zamówienie na:

Budowa nawierzchni ulicy Kanałowej i Spokojnej wraz z przebudową sieci teletechnicznej i energetycznej w miejscowości Łochowice gmina Białe Błota na odcinku od drogi powiatowej nr 1926C do ulicy Spokojnej, ulica Spokojna

zamawiający: Urząd Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.10.2014.ZP2
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 17 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 28 marca 2014 r. znak: I.2710.10.16.2014.ZP2 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowa nawierzchni ulicy Kanałowej i Spokojnej wraz z przebudową sieci teletechnicznej i energetycznej w miejscowości Łochowice gmina Białe Błota na odcinku drogi powiatowej nr 1926C do ulicy Spokojnej, ulica Spokojna”” została wybrana oferta nr 01 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” sp. z. o. o. ul. Budowlana 38 88-100 Inowrocław z ceną oferty brutto 772 837,89 zł. (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści siedem, 89/100). Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 30 września 2014 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.  
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Białe Błota: Budowa nawierzchni ulicy Kanałowej i Spokojnej wraz z przebudową sieci teletechnicznej i energetycznej w miejscowości Łochowice gmina Białe Błota na odcinku od drogi powiatowej nr 1926C do ulicy Spokojnej, ulica Spokojna
Numer ogłoszenia: 63750 - 2014; data zamieszczenia: 24.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialeblota.bki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni ulicy Kanałowej i Spokojnej wraz z przebudową sieci teletechnicznej i energetycznej w miejscowości Łochowice gmina Białe Błota na odcinku od drogi powiatowej nr 1926C do ulicy Spokojnej, ulica Spokojna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ulica Kanałowa - przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni ulicy Kanałowej nale-żącej do kategorii dróg gminnych. Zakres inwestycji obejmuje odcinek od drogi powiatowej nr 1926 C do granicy pomiędzy działkami o numerach ewidencyjnych: 104/4 oraz 105/5. Nawierzchnia drogi bitumiczna o szerokości 6,00 m. W ramach inwestycji należy również wykonać zjazdy do posesji. Nie należy natomiast wykonywać chodnika za wyjątkiem odcinka od drogi powiatowej do pierwszego zjazdu. Koniec jezdni i krawędzi jezdni na skrzyżowaniu z ulicą Spokojną należy zakończyć opornikami. Zakłada się odwodnienie dróg, które ma od-bywać się powierzchniowo na przyległy teren oraz do projektowanych rowów i muld odwadniających o charakterze rozsączająco-odparowującym, zlokalizowanych w granicach pasa drogowego. Zakres inwestycji przewiduje również wykonanie przebudowy istniejących i budowy nowych włączeń dróg poprzecznych oraz włączenia do drogi powiatowej nr 1926C. Klasa drogi: L, kategoria ruchu: KR 2. Ulica Spokojna - przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni ulicy Spokojnej należącej do kategorii dróg gminnych. Nawierzchnia drogi z betonowej kostki brukowej szarej o szerokości 5,50 m. W ramach inwestycji należy również wykonać jednostronny chodnik o szerokości 2,00 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Przyległe posesje zostaną skomunikowane z drogą poprzez projektowane zjazdy z betonowej kostki brukowej. Zakłada się odwodnienie dróg, które ma odbywać się powierzchniowo na przyległy teren oraz do projektowanych rowów i muld odwadniających o charakterze rozsączająco-odparowującym, zlokalizowanych w granicach pasa drogowego. Zakres inwestycji obejmuje również istniejącą zatokę postojową przy świetlicy gminnej. Na końcu ulicy Spokojnej wykonać dodatkowo plac o wymiarach 20,00x8,00 m i nawierzchni zgodnej z konstrukcją jezdni, umożliwiający postój oraz zawracanie pojazdów. Klasa drogi: L, kategoria ruchu: KR 2. Przedsięwzięcie obejmuje również wykonanie przebudowy kabli sieci teletechnicznej oraz energetycznej (oświetlenie uliczne), kolidujących z projektowanymi nawierzchniami. Roboty budowlane w zakresie sieci obejmują odpowiednie projekty branżowe.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości do 30% kwoty umownej brutto.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), w terminie do dnia 17 marca 2014 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-biorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gmi-ny Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiające-go). 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - I.2710.10.2013.ZP2 Przetarg na budowę ulicy Kanałowej. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświad-czoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał doku-mentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z ory-ginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastą-pi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykona-nia umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okre-ślonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zosta-ła wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie lub dokument wskazujący na brak podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu terminu składania ofert, 2) w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik 2 B do SIWZ.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 2 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, a w przypadku robót trwających są wykonywane należycie: 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi z betonu asfaltowego o wartości minimalnej 200 000 zł brutto i 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi z betonowej kostki brukowej o wartości minimalnej 200 000 zł brutto. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 3 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach: 1) drogowej - kierownik budowy, 2) elektroenergetycznej - kierownik robót, 3) teletechnicznej - kierownik robót. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 4 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości, co najmniej 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 6 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest za-łączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 usta-wy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


DOKUMENTACJA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (346kB) word

dokumentacja

PYTANIA I ODPOWIEDZI:


pytania i odpowiedzi (220kB) jpg

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 63750-2014 z dnia 2014-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białe Błota
Ulica Kanałowa - przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni ulicy Kanałowej nale-żącej do kategorii dróg gminnych. Zakres inwestycji obejmuje odcinek od drogi powiatowej nr 1926 C do granicy pomiędzy działkami o numerach ewidencyjnych:...
Termin składania ofert: 2014-03-17

Numer ogłoszenia: 79880 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 63750 - 2014 data 24.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, fax. 052 3239080.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.
 • W ogłoszeniu jest: II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni ulicy Kanałowej i Spokojnej wraz z przebudową sieci teletechnicznej i energetycznej w miejscowości Łochowice gmina Białe Błota na odcinku od drogi powiatowej nr 1926C do ulicy Spokojnej, ulica Spokojna. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ulica Kanałowa - przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni ulicy Kanałowej należącej do kategorii dróg gminnych. Zakres inwestycji obejmuje odcinek od drogi powiatowej nr 1926 C do granicy pomiędzy działkami o numerach ewidencyjnych: 104/4 oraz 105/5. Nawierzchnia drogi bitumiczna o szerokości 6,00 m. W ramach inwestycji należy również wykonać zjazdy do posesji. Nie należy natomiast wykonywać chodnika za wyjątkiem odcinka od drogi powiatowej do pierwszego zjazdu. Koniec jezdni i krawędzi jezdni na skrzyżowaniu z ulicą Spokojną należy zakończyć opornikami. Zakłada się odwodnienie dróg, które ma od-bywać się powierzchniowo na przyległy teren oraz do projektowanych rowów i muld odwadniających o charakterze rozsączająco-odparowującym, zlokalizowanych w granicach pasa drogowego. Zakres inwestycji przewiduje również wykonanie przebudowy istniejących i budowy nowych włączeń dróg poprzecznych oraz włączenia do drogi powiatowej nr 1926C. Klasa drogi: L, kategoria ruchu: KR 2. Ulica Spokojna - przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni ulicy Spokojnej należącej do kategorii dróg gminnych. Nawierzchnia drogi z betonowej kostki brukowej szarej o szerokości 5,50 m. W ramach inwestycji należy również wykonać jednostronny chodnik o szerokości 2,00 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Przyległe posesje zostaną skomunikowane z drogą poprzez projektowane zjazdy z betonowej kostki brukowej. Zakłada się odwodnienie dróg, które ma odbywać się powierzchniowo na przyległy teren oraz do projektowanych rowów i muld odwadniających o charakterze rozsączająco-odparowującym, zlokalizowanych w granicach pasa drogowego. Zakres inwestycji obejmuje również istniejącą zatokę postojową przy świetlicy gminnej. Na końcu ulicy Spokojnej wykonać dodatkowo plac o wymiarach 20,00x8,00 m i nawierzchni zgodnej z konstrukcją jezdni, umożliwiający postój oraz zawracanie pojazdów. Klasa drogi: L, kategoria ruchu: KR 2. Przedsięwzięcie obejmuje również wykonanie przebudowy kabli sieci teletechnicznej oraz energetycznej (oświetlenie uliczne), kolidujących z projektowanymi nawierzchniami. Roboty budowlane w zakresie sieci obejmują odpowiednie projekty branżowe. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości do 30% kwoty umownej brutto. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie..
 • W ogłoszeniu powinno być: II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa nawierzchni ulicy Kanałowej i Spokojnej wraz z przebudową sieci teletechnicznej i energetycznej w miejscowości Łochowice gmina Białe Błota na odcinku od drogi powiatowej nr 1926C do ulicy Spokojnej, ulica Spokojna. II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ulica Kanałowa - przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni ulicy Kanałowej należącej do kategorii dróg gminnych. Zakres inwestycji obejmuje odcinek od drogi powiatowej nr 1926 C do granicy pomiędzy działkami o numerach ewidencyjnych: 105/4 oraz 105/5. Nawierzchnia drogi bitumiczna o szerokości 6,00 m. W ramach inwestycji należy również wykonać zjazdy do posesji. Nie należy natomiast wykonywać chodnika za wyjątkiem odcinka od drogi powiatowej do pierwszego zjazdu. Koniec jezdni i krawędzi jezdni na skrzyżowaniu z ulicą Spokojną należy zakończyć opornikami. Zakłada się odwodnienie dróg, które ma od-bywać się powierzchniowo na przyległy teren oraz do projektowanych rowów i muld odwadniających o charakterze rozsączająco-odparowującym, zlokalizowanych w granicach pasa drogowego. Zakres inwestycji przewiduje również wykonanie przebudowy istniejących i budowy nowych włączeń dróg poprzecznych oraz włączenia do drogi powiatowej nr 1926C. Klasa drogi: L, kategoria ruchu: KR 2. Ulica Spokojna - przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni ulicy Spokojnej należącej do kategorii dróg gminnych. Nawierzchnia drogi z betonowej kostki brukowej szarej o szerokości 5,50 m. W ramach inwestycji należy również wykonać jednostronny chodnik o szerokości 2,00 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Przyległe posesje zostaną skomunikowane z drogą poprzez projektowane zjazdy z betonowej kostki brukowej. Zakłada się odwodnienie dróg, które ma odbywać się powierzchniowo na przyległy teren oraz do projektowanych rowów i muld odwadniających o charakterze rozsączająco-odparowującym, zlokalizowanych w granicach pasa drogowego. Zakres inwestycji obejmuje również istniejącą zatokę postojową przy świetlicy gminnej. Na końcu ulicy Spokojnej wykonać dodatkowo plac o wymiarach 20,00x8,00 m i nawierzchni zgodnej z konstrukcją jezdni, umożliwiający postój oraz zawracanie pojazdów. Klasa drogi: L, kategoria ruchu: KR 2. Przedsięwzięcie obejmuje również wykonanie przebudowy kabli sieci teletechnicznej oraz energetycznej (oświetlenie uliczne), kolidujących z projektowanymi nawierzchniami. Roboty budowlane w zakresie sieci obejmują odpowiednie projekty branżowe. II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości do 30% kwoty umownej brutto. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie..
SPROSTOWANIE:

STR. 1 (518kB) jpg ;   STR. 2 (197kB) jpg

PYTANIA I ODPOWIEDZI C.D.:


STR. 1 (429kB) jpg ;       STR. 2 (292kB) jpg ;
     
STR 3 (376kB) jpg ;       STR. 4 (310kB) jpg ;      

STR. 5 (178kB) jpg ;     STR. 6 (487kB) jpg ;

STR. 7 (450kB) jpg ;     STR. 8 (270kB) jpg


OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU:

STR. 1 (367kB) jpg STR. 2 (302kB) jpg

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (24 lutego 2014, 13:52:24)

Ostatnia zmiana: Monika Konopka (28 marca 2014, 12:41:44)
Zmieniono: ogłoszenie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2016