zamówienie na:

Zakup wraz z dostawą autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej OSIR w Białych Błotach ul. Centralna 27a 86-005 Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP 19411/05/2013
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2013  12:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 05.06.2013 r. OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Na zakup z dostawą autobusu 19+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej „Ośrodka Sportu i Rehabilitacji” (nr sprawy ZP 19411/05/2013) została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: POLSTER S.C. Jacek Kuczyński, Waldemar Linda ul. Styki 16 64-920 Piła z ceną oferty netto według wzoru 184.880,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy). Termin realizacji 120 dni. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.bialeblota.pl


Białe Błota: Zakup wraz z dostawą autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach
Numer ogłoszenia: 198138 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Aktywności Zawodowej "Ośrodek Sportu i Rehabilitacji" , ul. Centralna 27A, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3494744, faks 52 3494744.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://zaz.gops.win.pl/serwis/ I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wyodrębniona organizacyjnie i finansowo jednostka Gminy Białe Błota.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej Ośrodka Sportu i Rehabilitacji w Białych Błotach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego, fabrycznie nowego i nieużywanego (nie noszącego śladów użytkowania) autobusu z ilością miejsc siedzących 19+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. Zakres rzeczowy Przedmiotowe zadanie obejmuje zakup z dostawą autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zakładu Aktywności Zawodowej OSIR w Białych Błotach Opis przedmiotu zamówienia . Uwaga: I. Poniżej przedstawiono minimalne wymagania techniczne oraz wyposażenia dotyczące przedmiotu zamówienia. II. Wykonawca może zaoferować rozwiązanie o wyższych wymaganiach technicznych i wyposażeniu. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego, fabrycznie nowego i nieużywanego (nie noszącego śladów użytkowania) autobusu (19+1) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. 2. Dane techniczne i wyposażenie: Dane ogólne: a. rok produkcji 2012 lub 2013 - z zastrzeżeniem fabrycznej nowości i nieużytkowania b. nadwozie typu autobus przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych c. liczba drzwi - 3 d. liczba miejsc siedzących 19+1 Silnik i nadwozie: a. silnik diesel do 170 KM b. pojemność silnika min. 2143 cm³ c. rozstaw osi do 4350 mm d. dopuszczalna masa całkowita minimum 5000 kg e. kolor nadwozia czerwony lub zielony z zastrzeżeniem, że jest to kolor lakieru (Zamawiający nie dopuszcza oferowania pojazdu oklejonego folią). Wyposażenie standardowe a. ABS + ASR + ESP + ASYSTENT RUSZANIA POD WZNIESIENIE b. wspomaganie układu kierowniczego c. bliźniacze koła osi tylnej d. koła 16 cali e. cyfrowy tachograf dla 2 kierowców f. drzwi tylne otwierane o 270 stopni z blokadą przy 90 stopniach g. akumulator min. 12V/100 Ah h. zbiornik min 100 l i. podgrzewany filtr paliwa j. pełna regulacja fotela kierowcy - fotel resorowany k. silnik spełniający normy Euro 5 l. poduszka powietrzna dla kierowcy m. immobilizer n. zdalnie sterowany centralny zamek o. instalacja alarmowa z pilotem Zabudowa autobusowa przedział pasażerski a. przeszklenie przedziału szyby ciemne fabrycznie, grafitowe pojedyncze bez tylnych drzwi b. podłoga wykonana z materiałów wysokiej wytrzymałości pokryta wykładziną o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa i ścieralności c. izolacja termiczna i akustyczna d. tapicerka miękka ściany i dach zasłonki na oknach w przedziale wieszaki na słupkach e. dodatkowe oświetlenie trzypunktowe sterowane w panelu kierowcy f. fotele z regulacją oparcia, trzypunktowe pasy g. tylny rząd foteli na podwyższeniu stanowiącym bagażnik h. luk dachowy uchylny z młotkiem bezpieczeństwa i. 4 sztuki młotków bezpieczeństwa umieszczonych na słupkach j. instalacja radiowa ( radio CD z mp3 + rozprowadzenie głośników) k. półki z rozprowadzeniem klimatyzacji i oświetleniem punktowym dla pasażerów l. wejście do autobusu przez prawe drzwi na wysokości kierowcy przedział kierowcy a. obniżenie wejścia dla pasażerów wraz z przedłużeniem drzwi- oświetlenie stopnia b. ścianka za fotelem kierowcy c. barierki bezpieczeństwa przy drzwiach wejściowych oraz poręcz ułatwiająca wsiadanie Dodatkowe wyposażenie a. klimatyzacja montowana w tylnej części pojazdu mocy pow.10 kW przepływu na godzinę, z rozprowadzeniem w półkach b. ogrzewanie niezależne od pracy silnika z rozprowadzeniem o mocy 4kW c. doposażenie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku atestowana rampa rozkładana ręcznie o wymiarach min. 2,8 x 0,9m, nośność 350 kg szyny mocujące pasy mocujące dodatkowy system demontażu czterech foteli ( miejsce na wózek) / wymiennie z rampą - po zdemontowaniu czterech foteli montaż rampy świetlna i dźwiękowa sygnalizacja cofania Gwarancja na elementy mechaniczne: min. 24 miesiące; na powłokę lakierniczą: min. 24 miesiące; na perforacje nadwozia: min. 72 miesiące w okresie gwarancji darmowy całodobowy ASSISTANCE 24h / dobę przez 7 dni w tygodniu odległość autoryzowanego serwisu obsługi od siedziby Zamawiającego - max. 30 km Warunki dostawy: a. wraz z samochodem Wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację (oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim; książkę gwarancyjną; kartę pojazdu; książkę przeglądów serwisowych, atesty, certyfikaty czy dopuszczenia na wyposażenie dotyczące obsługi osób niepełnosprawnych oraz na wyposażenie dodatkowe nieobjęte dokumentacją autobusu), b. Wykonawca wskaże miejsce serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego; c. Wykonawca zapewni realizację zamówienia nie później niż w przeciągu 120 dni od podpisania umowy; d. dostawa autobusu, koszty sprawdzenia oraz jazda próbna obciążają w całości Wykonawcę, e. dostawa autobusu odbędzie się na miejsce wskazane przez Zamawiającego, znajdujące się w Białych Błotach ul. Centralna 27 a na koszt Wykonawcy. 4. Autobus stanowiący przedmiot zamówienia musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla autobusów poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu pojazdów. 5. Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy udzieli Zamawiającemu gwarancji na dostarczony autobus. Minimalne okresy gwarancyjne: na elementy mechaniczne: min. 24 miesiące; na powłokę lakierniczą: min. 24 miesięcy; na perforacje nadwozia: min. 72 miesięcy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także w art.22, ust.1 ustawy Pzp, a mianowicie posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek Zamawiający uzna za spełniony w przypadku Wykonawcy prowadzącego zarejestrowaną działalność, okazującego się aktualnym odpisem z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także w art.22, ust.1 ustawy Pzp, a mianowicie posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia do oferty musi być dołączony wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - przynajmniej jednej dostawy nowego autobusu / samochodu o ilości miejsc minimum 19+1 przystosowanego dla osób niepełnosprawnych - w tym jednej na wózku inwalidzkim - każda o wartości powyżej 150.000,00 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a także w art.22, ust.1 ustawy Pzp, a mianowicie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W przypadku tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający uzna za spełniony w przypadku Wykonawcy posiadającego opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
Referencje
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a. wypełniony formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ b. podpisane oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych c. pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana niniejszej umowy musi być zgodna z art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Aktywności Zawodowej OSIR w Białych Błotach ul. Centralna 27a 86-005 Białe Błota.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Zakład Aktywności Zawodowej OSIR w Białych Błotach ul. Centralna 27a 86-005 Białe Błota, sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

SIWZ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (320kB) word

Odpowiedzi na zadane pytania:

Pytania i odpowiedzi (35kB) word

Sprostowanie - odpowiedź na pytanie:

korekta zapisu we wzorze umowy (36kB) word

Rozstrzygnięcie:

rozstrzygnięcie (21kB) plik

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (21 maja 2013, 16:57:01)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (5 czerwca 2013, 12:06:23)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1570