zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowo – Etap III

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: JRP.2010.03.2013.STZP1
wartość: powyżej 5 000 000 euro
termin składania ofert: 25 listopada 2013  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 31.01.2014 r. znak: JRP.2710.03.2013.STZP1 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowo – etap III” Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) informuję, że: 1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowo – etap III” z dnia 20.12.2013 roku, firma: HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A., ul. Grunwaldzka 135, 80-264 Gdańsk, dnia 27.01.2014 r. została wykluczona z postępowania na mocy art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, a oferta nr 02, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, uznana została za odrzuconą. 2. Zamawiający, w związku z powyższym na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonał wyboru spośród pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu. Została wybrana Oferta nr 08 złożona przez KONSORCJUM: WIMAR Sp. z o. o., ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz „BOHAMET – ARMATURA” Sp. j., Ciele, ul. Kościelna 2, 86-005 Białe Błota z ceną oferty brutto 16.956.256,64 zł (słownie: szesnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 64/100 groszy). Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę (po odrzuconej ofercie nr 02) i uzyskała 76,16 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Termin realizacji: 18 miesięcy od dnia podpisania Aktu umowy. Wykonawca przedłużył termin związania ofertą, zabezpieczając ją wymaganą kwotą wadium.  
08/10/2013    S195    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
 
Polska-Białe Błota: Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
2013/S 195-335661
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
 
Dyrektywa 2004/18/WE


Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Białe Błota, Urząd Gminy Białe Błota
ul. Szubińska 7
Osoba do kontaktów: Mariusz Stężewski, Andrzej Wiekierak, Beata Czarnolewska
86-005 Białe Błota
POLSKA
Tel.: +48 523239090
E-mail: zamowienia.jrp@bialeblota.pl
Faks: +48 523239080
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.bialeblota.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowo – Etap III.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren realizacji Projektu położony jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie bydgoskim, w gminie Białe Błota w miejscowości Łochowo oraz Lisi Ogon.
Kod NUTS PL613
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem niniejszego Projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowo – Etap III jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. obiektami tłoczni ścieków, studzienkami rewizyjnymi i inspekcyjnymi, studniami odpowietrzająco-napowietrzającymi, odwodnieniowymi i rozprężnymi oraz niezbędnymi przyłączami wodociągowymi wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45231300, 45111200, 45232410, 45232423, 45232400, 45232452, 45233220, 45314310
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem niniejszego Projektu pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowo – Etap III jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. obiektami tłoczni ścieków, studzienkami rewizyjnymi i inspekcyjnymi, studniami odpowietrzająco-napowietrzającymi, odwodnieniowymi i rozprężnymi oraz niezbędnymi przyłączami wodociągowymi wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg.
Projekt swoim zasięgiem obejmuje:
a) w miejscowości Łochowo następujące zlewnie:
— Zlewnie P18 (część), P19 (część), P20 (część), P21, P22 (część), P23 (część), P24 (część), P28 (część), P29 (część);
b) w miejscowości Lisi Ogon podłączenie do sieci następujących działek:
— 255/1 (GLS),
— 255/2 (Raben),
— 75/25 (Poczta).
W ramach niniejszego Kontraktu przewidziano realizację trzech Zadań:
Zadanie 1 - Zadania związane z budową sieci kanalizacyjnej w zlewni P18, zlewni P19, zlewni P20 wraz z Lisim Ogonem (w tym tłocznie, przyłącza);
Zadanie 2 - Zadania związane z budową sieci kanalizacyjnej w zlewni P21, zlewni P22, zlewni P23 (w tym tłocznie, przyłącza);
Zadanie 3 - Zadania związane z budową sieci kanalizacyjnej w zlewni P24, zlewni P28, zlewni P29 (w tym tłocznie, przyłącza).
W ramach zakresu robót łącznie zaprojektowano budowę 19 024,5 m kanałów grawitacyjnych.
W ramach zakresu robót łącznie zaprojektowano budowę 3 026,5 m kanałów grawitacyjnych (długość od sieci do granicy działki), tj. 901 sztuk przyłączeń kanalizacyjnych.
W ramach zakresu robót łącznie zaprojektowano budowę 9 sztuk tłoczni ścieków.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych)
2. Forma wadium:
1) wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz.275),
2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, w przypadku Konsorcjum, zaleca się w treści gwarancji, jako Wykonawcę wskazać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, i nie udowodnił, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
f) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3) postanowienia pkt 2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych powyżej w pkt 2.1) lit. b) i e).
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.
1) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Białe Błota,
nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM – Przetarg na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowo – Etap III.
2) w przypadku składania wadium w innej postaci Wykonawca winien przedstawić oryginał gwarancji (chyba, że z warunków gwarancji jednoznacznie wynika, że Zamawiający może zrealizować uprawnienia wynikające z gwarancji niezależnie od tego kto posiada oryginał gwarancji, czy dokument został zwrócony, zniszczony itd. – wówczas może być przedstawiona kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).
3) Wykonawca może wymieniony dokument załączyć do składanej Oferty. Należy wówczas umieścić go oddzielnej, zamkniętej kopercie z jednoznacznym określeniem zawartości – wadium (tak by Zamawiający nie był zmuszony otwierać oferty przed upewnieniem się, ze wadium zostało złożone przez Wykonawcę). W każdym razie gwarancja musi być wniesiona przed upływem terminu składania ofert (niezależnie od formy wadium).
4. Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert,
5. Zwrot wadium.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.
6. Utrata wadium.
1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
/ /
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (z podatkiem VAT),
3. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.
4. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
2) zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy Oddział Białe Błota, nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004
3) w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia,
4) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy,
5) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt. Wadium 2.2),
6) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejsza ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy Pzp,
7) do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy Pzp,
8) Wykonawcy należący do Konsorcjum, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1) Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wydania Świadectwa Przejęcia.
2) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30 % wysokości zabezpieczenia.
3) kwota, o której mowa w pkt 4.2) jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, tj. zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego.
/ /
Gwarancja na wykonane roboty
Wykonawca udzieli gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i montażowe oraz użyte do wykonania przedmiotu Umowy materiały, od dnia wydania Świadectwa Przejęcia na okres minimum 36 miesięcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacja zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich (PLN).
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 10 niniejszej IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców).
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta została wybrana, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:
1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,
2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),
3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi,
4) określenie lidera Konsorcjum,
5) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, oraz upływu czasu gwarancji i rękojmi, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
6) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
7) ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Wszyscy Wykonawcy należący do Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
6. W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie niniejszego zamówienia. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku)
a) Wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, średnioroczne przychody ze sprzedaży równe co najmniej wartości 30 000 000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedłoży rachunek zysków i strat, stanowiący część sprawozdania finansowego (Zamawiający będzie brał pod uwagę dane wskazane w poz. A rachunku zysków i strat), a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,
b) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej: 15 000 000 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości podanej w pkt. b).
/ /
Zgodnie z art. 26 ust. 2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
/ /
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.
/ /
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż złotych polskich (PLN), Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszystkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Urzędzie Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: a) Wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, średnioroczne przychody ze sprzedaży równe co najmniej wartości 30 000 000 PLN (słownie: trzydzieści milionów złotych),
b) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej: 15 000 000 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny): Wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali: co najmniej 1 zamówienie o wartości co najmniej 12 000 000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych), którego przedmiotem była budowa sieci kanalizacji sanitarnej/ grawitacyjnej i tłocznej, w tym minimum 5 przepompowni ścieków o wydajności nie mniejszej niż 5 l/s, z podaniem rodzaju i wartości wymienionego zamówienia, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W przypadku gdy oferta zostanie złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców, którzy zamierzają wspólnie realizować zamówienie – Zamawiający dokona oceny wspólnie posiadanej przez nich wiedzy i doświadczenia. Jednakże warunek postawiony przez Zamawiającego w w/w punkcie a) winien być spełniony w całości przez przynajmniej jednego z wymienionych Wykonawców.
Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania przez Zamawiającego (inwestora obiektu) protokołu odbioru robót lub doprowadzenie do wydania innego równoważnego dokumentu (np. Świadectwa Przejęcia zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC).
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz wykonanych robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do IDW – Wykaz wykonanych robót budowlanych, oraz dokumenty potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, (np.: protokoły odbioru lub przedstawienia stosownego potwierdzenia odbiorcy robót). Sporządzony przez Wykonawcę wykaz winien jednoznacznie potwierdzać spełnienie postawionych przez Zamawiającego warunków (w szczególności rodzaj i wartość zamówienia określonego w ust. 2 pkt. 2 lit a) powyżej).
/ /
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie)
a) wykażą się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują lub będą dysponować wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, kierować robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dla następujących stanowisk:
a. Kierownik budowy – co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne, co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik budowy lub Inspektor Nadzoru robót budowlanych, doświadczenie w kierowaniu budową lub nadzorowaniu robotami budowlanymi w co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości m.in. 15 km, w tym 5 przepompowni o Qmin=5l/s, posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b. Kierownik robót branżowych – co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik przedmiotowych robót branżowych lub Inspektor Nadzoru robót budowlanych, posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
c. Kierownik robót branżowych –co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – bez ograniczeń, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: co najmniej 5 lat doświadczenia jako Kierownik przedmiotowych robót branżowych lub Inspektor Nadzoru robót budowlanych, posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, – bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
d. Kierownik robót branżowych – co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: co najmniej 5 lat doświadczenia jako przedmiotowych robót branżowych lub Inspektor Nadzoru robót budowlanych, posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej – w ograniczonym zakresie, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Przez doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Inspektor Nadzoru, należy rozumieć faktyczny okres pełnienia funkcji Kierownika robót lub Inspektora Nadzoru.
W razie potrzeby Wykonawca obowiązany jest zaangażować również innych specjalistów, o ile okaże się to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia następujących funkcji: połączenia funkcji kierowników robót branżowych, pod warunkiem spełnienia przez proponowaną osobę wymagań dla przedmiotowych funkcji.
Zamawiający uzna za spełnione wymagania w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (wymienionych powyżej w punktach a.-c.) jeżeli przedstawione osoby będą posiadały uprawnienia tożsame wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
Wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do IDW Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe, a także zakres wykonywanych czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz Wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do IDW potwierdzający posiadane wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, oddzielnie dla każdej osoby wymienionej w Załączniku Nr 3 do IDW, oświadczenie, które potwierdza odpowiednio, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do IDW. Przedstawione przez Wykonawcę informacje zawarte w Załącznikach Nr 3 do 5 do niniejszej IDW, muszą jednoznacznie potwierdzić spełnienie przez te osoby wymagań stawianych przez Zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonane co najmniej 1 zamówienie o wartości co najmniej 12 000 000,00 PLN (słownie: dwanaście milionów złotych), którego przedmiotem była budowa sieci kanalizacji sanitarnej/ grawitacyjnej i tłocznej, w tym minimum 5 przepompowni ścieków
o wydajności nie mniejszej niż 5 l/s, z podaniem rodzaju i wartości wymienionego zamówienia, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
/ /
Warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a. Kierownik budowy – co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b. Kierownik robót branżowych – co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c. Kierownik robót branżowych –co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
d. Kierownik robót branżowych – co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
JRP.2010.03.2013.STZP1
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
18.11.2013 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 18.11.2013 - 10:15
Miejscowość:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urzędzie Gminy Białe Błota, 86-005 Białe Błota, ul. Szubińska 7, pokój nr – 18 Biuro Rady Gminy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Fundusz Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
VI.3)Informacje dodatkowe
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami) wraz z aktami wykonawczymi. Językiem postępowania w sprawie niniejszego zamówienia jest język polski.
/ /
(Objaśnienia skrótów: IDW: część I Specyfikacji Istotnych Warunków Ogłoszenia - Instrukcja dla Wykonawców; ustawa Pzp: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami))
/ /
Zamówienia uzupełniające: Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje m. in.:
1. zamówienia związane ze zwiększeniem zakresu odwadniania wykopów budowlanych;
2. zamówienia związane ze zwiększeniem długości sieci kanalizacyjnej będącej następstwem usuwania kolizji z niezinwentaryzowanymi lub nieprawidłowo zinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi, jak również wynikającymi z zagospodarowania terenu, które pojawiło się po czasie wykonania projektu budowlanego.
/ /
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp i w punkcie 9 IDW oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy umocowani przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je umocowany przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik).
2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 6 do IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
4) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich),
5) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich),
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9-11 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
8) wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do IDW – Wykaz zrealizowanych zamówień o roboty budowlane, oraz dokumenty potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, (np.: protokoły odbioru lub przedstawienia stosownego potwierdzenia odbiorcy robót),
9) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe, a także zakres wykonywanych czynności, wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do IDW.
10) wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej IDW potwierdzający posiadane wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, oddzielnie dla każdej osoby wymienionej w Załączniku Nr 3 do IDW,
11) oświadczenie, potwierdzające odpowiednio, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do IDW,
12) opłaconą polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej: 15 000 000 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych).
13) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami) albo informacje o tym że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej o której mowa powyżej – zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 8 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez 2 lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
2. Stosownie do treści § 4, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej:
1) zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru, aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego, aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9-11 ustawy Pzp – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
2) zamiast aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy Pzp składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp.
3. Stosownie do treści § 4 ust. 2 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, dokumenty potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, natomiast dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Stosownie do treści § 4 ust. 3 powołanego powyżej rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów potwierdzających odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie oraz zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania.
5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia.
7. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.
8. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeżeniem w pkt 9.6. IDW. W przypadku wszystkich kopii dokumentów załączonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność kopię (np. Poświadczam za zgodność z oryginałem – dnia .................... podpis i pieczątka imienna Wykonawcy)
9. Zamawiający, może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
10. Jeżeli Wykonawca składa dokumenty sporządzone w języku obcym, to ma obowiązek złożyć te dokumenty wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów, oświadczeń o których mowa w pkt 10 niniejszej IDW, zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.
12. W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.10.2013
 
Ogłoszenie o zamówieniu pdf:

Ogłoszenie (217kB) pdf
 
 SIWZ:

SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (772kB) word
SIWZ - Wzór Umowy (739kB) word
SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (261kB) word
 

Dokumentacja projektowa:
 

http://bialeblota.eu/przetargi/Kanalizacja_grawitacyjna_Lochowo_etap_III.zip


Przedmiary w wersji edytowalnej:
 
 
Dokumentacja geotechniczna Łochowo:
 
 
Dokumentacja geotechniczna Lisi Ogon:
 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf:

2013-OJS213-368732-pl.pdf (81kB) pdf

Sprostowanie:

Sprostowanie.doc (223kB) word

Sprostowanie do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Sprostowanie_1.pdf (140kB) pdf

Załącznik nr 9 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zalacznik nr 9 do SIWZ (4394kB) zip
 
Rysunki:
 
 
Pytania i odpowiedzi:
 
 
UWAGA!!!
Zamawiający informuje, że w odpowiedzi do Pytania 139 podano błędne odesłanie (błąd pisarski).
POWINNO BYĆ:
Odpowiedź:
Patrz Odpowiedź na pytanie 134.
 
 
 
 
UWAGA!!!
Informacja odnośnie zmiany odpowiedzi na pytania do SIWZ dotyczące pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych:
 
Zamawiający informuje, że zmienia treść odpowiedzi na pytania do SIWZ dotyczące pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych będących we wladaniu Wójta Gminy Białe Błota.
 
Zgodnie z srt. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.) Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości określonej w Uchwale Nr RGK.0007.15.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota, zmienionej Uchwałą Nr RGK.0007.41.2012 z dnia 29 marca 2012 r. oraz Uchwałą Nr RGK.0007.21.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 lutego 2013 r. (dostępne na www.bip.bialeblota.pl)
 
Z up. Wójta  Anna Rywak
(Measure Authorising Officer MAO Gmina Białe Błota)Rozstrzygnięcie:
Ogłoszenie wyniku przetargu (192kB) word

Zawiadomienie o wykluczeniu Wykonawcy i odrzuceniu złożonej przez niego oferty - HYDROBUDOWA GDAŃSK S.A.:
Zawiadomienie str.1. (412kB) jpg , Zawiadomienie str.2 (482kB) jpg


Rozstrzygnięcie z dnia 31.01.2014 r.:
Rozstrzygnięcie str. 1 (412kB) jpg , str.2 (331kB) jpg

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (8 października 2013, 14:21:58)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (31 stycznia 2014, 09:45:26)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6332