zamówienie na:

Dostawa 150m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do Zespołu szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.

zamawiający: Zespół Szkół im. Jana Pawła II
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-341-01/2013
wartość: poniżej 200 000 EURO
termin składania ofert: 26 września 2013  10:00
wynik postępowania: znak ZP-341-01/2013 Białe Błota, dnia 01.10.2013 r. OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „dostawę 150 m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie” (nr sprawy ZP-341-01/2013) została wybrana oferta nr 02 złożona przez firmę: TRANS-KOL PALIWA Sp. z o. o. 62-600 Koło, ul. Toruńska 186 z łączną ceną brutto 544.273,16 zł (słownie: pięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote 16/100); upust w wysokości 112,01 zł/m3 netto (sto dwanaście złotych 01/100). Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ mgr Mirosław Donarski  
Łochowo: Dostawa 150m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do Zespołu szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.
Numer ogłoszenia: 190155 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Jana Pawła II , ul. Wierzbowa 2, 86-065 Łochowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 363 99 10, faks 52 363 99 05.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslochowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 150m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do Zespołu szkół im. Jana Pawła II w Łochowie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa 150m3 oleju napędowego grzewczego z dowozem do Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie. Olej napędowy grzewczy winien być dostarczany na własny koszt i ryzyko Wykonawcy do kotłowni mieszczącej się w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II przy ul. Wierzbowej 2, 86-065 Łochowo, NIP: 554-23-49-345. Rzeczywista ilość zamawianego oleju napędowego grzewczego będzie zależna od ich faktycznych potrzeb. Szacunkowa ilość zamawianego oleju opałowego: a) w sezonie grzewczym 2013-2014 wynosi 150 m3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dostaw w ilości do 10% ogólnej wielkości zamówienia. Wspólny Słownik Zamówień Publicznych (CPV): 09.13.51.00-5 Olej opałowy. 2. Wymagane parametry oleju napędowego grzewczego, zgodnie z Polską Norma PN-C-96024:2001: a. wartość opałowa nie niższa niż 42, 6 MJ/kg, b. pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3% m/m, c. pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01% m/m, d. zawartość siarki nie więcej niż 0,20% m/m, e. zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, f. gęstość w temperaturze 150C wyższa niż 860 kg/m3, g. temperatura zapłonu nie niższa niż 560 C, h. temperatura płynięcia nie wyższa niż -20oC, i. lepkość kinetyczna w temperaturze 200 C nie większa niż 6 mm2/s; 3. Warunki realizacji dostawy oleju napędowego grzewczego: a. dostawa oleju napędowego grzewczego realizowana stosownie do potrzeb Zamawiającego w ciągu 48 godzin od daty złożenia zamówienia przez dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie w godzinach pracy placówki (od poniedziałku do piątku w godzinach : 7.00-15.00), b. do każdej faktury wystawionej za tankowanie oleju napędowego grzewczego dołączony musi być atest oleju. 4. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 1) Jednorazowe tankowanie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie ok. 15m3, 2) Dostarczona ilość paliwa fakturowana będzie w temperaturze referencyjnej 150C. 3) Wykonawca będzie dostarczał olej napędowy grzewczy na telefoniczny wniosek dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie lub osoby upoważnionej, 4) Wykonawca zobowiązany będzie : a) co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodnić z Zamawiającym termin dostawy, b) dostarczyć zamawianą ilość oleju napędowego grzewczego w terminie do 2 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w punkcie 3. 5) Ilość dostarczonego oleju napędowego grzewczego musi być potwierdzona przez Zamawiającego. 6) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany w formularzu ofertowym wskazać te części zamówienia, które powierzy podwykonawcom. 5. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego oleju napędowego grzewczego z wymaganiami opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wynikające z nieprawidłowej realizacji zamówienia lub niewłaściwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca wyładunku. 4) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji zamówienia norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska naturalnego poniesie wykonawca. 5) Wykonawca winien: a) zdobyć wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty, b) sprawdzić i zweryfikować materiały oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego o ewentualnych błędach; Zamawiający nie będzie uwzględniał żadnych roszczeń i uwag z tytułu błędów lub nieścisłości SIWZ po upływie terminu zgłoszeń uwag. 6. Wymagania dotyczące gwarancji: 1) Wykonawca udziela gwarancji jakości na każdą partię dostarczonego oleju napędowego grzewczego. 2) W przypadku dostawy wadliwego oleju napędowego grzewczego, Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany na własny koszt i ryzyko tej partii oleju w terminie do 7 dni od dnia złożenia reklamacji..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy składając ofertę muszą spełnić warunek posiadania aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie VI.2 specyfikacji. W przypadku składania kopii tych dokumentów, kopie te winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wspólników. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy musza ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub należyte wykonanie zamówienia, określają w art. 366 Kodeksu cywilnego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a. Jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonanie częściowych dostaw oleju opałowego w terminie określonym w SIWZ ze względów technologicznych , co może mieć wpływ na jakość dostawy. b. Jeżeli zmianie ulegnie stawka podatku od towarów i usług VAT, c. Zmiany osoby upoważnionej do odbioru oleju opałowego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, ul. Wierzbowa 2, 86-065 Łochowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, ul. Wierzbowa 2, 86-065 Łochowo w pokoju nr 001- sekretariacie szkoły.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

2013-2014.docx (55kB) word


ROZSTRZYGNIĘCIE:

Rozstrzygnięcie przetargu ZP-341-01/2013 (43kB) word

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (18 września 2013, 14:25:43)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (1 października 2013, 10:01:44)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1380