zamówienie na:

Zakup i dostawa walca stalowego oraz koparko- ładowarki.

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.19.2013.D3
wartość: poniżej 200 000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2013  10:00
wynik postępowania: art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
Białe Błota: Zakup i dostawa walca stalowego oraz koparko- ładowarki.
Numer ogłoszenia: 256518 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa walca stalowego oraz koparko- ładowarki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa walca stalowego i koparko-ładowarki. Minimalne parametry walca drogowego typu stal-stal, sprawnego technicznie: - walec stalowy gładki dzielony, - rok produkcji: od 1992 r., - silnik - diesel o mocy min. 54 kW, - liczba przepracowanych motogodzin max.: 5.000 h, - masa całkowita: 6-10 ton, - napęd: przód - hydrostatyczny + 2 wibracje, tył - hydrostatyczny, - szerokość bębnów min. 1,60 m - dopuszczony do użytkowania na terenie UE (deklaracja zgodności), - katalog części zamiennych, - wykaz punktów serwisowych na terenie RP, - aktualna książka obsługi. Minimalne parametry koparko-ładowarki, sprawnej technicznie: - głębokość kopania min. do 5,50m, - wysokość załadunku max. 4,72m, - pojemność łyżki tylnej min. 0,15m3, - pojemność łyżki przedniej min. 0,9m3 + widły, - napęd 4x4 z odłączanym przednim napędem, - hamulec postojowy i zasadniczy, - blokada mostów ( mechanizmu różnicowego), - podpory wysuwane hydraulicznie, sterowane z kabiny, - wszystkie urządzenia sterowane z kabiny, - kabina wyciszona-ergonomiczna, wyposażona w ogrzewanie, wentylator, regulowany fotel operatora, 2 lusterka wsteczne, lusterko tylne, światła robocze, radio, - rok produkcji: od 1998r., - silnik - diesel o mocy min. 75 kW, - liczba przepracowanych motogodzin max.: 10.000 mtg, - zużycie ogumienia: do 20%, - dopuszczony do użytkowania na terenie UE (deklaracja zgodności), - katalog części zamiennych, - wykaz punktów serwisowych na terenie RP, - aktualna książka obsługi. Dostawa sprzętów budowlanych na wskazane miejsce w miejscowości Białe Błota. Gwarancja na okres min. 12 m-cy obejmująca: układ napędowy, układ jezdny, układ hydrauliczny. Naprawy gwarancyjne w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności przewozu sprzętu, transport odbywa się na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia 2 osób wy-znaczonych przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi i eksploatacji oferowanych maszyn. Zamawiający zastrzega sobie możliwość oględzin zaoferowanych sprzętów budowlanych przed podpisaniem umowy w celu oceny ich stanu technicznego. Zamawiający wymaga sprzętów sprawnie technicznie. W przypadku niespełnienia kryteriów Zamawiającego oferta zostanie odrzucona..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.00.00-2, 43.31.24.00-7, 43.26.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium, dla każdego z zadań oddzielnie w następujących kwotach: dla zadania I: 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), zadanie II: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), w terminie do dnia 10 lipca 2013 roku do godziny 10:00. 2. W przypadku chęci składania oferty na obydwa zadania zadania. Wykonawca musi wnieść wadium, oddzielnie dla każdego z zadań, w łącznej wysokości 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100) w terminie do dnia 10 lipca 2013 r. do godz. 10:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 5. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - I.2710.19.2013.D3 Przetarg na zakup i dostawę walca stalowego oraz koparko-ładowarki. 6. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 7. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota, Referat Inwestycji.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Walc drogowy.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Minimalne parametry walca drogowego typu stal-stal, sprawnego technicznie: - walec stalowy gładki dzielony, - rok produkcji: od 1992 r., - silnik - diesel o mocy min. 54 kW, - liczba przepracowanych motogodzin max.: 5.000 h, - masa całkowita: 6-10 ton, - napęd: przód - hydrostatyczny + 2 wibracje, tył - hydrostatyczny, - szerokość bębnów min. 1,60 m - dopuszczony do użytkowania na terenie UE (deklaracja zgodności), - katalog części zamiennych, - wykaz punktów serwisowych na terenie RP, - aktualna książka obsługi. Dostawa sprzętów budowlanych na wskazane miejsce w miejscowości Białe Błota. Gwarancja na okres min. 12 m-cy obejmująca: układ napędowy, układ jezdny, układ hydrauliczny. Naprawy gwarancyjne w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności przewozu sprzętu, transport odbywa się na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia 2 osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi i eksploatacji oferowanych maszyn. Zamawiający zastrzega sobie możliwość oględzin zaoferowanych sprzętów budowlanych przed podpisaniem umowy w celu oceny ich stanu technicz-nego. Zamawiający wymaga sprzętów sprawnie technicznie. W przypadku niespełnienia kryteriów Zamawiającego oferta zostanie odrzucona..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.00.00-2, 43.31.24.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 76
  • 2. rok produkcji - 20
  • 3. liczba motogodzin - 4

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Koparko-ładowarka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Minimalne parametry koparko-ładowarki, sprawnej technicznie: - głębokość kopania min. do 5,50m, - wysokość załadunku max. 4,72m, - pojemność łyżki tylnej min. 0,15m3, - pojemność łyżki przedniej min. 0,9m3 + widły, - napęd 4x4 z odłączanym przednim napędem, - hamulec postojowy i zasadniczy, - blokada mostów ( mechanizmu różnicowego), - podpory wysuwane hydraulicznie, sterowane z kabiny, - wszystkie urządzenia sterowane z kabiny, - kabina wyciszona-ergonomiczna, wyposażona w ogrzewanie, wentylator, regulowany fotel operatora, 2 lusterka wsteczne, lusterko tylne, światła robocze, radio, - rok produkcji: od 1998r., - silnik - diesel o mocy min. 75 kW, - liczba przepracowanych motogodzin max.: 10.000 mtg, - zużycie ogumienia: do 20%, - dopuszczony do użytkowania na terenie UE (deklaracja zgodności), - katalog części zamiennych, - wykaz punktów serwisowych na terenie RP, - aktualna książka obsługi. Dostawa sprzętów budowlanych na wskazane miejsce w miejscowości Białe Błota. Gwarancja na okres min. 12 m-cy obejmująca: układ napędowy, układ jezdny, układ hydrauliczny. Naprawy gwarancyjne w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności przewozu sprzętu, transport odbywa się na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia 2 osób wy-znaczonych przez Zamawiającego w zakresie podstawowej obsługi i eksploatacji oferowanych maszyn. Zamawiający zastrzega sobie możliwość oględzin zaoferowanych sprzętów budowlanych przed podpisaniem umowy w celu oceny ich stanu technicznego. Zamawiający wymaga sprzętów sprawnie technicznie. W przypadku niespełnienia kryteriów Zamawiającego oferta zostanie odrzucona..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.00.00-2, 43.26.10.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 67
  • 2. moc silnika - 3
  • 3. rok produkcji - 12
  • 4. zużycie ogumienia - 12
  • 5. liczba motogodzin - 6

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (256kB) word

Sprostowanie do SIWZ (47kB) word

Sprostowanie 2.doc (107kB) word

Załącznik nr 1 do SIWZ.doc (53kB) word

Pytania wraz z odpowiedziami.doc (51kB) word

Sprostowanie 3.doc (64kB) word

Sprostowanie 4.doc (54kB) word

Sprostowanie 5.doc (45kB) word

rozstrzygnięcie.doc (34kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (2 lipca 2013, 15:48:59)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (19 lipca 2013, 08:55:16)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1215