zamówienie na:

I.„Opracowanie projektu odbudowy rowu melioracyjnego „D”, II. „Opracowanie studium wykonalności rowów Melioracyjnych „ D” i „E”, położonych na terenie Gminy Białe Błota.

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 3 listopada 2004
przyczyna unieważnienia: Informuję, że przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO z dnia 03.11.2004r na : I Opracowanie projektu odbudowy rowu melioracyjnego „D” oraz na II. Opracowanie studium wykonalności dla rowów melioracyjnych „D”i „E” na terenie Gminy Białe Błota został unieważniony z uwagi na to że w terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. do dnia 03.11.2004r do godz. 10.00 nie złożono żadnej oferty.  
341-33/04

 

O G Ł O S Z E N I E

              

Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. ( 052) 349-42-48, tel. 349-44-02,381-40-95, 34945-74 , fax 323-90-80 internet: www.bip.bialeblota.pl, e-mail: sekretariat@bialeblota .pl .

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na:

I.„Opracowanie projektu odbudowy rowu melioracyjnego „D”,

II. „Opracowanie studium wykonalności rowów Melioracyjnych „ D” i „E”,

położonych na terenie Gminy Białe Błota.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego do 28 lutego 2005 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są  inspektorzy Jadwiga Tomaszewska i  Andrzej Świstowski  w godzinach 8.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój 24.

Termin składania ofert upływa w dniu  03.11.2004r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.11.2004 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (19 października 2004, 10:29:37)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (9 listopada 2004, 11:26:22)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1325