zamówienie na:

Zakup z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.07.2014.ZP1
wartość: poniżej kwot - art.11 ust. 8 Ustawy Pzp
termin składania ofert: 14 lutego 2014  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 20.02.2014 r. OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na: „Zakup z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Białe Błota” została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Informatyki ZETO Bydgoszcz Spółka Akcyjna, 85-950 Bydgoszcz, ul. Kurpińskiego 9 z ceną oferty brutto 73.974,52 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 52/100 groszy). Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. 
Białe Błota: Zakup z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Białe Błota
Numer ogłoszenia: 40364 - 2014; data zamieszczenia: 04.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup z dostawą sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Białe Błota.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Macierz - 1 sztuka; Komputery PC - 7 sztuk; Laptop - 2 sztuki; Dysk SSD - 13 sztuk; Pamięć RAM - 13 sztuk; Oprogramowanie Office - 15 sztuk; Licencja dostępowa CAL - 20 sztuk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że podane w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczne sprzętu są WYMAGANIAMI MINIMALNYMI!.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 30.21.30.00-5, 30.21.31.00-6, 30.23.00.00-0, 48.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Uwierzytelnione kserokopie dokumentów (Deklaracja CE, Certyfikat Microsoft - wydruk ze strony, Certyfikat 80PLUS, Certyfikat ISO 9001 dla producenta sprzętu, itp. Zamawiający dopuszcza złożenie ww. certyfikatów jedynie w języku polskim) wynikające ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo w przypadku złożenia oferty wspólnej wykonawców lub podpisaniu oferty przez osoby nie ujawnione w rejestrze sądowym lub ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. // W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl zakładka Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota Referat Inwestycji, ul. Guliwera 4A I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Gmina Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota; pokój nr 22 (Sekretariat, I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

SIWZ (623kB) word

Sprostowanie.zip (1946kB) zip


Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:

str. 1 (442kB) jpg ; str. 2 (500kB) jpg ; str. 3 (404kB) jpg ; str. 4 (311kB) jpg .


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU:

Ogłoszenie wyniku str.1 (414kB) jpg , Ogłoszenie wyniku str.2 (240kB) jpg

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (4 lutego 2014, 15:33:07)

Ostatnia zmiana: Bartosz Wiese (20 lutego 2014, 10:13:51)
Zmieniono: dodano ogłoszenie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1300