zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.2010.02.2013.STZP1
wartość: powyżej 5.000.000 euro
termin składania ofert: 22 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 27.01.2014 r. OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II” została wybrana oferta nr 03 złożona przez firmę: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Ul. Ludwika Waryńskiego 29 71-310 Szczecin z ceną oferty brutto 1.198.020,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia złotych 00/100 groszy). Termin realizacji: 11 miesięcy od dnia podpisania Aktu umowy. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.  
28/09/2013    S189    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białe Błota: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

2013/S 189-325163

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Białe Błota
Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
Osoba do kontaktów: Mariusz Stężewski, Andrzej Wiekierak, Beata Czarnolewska
86-005 Białe Błota
POLSKA
Tel.: +48 523239090
E-mail: zamowienia.jrp@bialeblota.pl
Faks: +48 523239080

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.bialeblota.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren realizacji Projektu położony jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie bydgoskim, w gminie Białe Błota w miejscowości Łochowo oraz Lisi Ogon.

Kod NUTS PL613

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem niniejszego Projektu pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II” jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej. W ramach zakresu robót przewiduje się budowę przewodów tłocznych- 5 186,5 m.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w SIWZ, Część III – Opis Przedmiotu Zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45231300, 45111200, 45232410, 45232423, 45232400, 45232452, 45233220, 45314310

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej. W ramach zakresu robót przewiduje się budowę przewodów tłocznych- 5 186,5 m. Uzbrojenie na przewodach tłocznych stanowią: studnie odpowietrzająco-napowietrzające Ø 1200 na przewodzie tłocznym, studnie odpowietrzająco-napowietrzające Ø 1200 na odgałęzieniu, studnie odwadniające Ø 1200 na przewodzie tłocznym, studnie odwadniające Ø 1200 na odgałęzieniu, studnie rozprężne Ø 1000 (PE) wg rys. CO/I/PW/31/102/126.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 11 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 60 000 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych)
2. Forma wadium:
1) wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz.275),
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, w przypadku Konsorcjum, zaleca się w treści gwarancji, jako Wykonawcę wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
f) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub
nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3) postanowienia pkt 12.2.2) niniejszej IDW stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej w pkt 12.2.1) lit. b) i e) niniejszej IDW.
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez:
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Białe Błota,
45 8142 1020 0000 3098 5000 0004
2) w przypadku składania wadium w innej postaci Wykonawca winien przedstawić oryginał gwarancji (chyba, że z warunków gwarancji jednoznacznie wynika, że Zamawiający może zrealizować uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od tego kto posiada oryginał gwarancji, czy dokument został zwrócony, zniszczony itd. – wówczas może być przedstawiona kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
3) Wykonawca może wymieniony dokument załączyć do składanej Oferty. Należy wówczas umieścić go oddzielnej, zamkniętej kopercie z jednoznacznym określeniem zawartości – wadium (tak by Zamawiający nie był zmuszony otwierać oferty przed upewnieniem się, ze wadium zostało złożone przez Wykonawcę). W każdym razie gwarancja musi być wniesiona przed upływem terminu składania ofert (niezależnie od formy wadium).
4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert,
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.
6. Utrata wadium.
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że, udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (z podatkiem VAT),
3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.
4. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
2) zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci przelewem
na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Białe Błota,
45 8142 1020 0000 3098 5000 0004
3) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę
na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia,
4) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy,
5) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt. 12.3.2) niniejszej IDW,
6) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp,
7) do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp,
8) Wykonawcy należący do Konsorcjum, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wydania Świadectwa Przejęcia.
2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.
3) kwota, o której mowa w pkt 13.5.2) niniejszej IDW jest zwracana nie później niż
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich (PLN).
Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ – Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 10 niniejszej IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców).
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta została wybrana, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),
3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
4) określenie lidera Konsorcjum,
5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
6) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
7) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Wszyscy Wykonawcy należący do Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy.
6. W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie niniejszego zamówienia. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku):
a) Wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, średnioroczne przychody ze sprzedaży równe co najmniej wartości 3 800 000 PLN (trzy miliony osiemset tysięcy zł)
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedłoży rachunek zysków i strat, stanowiący część sprawozdania finansowego (Zamawiający będzie brał pod uwagę dane wskazane w poz. A rachunku zysków i strat), a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
b) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 550 000 PLN (pięćset pięćdziesiąt tysięcy PLN)
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.
c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej: 550 000 PLN (pięćset pięćdziesiąt tysięcy PLN)
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości podanej w pkt. 9.2.4)c).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, średnioroczne przychody ze sprzedaży równe co najmniej wartości 3 800 000 zł (trzy miliony osiemset tysięcy zł)
środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 550 000 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł)
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej: 550 000 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy zł)
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny): Wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali:
a) co najmniej 1 zamówienie o wartości co najmniej 1 750 000 PLN (milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy zł) którego przedmiotem była budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z podaniem rodzaju
i wartości wymienionego zamówienia, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W przypadku gdy oferta zostanie złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców, którzy zamierzają wspólnie realizować zamówienie – Zamawiający dokona oceny wspólnie posiadanej przez nich wiedzy i doświadczenia.
Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co najmniej
do podpisania przez Zamawiającego (Inwestora) protokołu odbioru robót lub doprowadzenie do wydania innego równoważnego dokumentu (np. Świadectwa Przejęcia zgodnie
z Warunkami Kontraktu FIDIC).
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz wykonanych robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do IDW – Wykaz wykonanych robót budowlanych, oraz dokumenty potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, (np.: protokoły odbioru lub przedstawienia stosownego potwierdzenia odbiorcy robót). Sporządzony przez Wykonawcę wykaz winien jednoznacznie potwierdzać spełnienie postawionych przez Zamawiającego warunków (w szczególności rodzaj i wartość zamówienia określonego w ust. 2 pkt. 2 lit a) powyżej).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie)
a) wykażą się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują lub będą dysponować wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, kierować robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dla następujących stanowisk:
a. Kierownik budowy – co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy lub Inspektor Nadzoru robót budowlanych, doświadczenie w kierowaniu budową lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę obiektu gospodarki wodnej, posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.
b. Kierownik robót branżowych – co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy, Kierownik przedmiotowych robót branżowych lub Inspektor Nadzoru robót budowlanych, posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.
c. Kierownik robót branżowych – co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: co najmniej 5 lat doświadczenia jako przedmiotowych robót branżowych lub Inspektor Nadzoru robót budowlanych, posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej – w ograniczonym zakresie, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Wykonawca będzie obowiązany zaangażować w ramach zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz umówionego wynagrodzenia również inne osoby o ile okaże się to konieczne dla realizacji przedmiotowego zamówienia.
Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy, Kierownik robót lub Inspektor Nadzoru, należy rozumieć faktyczny okres pełnienia funkcji Kierownika budowy, Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru.
Zamawiający dopuszcza możliwość połączenia funkcji Kierownika budowy i Kierownika robót branżowych pod warunkiem spełnienia przez proponowaną osobę wymagań dla przedmiotowych funkcji.
Uwaga!
Zamawiający informuje, że przy realizacji dwóch z trzech pozwoleń na budowę obejmujących realizację kanalizacji tłocznej – etap II, funkcję Kierownika budowy pełnić będzie Kierownik budowy kanalizacji grawitacyjnej w ramach Kontraktu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowo – Etap III.
Zamawiający uzna za spełnione wymagania w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (wymienionych powyżej w punktach a.-c.) jeżeli przedstawione osoby będą posiadały uprawnienia tożsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
Wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej IDW Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe, a także zakres wykonywanych czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz Wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej IDW potwierdzający posiadane wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, oddzielnie dla każdej osoby wymienionej w Załączniku Nr 3 do niniejszej IDW, oświadczenie, które potwierdza odpowiednio, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do IDW. Przedstawione przez Wykonawcę informacje zawarte w Załącznikach Nr 3 do 5 do niniejszej IDW, muszą jednoznacznie potwierdzić spełnienie przez te osoby wymagań stawianych przez Zamawiającego.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
JRP.2010.02.2013.STZP1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
12.11.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 12.11.2013 - 10:15

Miejscowość:

Urząd Gminy Białe Błota, 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7, pokój nr 18 (I piętro).

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 9.2.4) niniejszej IDW, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (pkt 9.3 niniejszej IDW), wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt 9.2.4) niniejszej IDW, dotyczącej tych podmiotów.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, określonych w pkt 9.2.4) niniejszej IDW, wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp (pkt 9.2.1) do 4) niniejszej IDW), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp (pkt 9.3. niniejszej IDW), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 10.1.2) do 7) niniejszej IDW.
W przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
2) wszystkie dokumenty wymienione w pkt 9.5. oraz w pkt 9.7. niniejszej IDW, dotyczące podmiotów z których zasobów Wykonawca korzysta przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem, że kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty, zgodnie z pkt 10.8. niniejszej IDW.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 9.5. oraz w pkt 9.7. niniejszej IDW, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż określono to w pkt. 9.2.1) do 4) niniejszej IDW, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszystkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i w punkcie 9 IDW oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1)Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy umocowani przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je umocowany przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik).
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 6 do IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich),
5) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich),
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 - 11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
8) wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do IDW – Wykaz zrealizowanych zamówień o roboty budowlane, oraz dokumenty potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, (np.: protokoły odbioru lub przedstawienia stosownego potwierdzenia odbiorcy robót),
9) wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej IDW, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe, a także zakres wykonywanych czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
10) wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej IDW potwierdzający posiadane wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, oddzielnie dla każdej osoby wymienionej w Załączniku Nr 3 do niniejszej IDW,
11) oświadczenie, potwierdzające odpowiednio, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do IDW,
12) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
13) opłaconą polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości, o której mowa w pkt. 9.2.4) c) niniejszej IDW.
2. Stosownie do treści § 4, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 10.1.:
1)pkt 10.1.3) do 10.1.5) i pkt 10.1.7) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
2) pkt 10.1.6) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp.
3. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty o których mowa powyżej w pkt. 10.2.1) lit. a) i c) oraz pkt. 10.2.2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokumenty o których mowa powyżej w pkt. 10.2.1) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 10.2 niniejszej IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania. Postanowienia pkt. 10.3 niniejszej IDW stosuje się odpowiednio.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia - nie spełnia”. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.
7. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
8. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem w pkt 9.6. niniejszej IDW. W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię (np. Poświadczam za zgodność z oryginałem – dnia .................... podpis i pieczątka imienna Wykonawcy).
9. Zamawiający, może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
10. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów, oświadczeń o których mowa w pkt 10 niniejszej IDW, zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.
12. W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
Opis sposobu przygotowania oferty.
Wymagania podstawowe.
1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
2) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, a treść oferty musi odpowiadać ściśle treści niniejszej SIWZ
3) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,
4) w przypadku podpisywania oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty przez pełnomocnika, Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem stosownego pełnomocnictwa, wystawionego przez osoby do tego upoważnione,
5) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie,
6) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy Wykonawcy i jego siedziby,
7) dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego,
8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Forma oferty
1) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 4 egzemplarzach (1 oryginał i 3 kopie – kopie mogą być kserokopią oryginału), mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4, dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
2) stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących Załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie czytelnym pismem,
3) dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu,
4) całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie,
5) zaleca się, ażeby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane,
6) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę,
7) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa o którym mowa w pkt. 15.1.4) niniejszej IDW w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa,
8) w przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię (np. Poświadczam za zgodność z oryginałem – dnia .................... podpis i pieczątka imienna Wykonawcy),
9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.
Zawartość oferty.
1) kompletna oferta musi zawierać:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszej IDW,
b) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do niniejszej IDW,
c) Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej IDW,
d) Wykaz potwierdzający posiadane wykształcenie i doświadczenie, oddzielnie dla każdej osoby, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej IDW,
e) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej IDW,
f) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do niniejszej IDW,
g) Wykaz wykonanych przez Wykonawcę robót, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej IDW, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykokane zgonie z zasadmi sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
h) stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,
i) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
j) pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 10 niniejszej IDW,
k) oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej.
2) pożądane przez Zamawiającego jest złożenie przez Wykonawcę w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.
4. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211 z późniejszymi zmianami). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 ustawy Pzp.
Zmiany lub wycofanie złożonej oferty
Skuteczność zmian lub wycofania oferty.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert.
Zmiana złożonej oferty.
Zmiany poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „zmian”, kopertę (paczkę) każdej „zmiany” należy dodatkowo opatrzyć napisem: zmiana nr.......
Wycofanie złożonej oferty
Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W celu potwierdzenia uprawnienia osób do złożenia oświadczenia o wycofaniu oferty, do oświadczenia należy załączyć odpowiednie dokumenty (np. aktualny KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i jeśli to konieczne - pełnomocnictwo). Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem wycofanie.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej.
Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI tej ustawy.
1.Odwołanie
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami w/w ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o której mowa w art. 172 w/w ustawy w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
5) Odwołanie należy wnieść w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy wnieść w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego.
7) Odwołanie wobec innych czynności (niż określone w punkcie 5 i 6) należy wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8) Jeżeli Zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub nie prześle Wykonawcy który złożył ofertę zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie należy wnieść w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki
9) Odwołanie podlega rozpoznaniu jeżeli nie zawiera braków formalnych i uiszczono odpowiedni wpis.
10) Odwołanie rozpoznaje Krajowa Izba Odwoławcza w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.
11) Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Skarga
Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.9.2013
 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2013/S 189-325163 (PDF):
 
 
 
SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców:
 
 
 
SIWZ - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego:
 
 
 
SIWZ - Opis Przedmiotu zamówienia:
 
 
 
Dokumentacja projektowa:
 
 
 
Brakujące przedmiary:
 
 
 
 
Przedmiary w wersji edytowalnej:
 
 
Dokumentacja geotechniczna Łochowo:
 
 
Dokumentacja geotechniczna Lisi Ogon:
 
 
 
Pytania wraz z odpowiedziami:
 
Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami (7824kB) zip

Specyfikacja techniczna ST-02-05:
 
ST_Łochowo_ST-02_05_tłoczne.pdf (180kB) pdf

Sprostowanie do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 

Załącznik nr 9 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 
Zalacznik nr 9 do SIWZ (1565kB) zip

Zmiana terminu składania ofert:
 
Sprostowanie.pdf (140kB) pdf
2013-OJS216-375009-pl.pdf (63kB) pdf

Pytania wraz z odpowiedziami - tekst jednolity (zawierający zmienione odpowiedzi dla pytań 8 oraz 9):
 
 
 
 
UWAGA!!!
Informacja odnośnie zmiany odpowiedzi na pytania do SIWZ dotyczące pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych:
 
Zamawiający informuje, że zmienia treść odpowiedzi na pytania do SIWZ dotyczące pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych będących we wladaniu Wójta Gminy Białe Błota.
 
Zgodnie z srt. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości określonej w Uchwale Nr RGK.0007.15.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota, zmienionej Uchwałą Nr RGK.0007.41.2012 z dnia 29 marca 2012 r. oraz Uchwałą Nr RGK.0007.21.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2013 r. (dostępne na www.bip.bialeblota.pl)
 
Z up. Wójta  Anna Rywak
(Measure Authorising Officer MAO Gmina Białe Błota)

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (28 września 2013, 17:22:06)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (27 stycznia 2014, 13:47:32)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5107