zamówienie na:

Zimowe utrzymywanie chodników i przystanków autobusowych

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.29.2012.ZP1
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 24 grudnia 2012  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty  
Białe Błota, dnia 02 stycznia 2013 roku
I.2710.29.05.2012.ZP2

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU

         Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie chodników i przystanków autobusowych” została wybrana oferta nr 03 złożona przez firmę: DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Zonia 25, 85 – 356 Bydgoszcz z łączną ceną netto wynosząca: 14,80 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert przedstawia się następująco:
Oferta nr 01 złożona przez firmę: PRO – PARK Piotr Kulwas, Brzózki 30, 89 – 200 Szubin z łączną ceną netto wynosząca: 189,85 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 7,80 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 02 złożona przez firmę: „QUERCUS” Krzysztof Kardasz, ul. Węgierska 3 / 32, 85 – 858 Bydgoszcz z łączną ceną netto wynosząca: 26,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 56,92 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Oferta nr 03 złożona przez firmę: DROMAKS Piotr Myszkier, ul. Żytnia 25, 85 – 356 Bydgoszcz z łączną ceną netto wynoszącą: 14,80 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 100,00 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania rozstrzygnięcia poprzez przystawienie pieczątki firmy oraz daty wpływu, a następnie odesłanie informacji: faxem lub mailem.
 
 
                                                                  Zastępca Wójt Gminy Białe Błota
                                                                               Jan Jaworski

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.bialeblota.pl
Białe Błota: Zimowe utrzymywanie chodników i przystanków autobusowych
Numer ogłoszenia: 511438 - 2012; data zamieszczenia: 14.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.
·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymywanie chodników i przystanków autobusowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie, usuwanie śliskości na chodnikach i ścieżkach pieszo-rowerowych oraz na przystankach autobusowych w miejscowościach na terenie gminy Białe Błota..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-0, 90.63.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   nie dotyczy
·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat, a jeśli okres działania jest krótszy, to w tym czasie, wykonywał usługi odśnieżania i usuwania śliskości na ciągach pieszych lub pieszo-rowerowych o długości minimum 25 km oraz minimum 50-ciu przystankach komunikacji publicznej. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie referencji przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia nie/spełnia.
·           III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Warunek, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 3 SIWZ zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej: min. 1 koparko-ładowarką, min. 1 samochodem samowyładowczym albo ciągnikiem z przyczepą samowyładowczą (w celu wywożenia zalegającego śniegu), min. 2 pługami lekkimi o wadze do 1,5 tony, całodobowym telefonem alarmowym czynnym w dni powszednie, niedziele i święta. Ocena spełniania tego warunku w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę, metodą warunku granicznego spełnia nie/spełnia. Złożenie oświadczenia o telefonie alarmowym z podaniem jego numeru wymagane będzie w dniu podpisania umowy.
·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   nie dotyczy
·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o                   Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 SIWZ. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 200.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
·                  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
·                  wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·                  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
·           III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
·         inne dokumenty
Na każdą jednostkę sprzętu wykazaną w załączniku nr 2 do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu rejestracyjnego (jeżeli jest wymagany).
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków o których mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 2-4, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w pkt. 1, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w części V.1 pkt 2 i 3 tj. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ oraz aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru. Wykaz sprzętu, który wykorzystany zostanie w realizacji zadania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (Wykonawcy występujący wspólnie) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno mieć formę oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na następujących warunkach: 1) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. 2) W przypadku zmiany ilości oraz długości odśnieżanych chodników i peronów przystankowych ulegnie zmianie załącznik nr 1 do umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej Specyfikacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota w pokoju nr 24 (I piętro Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ - odśnieżanie chodników i przystanków (349kB) word
Sprostowanie (322kB) jpg
Pytania i odpowiedzi (29kB) word
rozstrzygniecie.JPG (678kB) jpg

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (14 grudnia 2012, 11:41:35)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (2 stycznia 2013, 09:25:03)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1261