zamówienie na:

Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Białe Błota - Sektor Nr II

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.13.2013.ZP1
wartość: powyżej progów unijnych
termin składania ofert: 21 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 05.06.2013 r. OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Usługa odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Białe Błota - Sektor Nr II” (nr sprawy I.2710.13.2013.ZP1) została wybrana oferta nr 03 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „Corimp” Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz z ceną oferty brutto według wzoru 1.146.765,60 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięc złotych 60/100 groszy). Termin realizacji do dnia 31.12.2014 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Zastępca Wójta Gminy Białe Błota Jan Jaworski  
Ogłoszenie o zamówieniu 2013/S 066-110570:

Ogłoszenie o zamówieniu (162kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: //NIEAKTUALNA//

SIWZ (476kB) word

Mapa podziału Gminy Białe Błota na sektory:

mapa (317kB) word

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia (92kB) pdf

SIWZ wraz z załącznikami ze zmianami: //NIEAKTUALNA//

SIWZ ze zmianami (459kB) word

OGŁOSZENIA O ZMIANIE OGŁOSZENIA:

Sprostowanie 2 (81kB) pdf

Sprostowanie 3 (82kB) pdf

Informacja o zmianie SIWZ:

Informacja o zmianie SIWZ (214kB) word

SIWZ wraz z załącznikami ze zmianami 2:

SIWZ z załącznikami ze zmianami 2 (448kB) word

Odwołanie złożone do KIO:

Odwołanie cz.1 (2090kB) pdf , Odwołanie cz.2 (4350kB) pdf

Cofnięcie odwołania:

Cofnięcie odwołania (75kB) pdf

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi (63kB) word

UWAGA! Zmiana osób do kontaktu!

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- Jadwiga Tomaszewska tel. +48 52 323 90 82 faks +48 52 323 90 80

- Beata Czarnolewska tel. +48 52 323 90 62 faks +48 52 323 90 80

- Anna Zdunek tel. +48 52 323 90 70 faks +48 52 323 90 80

 

Rozstrzygnięcie:

wybór oferty najkorzystniejszej (45kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (5 kwietnia 2013, 16:05:00)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (10 czerwca 2013, 08:11:51)
Zmieniono: UWAGA! awaria systemu 05-07.06.2013; wprowadzono rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1956