zamówienie na:

Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC przy realizacji projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.2010.01.2013.STZP1
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 25 września 2013  12:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 17.10.2013 r. OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC przy realizacji projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo” (nr sprawy JRP.2710.01.2013.STZP1) została wybrana oferta nr 02 złożona przez firmę: Proksen Sp. z o. o., ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń z ceną oferty brutto: 489.271,85 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 85/100); zawierająca oświadczenie zapewniające wdrożenie w terminie do 30 dni od podpisania Umowy elektronicznej Rejestracji Czasu Pracy z foto rejestracją (RCP) Personelu Inżyniera Kontraktu oraz zapewnienie Personelu zastępczego w ilości osób 8. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 98,01 punktów według kryterium oceny ofert: Cena (C) - 70% i Jakość (J) - 30%. Z up. Wójta Anna Rywak Measure Authoriding Officer – MAO Gmina Białe Błota  
Białe Błota: Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC przy realizacji projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo
Numer ogłoszenia: 371556 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC przy realizacji projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1)Pełnienie przez Wykonawcę funkcji Inżyniera Kontraktu w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów - Federation Internationale des Ingenierus-Conseils): a)Warunki Kontraktowe dla Budowy Dla Robót Inżynieryjno-Budowlanych Projektowanych Przez Zamawiającego - 3 wydanie angielsko-polskie 2005 (tłumaczenie 1 wydania 1999). 2)Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na terenie budowy określonych w art. 25 -26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami. 3)Wykonywanie pozostałych czynności wymienionych w części III SIWZ dla planowanych inwestycji: Kontrakt 1: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap II, w skład której wchodzi budowa: tłocznych kanałów sanitarnych - 5 186,5 mb, uzbrojenie na przewodach tłocznych stanowią: studnie odpowietrzająco-napowietrzające Ø 1200 na przewodzie tłocznym i na odgałęzieniu, studnie odwadniające Ø 1200 na przewodzie tłocznym i na odgałęzieniu, studnie rozprężne Ø 1000 (PE) Kontrakt 2: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap III, w skład której wchodzi budowa: grawitacyjnych kanałów sanitarnych - 19 024 mb, grawitacyjnych kanałów sanitarnych (na odcinku od sieci do granicy działki) - 901 sztuk, tłoczni ścieków - 9 sztuk..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6) u.p.z.p., stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.54.00-3, 71.54.10.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Kompletna Oferta musi zawierać: Wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, Wypełnione Zestawienie Kosztów, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza Oferty. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW, wykaz nadzorowanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że nadzorowane Kontrakty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW, oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW pisemne zobowiązanie (zobowiązania) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9 IDW. Do oferty należy dołączyć dodatkowo poniższe dokumenty: stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, dowód wniesienia wadium. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie): wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy usługi, których przedmiotem było pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Warunków Kontraktowych FIDIC przy zakończonej realizacji inwestycji budowlanej obejmującej wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjno - tłocznej sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej o wartości robót brutto co najmniej 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) lub co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Warunków Kontraktowych FIDIC przy zakończonej realizacji inwestycji budowlanej z zakresu ochrony środowiska o wartości brutto robót budowlanych co najmniej 18.000.000 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych) i co najmniej jednej usługi, której przedmiotem był nadzór nad realizacją robót budowlanych obejmujących wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjno - tłocznej sanitarnej, deszczowej lub ogólnospławnej o długości minimum 15 km. UWAGA! Każde zadanie wskazane przez Wykonawcę może równocześnie potwierdzać spełnianie więcej niż jednego z powyższych warunków. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W szczególności Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonywaniu niniejszego zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, następujące osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości wykonanych robót budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy): Kierownik Zespołu (minimum 1 osoba), który winien posiadać: wyższe wykształcenie znajomość przepisów prawa cywilnego z zakresu umowy o roboty budowlane, przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów ustawy Prawo budowlane, biegłą znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika zespołu związanego z zarządzaniem i/lub nadzorem nad realizacją inwestycji budowlanych, w tym pełnienie funkcji kierownika zespołu związanego z zarządzaniem i/lub nadzorem nad realizacją Projektu o wartości całkowitej inwestycji / kontraktu netto nie mniejszej niż 18.000.000 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100). Projekt może składać się z jednego lub wielu Kontraktów na roboty. Inżynier Rezydent (minimum 1 osoba), który ma posiadać: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, udokumentowane szkolenie z zakresu procedur warunków kontraktowych FIDIC, co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami budowlanymi, doświadczenie zawodowe w zakresie: pełnienia funkcji kierownika (lub zastępcy kierownika) Jednostki Realizującej Projekt / Inżyniera Rezydenta / Kierownika Zespołu / Przedstawiciela Wykonawcy / Kierownika Projektu, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy minimum dwóch zakończonych Robót poświadczonych Świadectwem Przejęcia Robót / Protokołem Odbioru Końcowego / Świadectwem Wykonania na inwestycjach lub kontraktach (zadaniu inwestycyjnym) z zakresu budowy / modernizacji obiektu budowlanego w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC o wartości całkowitej inwestycji / kontraktu netto nie mniejszej niż 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100). inspektor nadzoru robót instalacyjnych wod-kan (minimum 2 osoby) - posiadającego: wyższe wykształcenie techniczne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy realizacji przynajmniej dwóch zakończonych Świadectwem Przejęcia Robót/Protokołem Odbioru Końcowego / Świadectwem Wykonania inwestycji lub kontraktów (zadaniu inwestycyjnym) z zakresu budowy / modernizacji obiektu budowlanego o wartości całkowitej inwestycji / kontraktu netto nie mniejszej niż 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100) inspektor nadzoru robót elektrycznych (minimum 1 osoba) - posiadającego: wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się urządzeniami, instalacją i sieciami na stanowisku dozoru; posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie przy nadzorze robót elektrycznych, elektroenergetycznych oraz AKPiA przynajmniej dwóch zakończonych Świadectwem Przejęcia Robót/Protokołem Odbioru Końcowego/Świadectwem Wykonania inwestycji lub kontraktów (zadaniu inwestycyjnym) z zakresu budowy/modernizacji obiektu budowlanego, o wartości całkowitej inwestycji / kontraktu netto nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100) inspektor nadzoru robót drogowych (minimum 1 osoba) - posiadającego: wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. co najmniej 3 letnie doświadczenie przy nadzorze przynajmniej dwóch zakończonych Świadectwem Przejęcia Robót / Protokołem Odbioru Końcowego / Świadectwem Wykonania inwestycji lub kontraktów (zadaniu inwestycyjnym) z zakresu budowy/modernizacji obiektu budowlanego o wartości całkowitej inwestycji / kontraktu netto nie mniejszej niż 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych 00/100) specjalista d/s rozliczeń finansowych (minimum 1 osoba), który ma posiadać: wykształcenie wyższe ekonomiczne, finansowe lub techniczne; biegłą znajomość obsługi komputera, w tym programów MS Office oraz Excel minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania projektów lub kontraktów (zadań inwestycyjnych), realizowanymi m.in. wg warunków FIDIC minimum roczne doświadczenie w wykonywaniu analiz finansowych kontraktów lub Projektów o wartości całkowitej Projektu / kontraktu co najmniej 18.000.000 PLN netto (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100) jako członek zespołu Inżyniera Kontraktu. Projekt może składać się z jednego lub wielu Kontraktów na roboty. doświadczenie w okresie ostatnich pięciu latach licząc od dnia złożenia oferty, w zakresie rozliczeń finansowych przy minimum dwóch zakończonych projektach lub kontraktach o wartości netto nie mniejszej niż 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100). specjalista d/s prawnych i Warunków Kontraktowych FIDIC (minimum 1 osoba), który ma posiadać: wykształcenie wyższe prawnicze, minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, praktyczna znajomość przepisów krajowych i wspólnotowych związanych z realizacją zamówień publicznych, co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku przy realizacji inwestycji w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Specjalista ds. Harmonogramu i Administracji (minimum 1 osoba), który powinien posiadać: co najmniej wyższe wykształcenie techniczne oraz biegłą znajomość oprogramowania MS Office i programów do harmonogramowania robót, minimum roczne doświadczenie w harmonogramowaniu robót i pełnieniu roli członka zespołu Inżyniera Kontraktu, wspierającego pracę Inżyniera Rezydenta oraz jego biura, przy realizacji Projektu o wartości całkowitej Projektu / kontraktu netto nie mniejszej niż 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100). Projekt może składać się z jednego lub wielu Kontraktów na roboty. Odbyte szkolenie / szkolenia zakończone egzaminem ze znajomości Narzędzia do Tworzenia Harmonogramu oraz szkolenie / szkolenia z zakresu administracji biurowej. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy są zobowiązani przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW. Uwagi: 1.Wykonawca może połączyć pełnienie nie więcej niż dwóch powyższych funkcji przez jedną osobę pod warunkiem, że osoba ta będzie spełniać wymagania dla obydwu funkcji i będzie pełnić swą rolę w zsumowanym minimum czasu wyznaczonym dla tych funkcji. 2.Wymieniony powyżej skład zespołu ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego - obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 3.Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku): a)posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b)posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż - 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)Kompletna Oferta musi zawierać: a)Wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, b)Wypełnione Zestawienie Kosztów, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza Oferty. 2)Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a)oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW b)oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW, c)wykaz nadzorowanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że nadzorowane Kontrakty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, d)wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW, e)oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW, f)oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW g)pisemne zobowiązanie (zobowiązania) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. h)pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9 IDW. 3)Do oferty należy dołączyć dodatkowo poniższe dokumenty: a)stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, b)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, c)dowód wniesienia wadium. 4)Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 70
2 - Jakość - 30 IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
3.Zmiana umowy Zgodnie z art. 144 ust. 1 u.p.z.p Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących okolicznościach: a)w przypadku zmiany przepisów prawa, które mają wpływ na wykonywanie Umowy, poprzez odpowiednią zmianę Umowy uwzględniającą te zmiany; b)w przypadku zmiany stawki VAT naliczanej przez Wykonawcę, poprzez zmianę określonej w umowie stawki VAT; c)w przypadku wystąpienia sytuacji trwale uniemożliwiającej wykonywanie umowy przez Wykonawcę za pomocą osób wskazanych w jego ofercie, poprzez zastąpienie osoby z Personelu Wykonawcy innymi osobami o takich samych kwalifikacjach, wykształceniu i doświadczeniu zawodowym; d)w przypadku konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy będącej skutkiem odstąpienia od realizacji któregokolwiek z Kontraktów lub realizowania któregokolwiek z Kontraktów w zakresie mniejszym niż określono w Projekcie aktualnym na dzień zawarcia Umowy; e)wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany, f)gdy niedotrzymanie terminu umownego stanowi konsekwencję okoliczności niezależnych od stron albo dających się przypisać Zamawiającemu lub stanowiących konsekwencję niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z zawartej umowy g)wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji lub powodującej konieczność zmiany umowy (termin siła wyższa oznacza zdarzenia losowe, strajki, lokauty lub inne zakłócenia przemysłowe, działania wroga publicznego, wojny, wypowiedziane lub nie, blokady, powstania, zamieszki, epidemie, obsunięcia gruntu, trzęsienia ziemi, burze, wyładowania elektryczne, powodzie, podmycia, zakłócenia wewnętrzne, eksplozje i wszelkie inne podobne nieprzewidziane zdarzenia niezależne od żadnej ze stron i których przy zachowaniu należytej staranności żadna ze stron nie jest w stanie przezwyciężyć). h)zmiany terminu wykonania Robót budowlanych i umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu Ponadto strony mogą dokonać zmian w niniejszej umowie w przypadkach, w których okaże się to konieczne dla prawidłowej realizacji Kontraktu z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa krajowego i wspólnotowego. Zmiany takie mogą dotyczyć w szczególności konieczności zmiany, będącej skutkiem udzielonych zamówień uzupełniających lub dodatkowych (zarówno Wykonawcy Robót budowlanych jak i Inżynierowi Kontraktu). Warunki dokonywania zmian zawartej umowy zostały szczegółowo określone w części II niniejszej SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 -sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ do pobrania:

SIWZ - część I IDW (665kB) word

SIWZ wzór UMOWY (401kB) word

SIWZ OPZ (429kB) word

SIWZ Macierz raportowania (248kB) word

SIWZ załącznik 1 do Formularza Oferty (192kB) excel


Numer ogłoszenia: 379712 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 371556 - 2013 data 12.09.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, fax. 052 3239080.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 -sekretariat..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2013 godzina 14:00, miejsce: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 -sekretariat..
 


Numer ogłoszenia: 379718 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 371556 - 2013 data 12.09.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, fax. 052 3239080.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
W ogłoszeniu jest: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Kompletna Oferta musi zawierać: Wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IDW, Wypełnione Zestawienie Kosztów, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Formularza Oferty. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW, wykaz nadzorowanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że nadzorowane Kontrakty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW, oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do IDW pisemne zobowiązanie (zobowiązania) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów przy wykonywaniu niniejszego zamówienia. pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 9 IDW. Do oferty należy dołączyć dodatkowo poniższe dokumenty: stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, dowód wniesienia wadium. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty..
W ogłoszeniu powinno być: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 2.Forma wadium. 1)Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 2)W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjanta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c)kwotę gwarancji, d)termin ważności gwarancji, e)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie, lub: - Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub: - Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub: - Wykonawca, którego ofertę wybrano zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3)Postanowienie pkt. 11.2.2) stosuje się również do poręczeń, określonych w pkt. 11.2.1)b) i 11.2.1)e). 3.Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy nr rachunku 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 z podaniem tytułu: Wadium - Nr sprawy: JRP.2710.01.2013.STZP1 - Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC przy realizacji projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 2)Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy dołączyć do oferty (oryginał złożyć w oddzielnej kopercie, nietrwale związanej ze złożoną ofertą - w ofercie należy załączyć ksero dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem). 4.Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5.Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p. 6.Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: 1)jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 2)jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..


Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert, terminu wniesienia wadium, terminu otwarcia ofert:
Ogłoszenie o zmianie (676kB) jpg


Numer ogłoszenia: 381678 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 371556 - 2013 data 12.09.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, fax. 052 3239080.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
W ogłoszeniu jest: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W szczególności Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonywaniu niniejszego zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, następujące osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości wykonanych robót budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy): Kierownik Zespołu (minimum 1 osoba), który winien posiadać: wyższe wykształcenie znajomość przepisów prawa cywilnego z zakresu umowy o roboty budowlane, przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów ustawy Prawo budowlane, biegłą znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika zespołu związanego z zarządzaniem i/lub nadzorem nad realizacją inwestycji budowlanych, w tym pełnienie funkcji kierownika zespołu związanego z zarządzaniem i/lub nadzorem nad realizacją Projektu o wartości całkowitej inwestycji / kontraktu netto nie mniejszej niż 18.000.000 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100). Projekt może składać się z jednego lub wielu Kontraktów na roboty. Inżynier Rezydent (minimum 1 osoba), który ma posiadać: wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, udokumentowane szkolenie z zakresu procedur warunków kontraktowych FIDIC, co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami budowlanymi, doświadczenie zawodowe w zakresie: pełnienia funkcji kierownika (lub zastępcy kierownika) Jednostki Realizującej Projekt / Inżyniera Rezydenta / Kierownika Zespołu / Przedstawiciela Wykonawcy / Kierownika Projektu, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy minimum dwóch zakończonych Robót poświadczonych Świadectwem Przejęcia Robót / Protokołem Odbioru Końcowego / Świadectwem Wykonania na inwestycjach lub kontraktach (zadaniu inwestycyjnym) z zakresu budowy / modernizacji obiektu budowlanego w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC o wartości całkowitej inwestycji / kontraktu netto nie mniejszej niż 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100). inspektor nadzoru robót instalacyjnych wod-kan (minimum 2 osoby) - posiadającego: wyższe wykształcenie techniczne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy realizacji przynajmniej dwóch zakończonych Świadectwem Przejęcia Robót/Protokołem Odbioru Końcowego / Świadectwem Wykonania inwestycji lub kontraktów (zadaniu inwestycyjnym) z zakresu budowy / modernizacji obiektu budowlanego o wartości całkowitej inwestycji / kontraktu netto nie mniejszej niż 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100) inspektor nadzoru robót elektrycznych (minimum 1 osoba) - posiadającego: wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się urządzeniami, instalacją i sieciami na stanowisku dozoru; posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie przy nadzorze robót elektrycznych, elektroenergetycznych oraz AKPiA przynajmniej dwóch zakończonych Świadectwem Przejęcia Robót/Protokołem Odbioru Końcowego/Świadectwem Wykonania inwestycji lub kontraktów (zadaniu inwestycyjnym) z zakresu budowy/modernizacji obiektu budowlanego, o wartości całkowitej inwestycji / kontraktu netto nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100) inspektor nadzoru robót drogowych (minimum 1 osoba) - posiadającego: wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. co najmniej 3 letnie doświadczenie przy nadzorze przynajmniej dwóch zakończonych Świadectwem Przejęcia Robót / Protokołem Odbioru Końcowego / Świadectwem Wykonania inwestycji lub kontraktów (zadaniu inwestycyjnym) z zakresu budowy/modernizacji obiektu budowlanego o wartości całkowitej inwestycji / kontraktu netto nie mniejszej niż 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych 00/100) specjalista d/s rozliczeń finansowych (minimum 1 osoba), który ma posiadać: wykształcenie wyższe ekonomiczne, finansowe lub techniczne; biegłą znajomość obsługi komputera, w tym programów MS Office oraz Excel minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania projektów lub kontraktów (zadań inwestycyjnych), realizowanymi m.in. wg warunków FIDIC minimum roczne doświadczenie w wykonywaniu analiz finansowych kontraktów lub Projektów o wartości całkowitej Projektu / kontraktu co najmniej 18.000.000 PLN netto (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100) jako członek zespołu Inżyniera Kontraktu. Projekt może składać się z jednego lub wielu Kontraktów na roboty. doświadczenie w okresie ostatnich pięciu latach licząc od dnia złożenia oferty, w zakresie rozliczeń finansowych przy minimum dwóch zakończonych projektach lub kontraktach o wartości netto nie mniejszej niż 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100). specjalista d/s prawnych i Warunków Kontraktowych FIDIC (minimum 1 osoba), który ma posiadać: wykształcenie wyższe prawnicze, minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, praktyczna znajomość przepisów krajowych i wspólnotowych związanych z realizacją zamówień publicznych, co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku przy realizacji inwestycji w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Specjalista ds. Harmonogramu i Administracji (minimum 1 osoba), który powinien posiadać: co najmniej wyższe wykształcenie techniczne oraz biegłą znajomość oprogramowania MS Office i programów do harmonogramowania robót, minimum roczne doświadczenie w harmonogramowaniu robót i pełnieniu roli członka zespołu Inżyniera Kontraktu, wspierającego pracę Inżyniera Rezydenta oraz jego biura, przy realizacji Projektu o wartości całkowitej Projektu / kontraktu netto nie mniejszej niż 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100). Projekt może składać się z jednego lub wielu Kontraktów na roboty. Odbyte szkolenie / szkolenia zakończone egzaminem ze znajomości Narzędzia do Tworzenia Harmonogramu oraz szkolenie / szkolenia z zakresu administracji biurowej. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy są zobowiązani przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW. Uwagi: 1.Wykonawca może połączyć pełnienie nie więcej niż dwóch powyższych funkcji przez jedną osobę pod warunkiem, że osoba ta będzie spełniać wymagania dla obydwu funkcji i będzie pełnić swą rolę w zsumowanym minimum czasu wyznaczonym dla tych funkcji. 2.Wymieniony powyżej skład zespołu ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego - obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 3.Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej..
W ogłoszeniu powinno być: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W szczególności Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonywaniu niniejszego zamówienia, niezależnie od tego, czy są one zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, następujące osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości wykonanych robót budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy): Kierownik Zespołu (minimum 1 osoba), który winien posiadać: wyższe wykształcenie znajomość przepisów prawa cywilnego z zakresu umowy o roboty budowlane, przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisów ustawy Prawo budowlane, biegłą znajomość obsługi komputera, w tym oprogramowania MS Office, co najmniej 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika zespołu związanego z zarządzaniem i/lub nadzorem nad realizacją inwestycji budowlanych, w tym pełnienie funkcji kierownika zespołu związanego z zarządzaniem i/lub nadzorem nad realizacją Projektu o wartości całkowitej inwestycji / kontraktu netto nie mniejszej niż 18.000.000 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100). Projekt może składać się z jednego lub wielu Kontraktów na roboty. Inżynier Rezydent (minimum 1 osoba), który ma posiadać: wykształcenie wyższe techniczne, udokumentowane szkolenie z zakresu procedur warunków kontraktowych FIDIC, co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami budowlanymi, doświadczenie zawodowe w zakresie: pełnienia funkcji kierownika (lub zastępcy kierownika) Jednostki Realizującej Projekt / Inżyniera Rezydenta / Kierownika Zespołu / Przedstawiciela Wykonawcy / Kierownika Projektu, w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, przy minimum dwóch zakończonych Robót poświadczonych Świadectwem Przejęcia Robót / Protokołem Odbioru Końcowego / Świadectwem Wykonania na inwestycjach lub kontraktach (zadaniu inwestycyjnym) z zakresu budowy / modernizacji obiektu budowlanego w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC o wartości całkowitej inwestycji / kontraktu netto nie mniejszej niż 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100). inspektor nadzoru robót instalacyjnych wod-kan (minimum 2 osoby) - posiadającego: wyższe wykształcenie techniczne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru przy realizacji przynajmniej dwóch zakończonych Świadectwem Przejęcia Robót/Protokołem Odbioru Końcowego / Świadectwem Wykonania inwestycji lub kontraktów (zadaniu inwestycyjnym) z zakresu budowy / modernizacji obiektu budowlanego o wartości całkowitej inwestycji / kontraktu netto nie mniejszej niż 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100) inspektor nadzoru robót elektrycznych (minimum 1 osoba) - posiadającego: wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się urządzeniami, instalacją i sieciami na stanowisku dozoru; posiadającego co najmniej 3-letnie doświadczenie przy nadzorze robót elektrycznych, elektroenergetycznych oraz AKPiA przynajmniej dwóch zakończonych Świadectwem Przejęcia Robót/Protokołem Odbioru Końcowego/Świadectwem Wykonania inwestycji lub kontraktów (zadaniu inwestycyjnym) z zakresu budowy/modernizacji obiektu budowlanego, o wartości całkowitej inwestycji / kontraktu netto nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych 00/100) inspektor nadzoru robót drogowych (minimum 1 osoba) - posiadającego: wyższe wykształcenie techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. co najmniej 3 letnie doświadczenie przy nadzorze przynajmniej dwóch zakończonych Świadectwem Przejęcia Robót / Protokołem Odbioru Końcowego / Świadectwem Wykonania inwestycji lub kontraktów (zadaniu inwestycyjnym) z zakresu budowy/modernizacji obiektu budowlanego o wartości całkowitej inwestycji / kontraktu netto nie mniejszej niż 7.000.000,00 PLN (słownie: siedem milionów złotych 00/100) specjalista d/s rozliczeń finansowych (minimum 1 osoba), który ma posiadać: wykształcenie wyższe ekonomiczne, finansowe lub techniczne; biegłą znajomość obsługi komputera, w tym programów MS Office oraz Excel minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie rozliczania projektów lub kontraktów (zadań inwestycyjnych), realizowanymi m.in. wg warunków FIDIC minimum roczne doświadczenie w wykonywaniu analiz finansowych kontraktów lub Projektów o wartości całkowitej Projektu / kontraktu co najmniej 18.000.000 PLN netto (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100) jako członek zespołu Inżyniera Kontraktu. Projekt może składać się z jednego lub wielu Kontraktów na roboty. doświadczenie w okresie ostatnich pięciu latach licząc od dnia złożenia oferty, w zakresie rozliczeń finansowych przy minimum dwóch zakończonych projektach lub kontraktach o wartości netto nie mniejszej niż 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100). specjalista d/s prawnych i Warunków Kontraktowych FIDIC (minimum 1 osoba), który ma posiadać: wykształcenie wyższe prawnicze, minimum 2 lata doświadczenia zawodowego, praktyczna znajomość przepisów krajowych i wspólnotowych związanych z realizacją zamówień publicznych, co najmniej 2-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku przy realizacji inwestycji w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Specjalista ds. Harmonogramu i Administracji (minimum 1 osoba), który powinien posiadać: co najmniej wyższe wykształcenie techniczne oraz biegłą znajomość oprogramowania MS Office i programów do harmonogramowania robót, minimum roczne doświadczenie w harmonogramowaniu robót i pełnieniu roli członka zespołu Inżyniera Kontraktu, wspierającego pracę Inżyniera Rezydenta oraz jego biura, przy realizacji Projektu o wartości całkowitej Projektu / kontraktu netto nie mniejszej niż 18.000.000,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów złotych 00/100). Projekt może składać się z jednego lub wielu Kontraktów na roboty. Odbyte szkolenie / szkolenia zakończone egzaminem ze znajomości Narzędzia do Tworzenia Harmonogramu oraz szkolenie / szkolenia z zakresu administracji biurowej. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy są zobowiązani przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do IDW, oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW. Uwagi: 1.Wykonawca może połączyć pełnienie nie więcej niż dwóch powyższych funkcji przez jedną osobę pod warunkiem, że osoba ta będzie spełniać wymagania dla obydwu funkcji i będzie pełnić swą rolę w zsumowanym minimum czasu wyznaczonym dla tych funkcji. 2.Wymieniony powyżej skład zespołu ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie Zamawiającego - obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie doświadczonego personelu, posiadającego odpowiednie uprawnienia w liczbie zapewniającej należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. 3.Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych uzyskanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy Prawo budowlane (lub też na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), rozumie przez to również odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, nabyte w celu wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej..  

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi (292kB) word

popr. Załącznik nr 1 do Formularza oferty - aktualny (naprawione funkcje matematyczne)

Załącznik nr 1 do Formularza Oferty popr. (194kB) excel


Numer ogłoszenia: 383584 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 371556 - 2013 data 12.09.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, fax. 052 3239080.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 -sekretariat..
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2013 godzina 12:00, miejsce: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, pokój nr 22 -sekretariat..

2 Ogłoszenie o zmianie:

Ogłoszenie o zmienie terminów (604kB) jpg

 
Rozstrzygnięcie:
Rozstrzygnięcie str 1 (375kB) jpg ; Rozstrzygnięcie str. 2 (420kB) jpg

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (12 września 2013, 16:17:15)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (17 października 2013, 15:37:14)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3030