zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 PLN na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 roku dla Gminy Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.28.2012.ZP2
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 23 listopada 2012  09:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
PL-Białe Błota: Usługi udzielania kredytu

2012/S 198-326069

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Białe Błota
ul. Szubińska 7
Osoba do kontaktów: Lucyna Krasulak, Małgorzata Wojciechowska, Bartosz Wiese
86-005 Białe Błota
POLSKA
Tel.: +48 523239090
E-mail: inwestycje@bialeblota.pl
Faks: +48 523239065

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 PLN na pokrycie deficytu budżetowego w 2012 roku dla gminy Białe Błota.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a)Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne

Kod NUTS PL613

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy w wysokości 1 800 000 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2012 roku.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 120 011,94 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.12.2012. Zakończenie 31.12.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każdy Wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 10 000, 00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP.
3. Brak zabezpieczenia oferty akceptowalną formą wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego).
5. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis „WADIUM – IR.2710.28.2012.ZP2 Przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego”.
6. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.
7. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
2) unieważnieniu postępowania,
8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ww ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1 ww ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
9. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Kredyt pobrany zostanie w jednej transzy wpłaconej w terminie: do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy kredytowej.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy w wysokości 1 800 000 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych 00/100) na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2012 roku.
2. Kredyt pobrany zostanie w jednej transzy wpłaconej w terminie: do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy kredytowej.
3. Całkowite wykorzystanie kredytu nastąpi do 31.12.2012 roku.
4. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi począwszy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2019 roku włącznie, w następujący sposób:
a. w latach 2013 do 2018 spłacone zostanie po 250 000,00 PLN rocznie w następujący sposób:
— pierwsza rata w każdych roku wynosząca 20 837,00 PLN płatna w ostatnim dniu miesiąca,
— 11 równych rat w każdym roku wynoszące 20 833,00 PLN płatnych w ostatnim dniu miesiąca.
b. w roku 2019 spłacone zostanie 300 000,00 PLN w następujący sposób:
— 12 równych rat po 25 000,00 PLN płatne w ostatnim dniu miesiąca.
5. Na wniosek Zamawiającego, w uzasadnionym przypadku, możliwe będzie sporządzenie aneksu w celu przedłużenia spłaty kredytu.
6. Ostatnia rata będzie ratą wyrównującą.
7. W przypadku gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
8. W okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni).
9. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę wekslową równą wielkości udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami i prowizją.
10. W sytuacji, gdy kredyt spłacony będzie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
11. Zamawiający nie przewiduje, oprócz oprocentowania i kwoty prowizji od udzielonego kredytu, uiszczania dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu, oraz jakichkolwiek opłat za prowadzenie rachunku bankowego.
12. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykazu wykonanych usług w zakresie udzielania kredytów w wysokości, co najmniej 1 500 000,00 PLN, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykaz powinien zawierać przedmiot usługi, odbiorcę, datę wykonania i wartość usługi. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wykazu dokumenty potwierdzające, że usługi wykonano należycie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
I.2710.28.2012.ZP2
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 024-039228 z dnia 4.2.2012

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 026-042292 z dnia 8.2.2012

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 23.11.2012 - 09:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.11.2012 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 23.11.2012 - 09:15

Miejscowość:

Białe Błota.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prez Izby Odwoławczej
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587807
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (15 października 2012, 09:30:32)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (26 listopada 2012, 14:02:55)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1117