000 000,00 PLN brutto (dwa miliony złotych brutto), polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych (zadanie typu „zaprojektuj i wybuduj”) szerokopasmowej sieci w technologii radiowej mającej na celu dostawę Internetu do klienta końcowego i obejmujące dostawę infrastruktury, w tym montaż minimum 10 masztów antenowych i instalację urządzeń aktywnych.
b) przynajmniej jedno (1) zamówienie o wartości minimum 300 000,00 PLN brutto (trzysta tysięcy złotych brutto), obejmujące budowę (w tym instalację oraz konfigurację) szerokopasmowej sieci bezprzewodowej w technologii radiowej działającej w paśmie licencjonowanym składającej się z minimum 2 stacji bazowych.
Wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie:
a) przynajmniej jedno (1) zamówienie o wartości minimum 150 000,00 PLN brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) polegające na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera i umiejętności obsługi programów biurowych.
b) przynajmniej jedno (1) zamówienie o wartości minimum 100 000,00 PLN brutto (sto tysięcy złotych brutto) polegające na dostawie symetrycznego łącza Internetowego
o przepustowości min. 50 MB w technologii światłowodowej przez okres m.in. 12 msc.
c) przynajmniej jedno (1) zamówienie o wartości minimum 50 000,00 PLN brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto) polegające na opiece serwisowej szerokopasmowej sieci radiowej przez okres m.in. 12 msc.
Wykonawca może wykazać 1 zadanie, które potwierdza spełnianie wszystkich w/w warunków.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia spełnianie powyższego warunku Wykonawcy wykazują łącznie.
Wykonawca na podstawie art. 26 ust 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w zakresie potencjału technicznego. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie potencjału technicznego na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w rozdziale IX pkt. 1 ppkt. 1) SIWZ.
Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunku potencjału kadrowego:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) co najmniej jedną (1) osobą, posiadajacą doświadczenie na stanowisku projektanta przy realizacji minimum 1 zadania polegającego na zaprojektowaniu sieci szerokopasmowej
w technologii radiowej,
b) co najmniej jedną (1) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika budowy przy realizacji minimum 1 zadania obejmującego swym zakresem budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci telekomunikacyjnej w technologii radiowej;
c) co najmniej jedną (1) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót instalacyjnych, posiadającą doświadczenie na stanowisku kierownika robót instalacyjnych przy realizacji minimum 1 zadania obejmującego swym zakresem roboty instalacyjne w zakresie branży elektrycznej lub elektroenergetycznej,
d) co najmniej jedną (1) osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Projektu, posiadającą doświadczenie zawodowe, związane z pełnieniem funkcji koordynacyjnej (typu kierownik projektu itp.) w co najmniej jednym (1) projekcie, o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto (dwa miliony PLN brutto) obejmującym budowę radiowej sieci telekomunikacyjnej.
e) co najmniej dwiema (2) osobami, które będą pełniły funkcję specjalisty ds. sieciowych (przełączniki, routery), posiadających doświadczenie w projektowaniu systemów sieciowych i implementowaniu mechanizmów sieciowych, tj. instalacji, konfiguracji oraz usuwania problemów dla sprzętu sieciowego typu routery oraz przełączniki,
f) co najmniej jedną (1) osobą które będzie pełniła funkcję specjalisty ds. technologii serwerowych, posiadającą doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów serwerowych,
g) co najmniej trzema (3) osobami, które będą pełniły funkcję specjalisty ds. szkoleń, posiadającymi doświadczenie w przeprowadzeniu szkoleń z zakresu podstaw obsługi komputera i umiejętności obsługi programów biurowych.
Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba łączyła kilka funkcji opisanych powyżej za wyjątkiem kierownika budowy.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia spełnianie powyższego warunku Wykonawcy wykazują łącznie.
Wykonawca na podstawie art. 26 ust 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

I.2710.22.2012.ZP2

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 17.9.2012 - 10:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

17.9.2012 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 17.9.2012 - 10:30

Miejscowość:

Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 – 005 Białe Błota, POLSKA.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Wszyscy zainteresowani.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Numer projekt: POIG.08.03.00-04-105/10.

VI.3)Informacje dodatkowe

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Terminy na wniesienie odwołania.
1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31.7.2012

SIWZ.doc (501kB) word

Zał. nr 1 - Formularz_oferty.doc (162kB) word

Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełanianiu warunków.doc (144kB) word

Zał. nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc (153kB) word

Zał. nr 4 - Oświadczenie osoby fizyczne.doc (145kB) word

Zał. nr 5 - Wykaz osób.doc (148kB) word

Zał. nr 6a - Wykaz robót budowlanych.doc (156kB) word

Zał. nr 6b - Wykaz usług.doc (156kB) word

Zał. nr 7 - Wzor umowy.doc (364kB) word

Program Funkcjonalno - Użytkowy.doc (2632kB) word

Pytania wraz z odpowiedziami (160kB) word

pytania wraz z odpowiedziami 1 - zmiana.doc (146kB) word

pytania wraz z odpowiedziami 2.doc (155kB) word

pytania wraz z odpowiedziami 3.doc (162kB) word

SPROSTOWANIE.doc (157kB) word

Mapy

Zmiana terinu składania ofert (149kB) word

SPROSTOWANIE_3.doc (157kB) word

SPROSTOWANIE_4.doc (149kB) word

SPROSTOWANIE_5.doc (149kB) word

Rozstrzygniecie_1.JPG (953kB) jpg

Rozstrzygniecie_2.JPG (395kB) jpg

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (6 sierpnia 2012, 09:05:54)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (12 marca 2013, 12:20:11)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3080