zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą dwóch autobusów przystosowanych do przewozu osób

zamawiający: Centrum Obsługi Edukacji i Sportu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.01.2013
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 19 kwietnia 2013  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
Białe Błota: Zakup wraz z dostawą dwóch autobusów przystosowanych do przewozu osób
Numer ogłoszenia: 143532 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Obsługi Edukacji i Sportu , ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3494504, faks 52 3494504.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.bialeblota.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą dwóch autobusów przystosowanych do przewozu osób.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch używanych autobusów, każdy o minimalnej ilości miejsc 65 + 1. Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: I. Poniżej przedstawiono minimalne wymagania techniczne oraz wyposażenia dotyczące przedmiotu zamówienia. II. Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o wyższych wymaganiach technicznych i wyposażeniu. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch używanych autobusów wraz z dostawą. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub dwa autobusy. 2. Dane techniczne i wyposażenie dla każdego z dwóch autobusów: Dane ogólne: a. data pierwszej rejestracji 2000 rok; b. liczba drzwi - minimum 2; c. drzwi przednie pneumatyczne sterowane ze stanowiska kierowcy; d. drzwi tylne z możliwością blokowania przez kierowcę; e. minimalna liczba miejsc siedzących 65 + 1; f. bezwypadkowy; Silnik i nadwozie: a. silnik diesel; b. maksymalna wysokość całkowita autobusu - 4 m; c. maksymalna długość całkowita autobusu - 15 m; d. maksymalna szerokość - 2,5 m. Wyposażenie standardowe: a. ABS; b. wspomaganie układu kierowniczego; c. cyfrowy lub analogowy tachograf dla 2 kierowców; d. zbiornik min 100 l; e. pełna regulacja fotela kierowcy - fotel resorowany lub pneumatyczny; f. silnik spełniający normy Euro 2; g. hamulce tarczowe; h. zawieszenie pneumatyczne; Zabudowa autobusowa: przedział pasażerski a. zasłonki na oknach w przedziale; b. wieszaki na słupkach; c. pasy dwu lub trzy - punktowe; d. 4 sztuki młotków bezpieczeństwa umieszczonych na słupkach; e. instalacja radiowa (radio + rozprowadzenie głośników); f. wejście do autobusu przez prawe drzwi na wysokości kierowcy; przedział kierowcy a. obniżenie wejścia dla pasażerów wraz z przedłużeniem drzwi - oświetlenie stopnia; b. ścianka za fotelem kierowcy; c. barierki bezpieczeństwa przy drzwiach wejściowych oraz poręcz ułatwiająca wsiadanie; Dodatkowe wyposażenie a. ogrzewanie niezależne od pracy silnika z rozprowadzeniem; b. świetlna i dźwiękowa sygnalizacja cofania;.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium, dla każdego z zadań oddzielnie po: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), w terminie do dnia 19.04.2013 r. do godz. 10:00. 2. W przypadku chęci składania oferty na obydwa zadania. Wykonawca musi wnieść wadium, oddzielnie dla każdego z zadań, w łącznej wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 19.04.2013 r. do godz. 10:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto nr 62 8142 1020 0406 4790 2000 0005 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 5. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - przetarg nr ZP.01.2013. 6. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 3, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie, pkt. 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca prowadzi zarejestrowaną działalność, okazując się aktualnym odpisem z właściwego rejestru albo aktualnym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna w przypadku Wykonawcy posiadającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę, co najmniej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) wraz z potwierdzeniem opłacenia polisy ubezpieczeniowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 51
 • 2 - serwisowanie w autoryzowanej stacji obsługi - 9
 • 3 - silnik spełniający odpowiednie normy - 8
 • 4 - rok pierwszej rejestracji - 14
 • 5 - wyposażenie dodatkowe - 12
 • 6 - przebieg - 6

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Obsługi Edukacji i Sportu, ul. Czysta 1a, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Centrum Obsługi Edukacji i Sportu, ul. Czysta 1a, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 117.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego autobusu o minimalnej ilości miejsc 65 + 1. Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: I. Poniżej przedstawiono minimalne wymagania techniczne oraz wyposażenia dotyczące przedmiotu zamówienia. II. Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o wyższych wymaganiach technicznych i wyposażeniu. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego autobusu wraz z dostawą. 2. Dane techniczne i wyposażenie dla autobusu: Dane ogólne: a. data pierwszej rejestracji 2000 rok; b. liczba drzwi - minimum 2; c. drzwi przednie pneumatyczne sterowane ze stanowiska kierowcy; d. drzwi tylne z możliwością blokowania przez kierowcę; e. minimalna liczba miejsc siedzących 65 + 1; f. bezwypadkowy; Silnik i nadwozie: a. silnik diesel; b. maksymalna wysokość całkowita autobusu - 4 m; c. maksymalna długość całkowita autobusu - 15 m; d. maksymalna szerokość - 2,5 m. Wyposażenie standardowe: a. ABS; b. wspomaganie układu kierowniczego; c. cyfrowy lub analogowy tachograf dla 2 kierowców; d. zbiornik min 100 l; e. pełna regulacja fotela kierowcy - fotel resorowany lub pneumatyczny; f. silnik spełniający normy Euro 2; g. hamulce tarczowe; h. zawieszenie pneumatyczne; Zabudowa autobusowa: przedział pasażerski a. zasłonki na oknach w przedziale; b. wieszaki na słupkach; c. pasy dwu lub trzy - punktowe; d. 4 sztuki młotków bezpieczeństwa umieszczonych na słupkach; e. instalacja radiowa (radio + rozprowadzenie głośników); f. wejście do autobusu przez prawe drzwi na wysokości kierowcy; przedział kierowcy a. obniżenie wejścia dla pasażerów wraz z przedłużeniem drzwi - oświetlenie stopnia; b. ścianka za fotelem kierowcy; c. barierki bezpieczeństwa przy drzwiach wejściowych oraz poręcz ułatwiająca wsiadanie; Dodatkowe wyposażenie a. ogrzewanie niezależne od pracy silnika z rozprowadzeniem; b. świetlna i dźwiękowa sygnalizacja cofania;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 51
  • 2. serwisowanie w autoryzowanej stacji obsługi - 9
  • 3. silnik spełniający odpowiednie normy - 8
  • 4. rok pierwszej rejestracji - 14
  • 5. wyposażenie dodatkowe - 12
  • 6. przebieg - 6

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie II.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego autobusu o minimalnej ilości miejsc 65 + 1. Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: I. Poniżej przedstawiono minimalne wymagania techniczne oraz wyposażenia dotyczące przedmiotu zamówienia. II. Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o wyższych wymaganiach technicznych i wyposażeniu. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego autobusu wraz z dostawą. 2. Dane techniczne i wyposażenie dla autobusu: Dane ogólne: a. data pierwszej rejestracji 2000 rok; b. liczba drzwi - minimum 2; c. drzwi przednie pneumatyczne sterowane ze stanowiska kierowcy; d. drzwi tylne z możliwością blokowania przez kierowcę; e. minimalna liczba miejsc siedzących 65 + 1; f. bezwypadkowy; Silnik i nadwozie: a. silnik diesel; b. maksymalna wysokość całkowita autobusu - 4 m; c. maksymalna długość całkowita autobusu - 15 m; d. maksymalna szerokość - 2,5 m. Wyposażenie standardowe: a. ABS; b. wspomaganie układu kierowniczego; c. cyfrowy lub analogowy tachograf dla 2 kierowców; d. zbiornik min 100 l; e. pełna regulacja fotela kierowcy - fotel resorowany lub pneumatyczny; f. silnik spełniający normy Euro 2; g. hamulce tarczowe; h. zawieszenie pneumatyczne; Zabudowa autobusowa: przedział pasażerski a. zasłonki na oknach w przedziale; b. wieszaki na słupkach; c. pasy dwu lub trzy - punktowe; d. 4 sztuki młotków bezpieczeństwa umieszczonych na słupkach; e. instalacja radiowa (radio + rozprowadzenie głośników); f. wejście do autobusu przez prawe drzwi na wysokości kierowcy; przedział kierowcy a. obniżenie wejścia dla pasażerów wraz z przedłużeniem drzwi - oświetlenie stopnia; b. ścianka za fotelem kierowcy; c. barierki bezpieczeństwa przy drzwiach wejściowych oraz poręcz ułatwiająca wsiadanie; Dodatkowe wyposażenie a. ogrzewanie niezależne od pracy silnika z rozprowadzeniem; b. świetlna i dźwiękowa sygnalizacja cofania;.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 51
  • 2. serwisowanie w autoryzowanej stacji obsługi - 9
  • 3. silnik spełniający odpowiednie normy - 8
  • 4. rok pierwszej rejestracji - 14
  • 5. wyposażenie dodatkowe - 12
  • 6. przebieg - 6

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (314kB) word

Odpowiedzi na zadane pytania:

Odpowiedzi (62kB) word

Sprostowanie do zapisu SIWZ.pdf (397kB) pdf

Projekt umowy.doc (58kB) word

Odpowiedzi na pytania przetarg - 2.doc (59kB) word

rozstrzygniecie.jpg (1203kB) jpg

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (11 kwietnia 2013, 15:04:23)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (24 kwietnia 2013, 11:09:06)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1196