zamówienie na:

Obsługa pojemników oraz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Białe Błota Zadanie nr I - Wywóz z zagospodarowaniem odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota Zadanie nr II - Dostawa, ustawienie, dzierżawa, utrzymywanie i opróżnianie koszy ulicznych z odpadów wraz z ich zagospodarowaniem w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2010.27.2013.ZP1
wartość: poniżej 200.000 euro
termin składania ofert: 27 grudnia 2013  09:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 30.12.2013 r. znak: I.2710.27.2013.ZP1 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Obsługę pojemników oraz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Białe Błota” w ramach Zadania nr I - Wywóz z zagospodarowaniem odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota oraz Zadania nr II - Dostawa, ustawienie, dzierżawa, utrzymywanie i opróżnianie koszy ulicznych z odpadów wraz z ich zagospodarowaniem w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „SANITRANS” Ryszard Wolski ul. Przemysłowa 12 86-005 Białe Błota NIP 554-100-91-56, REGON 008238936 z ceną oferty netto: RAZEM Zadanie nr I – 1235,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści pięć złotych 00/100 groszy); RAZEM Zadanie nr II – 56,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć złotych 00/100 groszy). Termin realizacji: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Zastępca Wójta Jan Jaworski 

Obsługa pojemników oraz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Białe Błota
Zadanie nr I - Wywóz z zagospodarowaniem odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota;
Zadanie nr II - Dostawa, ustawienie, dzierżawa, utrzymywanie i opróżnianie koszy ulicznych z odpadów wraz z ich zagospodarowaniem w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota


Numer ogłoszenia: 528410 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa pojemników oraz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Białe Błota Zadanie nr I - Wywóz z zagospodarowaniem odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota; Zadanie nr II - Dostawa, ustawienie, dzierżawa, utrzymywanie i opróżnianie koszy ulicznych z odpadów wraz z ich zagospodarowaniem w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia pn.: Obsługa pojemników oraz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Białe Błota są następujące zadania: Zadanie nr I Wywóz z zagospodarowaniem odpadów z pojemników rozmieszczonych na terenie Gminy Białe Błota 1) obsługa pojemników z odpadami komunalnymi o pojemności 110 l, 240 l, 1100 l, 5 m3, 10 m3 2) obsługa pojemników z odpadami z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury wraz z zagospodarowaniem tych odpadów o pojemności 1100 l, 5 m3 3) Przedmiotem zamówienia jest również usługa polegająca na zebraniu (uprzątnięciu) wywozu i utylizacji niesegregowanych odpadów komunalnych np. z akcji sprzątania ziemi, dzikie wysypiska itp. Powyższa usługa powinna obejmować w/w składniki ceny w przeliczeniu na 1 m3 zebranych odpadów. 4) Punkty stałe rozmieszczenia pojemników na terenie gminy: 1 pojemnik 1100 l - przy Urzędzie Gminy Białe Błota - opróżniany wg potrzeby (średnia częstotliwość opróżniania - 3 razy w tygodniu) pojemnik 1100 l - ul. Szubińska 57 w Białych Błotach (średnia częstotliwość opróżniania - 1 raz w tygodniu) 1 pojemnik 1100 l - targowisko Łochowo - wg. potrzeby (średnia częstotliwość opróżniania - 3 razy w tygodniu) 1 pojemnik 1100 l - Jezioro Jezuickie w Białych Błotach- pojemnik stawiany na okres wiosenno - letni (średnia częstotliwość opróżniania - 1 raz w miesiącu) 1 pojemnik Dębinek - Prądki - pojemnik stawiany na okres wiosenno - letni (średnia częstotliwość opróżniania - 1 raz w miesiącu) Świetlica Terapeutyczna w Cielu - wg. potrzeby ( średnia częstotliwość opróżniania - 1 raz w miesiącu); 5) Rozmieszczenie pojemników wg. potrzeby, w miejsca wskazane przez zleceniodawcę na terenie gminy Białe Błota ( średnie zapotrzebowanie na pojemniki - 50 zleceń w skali roku) Zadanie nr II Dostawa, ustawienie, dzierżawa, utrzymywanie i opróżnianie koszy ulicznych z odpadów wraz z ich zagospodarowaniem w miejscowościach na terenie Gminy Białe Błota 1) Wykonawca dostarczy i rozmieści kosze uliczne o pojemności 40-50 litrów, ze stali ocynkowanej zamykane od góry ( np. daszkiem) w ilości 78 sztuk 2) Opróżnianie i dzierżawa koszy ulicznych z odpadów wraz z ich zagospodarowaniem stanowiących własność Gminy - 46 szt.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.13.00-5, 90.51.20.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający żąda 3) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny): Wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 2 usługi dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie będącym przedmiotem zamówienia z podaniem rodzaju i wartości wymienionego zamówienia, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane zgodnie z umową i prawidłowo ukończone. W przypadku gdy oferta zostanie złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców, którzy zamierzają wspólnie realizować zamówienie - Zamawiający dokona oceny wspólnie posiadanej przez nich wiedzy i doświadczenia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć Wykaz wykonanych usług, sporządzony według wzoru Zamawiającego stanowiącego Załącznik Nr 2 do IDW - Wykaz wykonanych usług, oraz dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane zgodnie z umową i prawidłowo ukończone, (np.: referencje). Sporządzony przez Wykonawcę wykaz winien jednoznacznie potwierdzać spełnienie postawionych przez Zamawiającego warunków .
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje niezbędnym sprzętem i pracownikami pozwalającymi wykonywanie zadania objętego niniejszym postępowaniem. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie, że dysponują niezbędnym sprzętem i pracownikami pozwalającymi wykonywanie zadania objętego niniejszym postępowaniem. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie oświadczenia Wykonawcy, że dysponuje niezbędnym sprzętem i pracownikami pozwalającymi wykonywanie zadania objętego niniejszym postępowaniem oraz na podstawie oświadczenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp .
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
jak w punkcie III.3.3)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie niniejszego zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku): Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej: 100 000 zł (sto tysięcy złotych). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wymaganej wysokości.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane zgodnie z umową i prawidłowo ukończone, np. referencje; wymagane pełnomocnictwa /jeśli dotyczy/
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku polegania Wykonawcy na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 2) dokumenty dotyczące podmiotów z których zasobów Wykonawca korzysta przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 100 000 zł (sto tysięcy złotych); oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp; aktualnego odpisu z właściwego rejestru; aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego; aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wykaz wykonanych usług; z zastrzeżeniem, że kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub przez te podmioty.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający również przewiduje następujące możliwości dokonania istotnych zmian ( w tym terminu i wynagrodzenia Wykonawcy) w przypadku: wystąpienia siły wyższej; wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń (warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego); działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; gdy niedotrzymanie tego terminu stanowi konsekwencję niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z zawartej umowy; zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w ofercie; urzędowej zmiany stawek podatku VAT obowiązującej Wykonawcę i związanej bezpośrednio z przedmiotem zamówienia (umowy). 3. Ewentualne zmiany treści umowy wymagają zawarcia Aneksu do umowy o przedmiotowe zamówienie. 4. Aneks do umowy o przedmiotowe zamówienie wymagać będzie dla swojej ważności, zachowania formy pisemnej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:http://bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota Referat Inwestycji.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.12.2013 godzina 09:00, miejsce: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota pokój nr 22 (I piętro Sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
SIWZ:
SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (420kB) word
SIWZ - Wzór umowy (107kB) word
SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (89kB) word
Sprostowanie do SIWZ (559kB) jpg

Ogłoszenie wyniku przetargu:
Ogłoszenie wyniku przetargu str.1 (301kB) jpg , Ogłoszenie wyniku przetargu str.2 (345kB) jpg

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (19 grudnia 2013, 12:55:29)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (30 grudnia 2013, 16:04:22)
Zmieniono: dodano rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1430