zamówienie na:

Zakup paliw do autobusów szkolnych oraz innych maszyn spalinowych

zamawiający: Centrum Obsługi Edukacji i Sportu
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: Przetarg nr: 01/2014
wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
Białe Błota: Zakup paliw do autobusów szkolnych oraz innych maszyn spalinowych
Numer ogłoszenia: 30010 - 2014; data zamieszczenia: 27.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Obsługi Edukacji i Sportu , ul. Czysta 1a, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3494504, faks 52 3494504.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.bialeblota.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Centrum Obsługi Edukacji i Sportu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw do autobusów szkolnych oraz innych maszyn spalinowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia w postępowaniu realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa w systemie kart flotowych lub równoważnych dla potrzeb Centrum Obsługi Edukacji i Sportu. Przedmiotem dostaw jest benzyna bezołowiowa E - 98 raz olej napędowy. Zakup paliwa będzie dokonywany na całodobowych stacjach paliw należących do sieci stacji Wykonawcy na terenie całego kraju. Stacje muszą być otwarte również w niedziele oraz święta. 2. Wykonawca musi posiadać stacje paliw spełniające wymogi przewidziane przepisami dla stacji paliw, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., nr 243, poz. 2063 ze zm.). 3. Dostawca gwarantuje, że sprzedawane paliwo będzie spełniało wymogi jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1058 ze zm.). Olej napędowy powinien być zdatny do użytku zarówno w warunkach letnich jak i zimowych 4. Szacunkowe zamówienie obejmować będzie zakup: - benzyny bezołowiowej E-98 w ilości 3 500 litrów; - oleju napędowego ON w ilości 130 000 litrów; Wskazane powyżej wartości są prognozowanym zapotrzebowaniem Zamawiającego w okresie realizacji umowy. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym dokonywane będzie na podstawie faktycznie zakupionych przez Zamawiającego ilości benzyny bezołowiowej E - 98 oraz oleju napędowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego zmniejszenia ilości zamówień w stosunku do zapotrzebowania. Z tytułu wykorzystania mniejszej ilości niż w skazane w pkt. 4 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego 5. Bezgotówkowy zakup paliwa będzie dokonywany w okresie do 2 lat licząc od dnia podpisania umowy. 6. Dostawa paliw realizowana będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb Zamawiającego. 7. Wykonawca wyda i dostarczy Zamawiającemu elektroniczne karty flotowe lub równoważne umożliwiające Zamawiającemu bezgotówkowy zakup paliwa na terenie całego kraju. Zamawiający otrzyma od Wykonawcy 4 sztuki kart paliwowych, przypisanych do poszczególnych autobusów Zamawiającego + 3 karty na okaziciela - łącznie 7 sztuk kart. 8. Za wydanie pierwszych kart paliwowych dla każdego autobusu oraz kart na okaziciela Wykonawca nie pobiera żadnych opłat. W przypadku zwiększenia ilości posiadanych autobusów lub wymiany floty autobusowej albo utraty karty przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia kart dodatkowych lub zamiennych. Koszty związane z obsługą kart paliwowych w całym okresie realizacji zamówienia ponosi Wykonawca. 9. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. 10. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu dodatkowe karty w przypadku zakupu nowego samochodu lub w przypadku zniszczenia lub zgubienia karty. Opłata za karty zamienne wniesiona będzie przez Zamawiającego według obowiązujących cen ustalonych przez Wykonawcę. 11. Wykonawca będzie prowadzić ewidencję zakupywanego paliwa z podaniem numeru rejestracyjnego autobusu, daty tankowania, miejsca tankowania, ilości zakupionego paliwa, ceny 1 litra, wartości zakupu. Zestawienie to będzie dołączane do faktur. 12. Rozliczenie zawartych transakcji odbywać się będzie na podstawie 2 faktur VAT w miesiącu: 1 faktura za okres: 1 - 15 dzień miesiąca i 2 faktura za okres: 16 - ostatni dzień miesiąca, w terminie do 21 dni od daty sprzedaży. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. 13. Dojazd pojazdów do najbliższej stacji lub punktu sprzedaży paliw Wykonawcy nie może być większy niż 6 km licząc od siedziby Centrum Obsługi Edukacji i Sportu, zlokalizowanego pod adresem: 86 - 005 Białe Błota, ul. Czysta 1A. 14. Zakup paliwa dokonywany będzie po cenie aktualnie obowiązującej na danej stacji paliw Wykonawcy w momencie zakupu, pomniejszony o stały upust niezmienny w całym okresie obowiązywania umowy udzielony przez Wykonawcę Wykonawca rozlicza się z Zamawiającym w PLN..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości do 20 %.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi kserokopię aktualnej koncesji na obrót paliwami, o których mowa w części II punkt 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnienie warunku, Zamawiający uzna, jeżeli Wykonawcę wykaże się posiadaniem sieci stacji paliw na terenie całej Rzeczpospolitej Polskiej, wyposażonych w system bezgotówkowego zakupu paliw za pomocą kart flotowych lub równoważnych, w tym minimum jeden punkt sprzedaży oddalony maksymalnie 6 km od siedziby Zamawiającego, tj. Centrum Obsługi Edukacji i Sportu, ul. Czysta 1A, 86 - 005 Białe Błota.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Obsługi Edukacji i Sportu, ul. Czysta 1a, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 117.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Centrum Obsługi Edukacji i Sportu, ul. Czysta 1a, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 117.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc (180kB) word

Odpowiedzi.pdf (2399kB) pdf

Rozstrzygnięcie przetargu.jpg (1029kB) jpg

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (27 stycznia 2014, 13:00:11)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (4 lutego 2014, 11:56:42)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1264