zamówienie na:

Dostawa 150m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do Zespołu szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.

zamawiający: Zespół Szkół im. Jana Pawła II
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-341-01/2012
wartość: poniżej 200 000 EURO
termin składania ofert: 19 września 2012  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Łochowo, dnia 19 września 2012 roku
ZP – 01 / 2012

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Dostawę 150 m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie” została wybrana oferta nr 02 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Petromot, ul. Konińska 45, 62 – 560 Skulsk z łączną ceną brutto wynoszącą: 574 068,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez firmę: TRANS – KOL Paliwa Sp. z o.o., ul. Toruńska 186,
62 – 600 Koło z łączną ceną brutto wynoszącą: 578 221,16 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 99,28 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 02 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Petromot, ul. Konińska 45, 62 – 560 Skulsk z łączną ceną brutto wynoszącą: 574 068,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100,00 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 03 złożona przez firmę: „TANK” Sp. J. W. Konczalski M. Konczalski, ul. Chrzanowskiego 11, 87 – 100 Toruń z łączną ceną brutto wynoszącą: 576 691,65 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 99,55 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 04 złożona przez firmę: EKO – TANK Sp. z o.o., ul. Rynek 6, 86 – 150 Osie
z łączną ceną brutto wynoszącą: 587 817,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone
w SIWZ i uzyskała 97,66 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 05 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Prywatne Handlowo – Usługowe „Petrol – Hawen” Jerzy Zmyślony, Aleksandra Zmyślona Sp. J., ul. Dąbrowskiego 8, 64 – 920 Piła
z łączną ceną brutto wynoszącą: 582 651,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone
w SIWZ i uzyskała 98,53 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 06 złożona przez firmę: „NAFTPOL” SP. J. Anna Zwiewka, Arkadiusz Zwiewka, ul. Leśna 5, 86 – 010 Koronowo z łączną ceną brutto wynoszącą: 576 000,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 99,66 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 07 złożona przez firmę: ARMAR A. Drobiński i M. Gerbatowski Sp. J., ul. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich 2/34 Gupa, 86 – 134 Dragacz z łączną ceną brutto wynoszącą: 578 223,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 99,28 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania rozstrzygnięcia poprzez przystawienie pieczątki firmy oraz daty wpływu, a następnie odesłanie informacji: faxem lub e–mail’em.

Łochowo: Dostawa 150m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do Zespołu szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.
Numer ogłoszenia: 195255 - 2012; data zamieszczenia: 11.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Jana Pawła II , ul. Wierzbowa 2, 86-065 Łochowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 363 99 10, faks 52 363 99 05. Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslochowo.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 150m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do Zespołu szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 150m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie. Olej napędowy grzewczy winien być dostarczany na własny koszt i ryzyko Wykonawcy do kotłowni mieszczącej się w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II przy ul. Wierzbowej 2, 86-065 Łochowo, NIP: 554-23-49-345. Rzeczywista ilość zamawianego oleju napędowego grzewczego będzie zależna od ich faktycznych potrzeb. Szacunkowa ilość zamawianego oleju opałowego: a) w sezonie grzewczym 2012-2013 wynosi 150 m3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dostaw w ilości do 10% ogólnej wielkości zamówienia. Zamawiający przewiduje zmniejszenie ilości dostaw oleju opałowego wz. z planowaną budową nowej kotłowni na paliwo stałe.. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5. II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: koncesję, zezwolenie lub licencjęIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyaktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertaktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofertnie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonanie częściowych dostaw oleju opałowego w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze względów technologicznych , co może mieć wpływ na jakość dostawy. 2. Jeżeli zmianie ulegnie stawka podatku od towarów i usług VAT, 3. Zmiany osoby upoważnionej do odbioru oleju opałowego. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, ul. Wierzbowa 2, 86-065 Łochowo. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, ul. Wierzbowa 2, 86-065 Łochowo (pokój nr 001 -sekretariacie szkoły).. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (196kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (11 września 2012, 11:48:39)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (19 września 2012, 11:36:32)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1349