zamówienie na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 834 352,00 PLN na spłaty w roku 2014 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.09.2014.ZP2
wartość: powyżej 207 000 euro
termin składania ofert: 10 kwietnia 2014  12:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 834 352,00 PLN na spłaty w roku 2014 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” została wybrana oferta nr 03 złożył bank: ING BANK ŚLĄSKICH S.A. Oddział w Bydgoszczy ul. Śniadeckich 23 85-011 Bydgoszcz z łącznym kosztem kredytu 1 173 835,26 zł. (słownie: jeden milion sro siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści pięć, 25/100). Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.  

26/02/2014    S40    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Białe Błota: Usługi udzielania kredytu

2014/S 040-066542

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Białe Błota
PL613
Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7
Osoba do kontaktów: Mariusz Stężewski, Andrzej Wiekierak, Beata Czarnolewska
86-005 Białe Błota
POLSKA
Tel.: +48 523239090
E-mail: zamowienia.jrp@bialeblota.pl
Faks: +48 523239080

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.bialeblota.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 5 834 352,00 PLN na spłaty w roku 2014 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL613
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy w wysokości 5 834 352,00 PLN (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100) na spłaty w roku 2014 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66113000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 265 141,32 EUR
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 13.4.2014. Zakończenie 31.12.2022

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Każdy Wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP.
3. Brak zabezpieczenia oferty akceptowalną formą wadium spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego).
5. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis „WADIUM – I.2710.09.2014.ZP2 Przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego”.
6. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesie-nie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą.
7. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po:
1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
2) unieważnieniu postępowania,
8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń
o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
9. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Kredyt pobrany zostanie w jednej transzy wpłaconej w terminie: do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy kredytowej.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: 1. Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy w wysokości 5 834 352,00 PLN (słownie: pięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100) na spłaty w roku 2014 wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Kredyt pobrany zostanie w jednej transzy wpłaconej w terminie: do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy kredytowej.
3. Całkowite wykorzystanie kredytu nastąpi do 31 grudnia 2014 roku.
4. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi począwszy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2022 roku włącznie, w następujący sposób:
a. w roku 2015 spłacone zostanie 234 352,00 złotych w następujący sposób:
— pierwsza rata wynosząca 19 522,00 PLN płatna w ostatnim dniu miesiąca,
— 11 równych rat wynoszących 19 530,00 PLN płatnych w ostatnim dniu miesiąca.
b. w latach 2016 do 2018 spłacone zostanie po 500 000 złotych rocznie w następujący sposób:
— pierwsza rata wynosząca 41 674,00 PLN płatna w ostatnim dniu
miesiąca,
— 11 równych rat wynoszących 41 666,00 PLN płatnych w ostatnim dniu miesiąca.
c. w latach 2019 do 2022 spłacone zostanie po 1 025 000,00 złotych rocznie
w następujący sposób:
— pierwsza rata wynosząca 85 424,00 PLN płatna w ostatnim dniu miesiąca,
— 11 równych rat wynoszących 85 416,00 PLN płatnych
w ostatnim dniu miesiąca.
5. Na wniosek Zamawiającego, w uzasadnionym przypadku, spowodowanym nagłą zmianą sytuacji finansowej Zamawiającego, możliwe będzie sporządzenie aneksu w celu przedłużenia spłaty kredytu.
6. Ostatnia rata będzie ratą wyrównującą.
7. W przypadku, gdy termin spłaty kredytu lub odsetek, przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą kwotę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty.
8. W okresie kredytowania, odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366 dni).
9. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową na sumę wekslową równą wielkości udzielonego kredytu wraz z należnymi odsetkami i prowizją.
10. Zamawiający nie korzysta z leasingu oraz emisji papierów dłużnych.
11. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji roszczeń Wykonawcy wynikających z umowy.
12. Zakłada się złożenie kontrasygnaty Skarbnika Gminy na dokumentach kredytowych (umowa kredytowa, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, deklaracji wystawcy weksla in blanco).
13. Zamawiający udostępni przed podpisaniem umowy kredytowej zaświadczenia o braku zaległości wobec US i ZUS.
14. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty projektu umowy oraz harmonogram spłaty kredytu i odsetek.
15. W sytuacji, gdy kredyt spłacony będzie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
16. Zamawiający nie przewiduje, oprócz oprocentowania i kwoty prowizji od udzielonego kredytu, uiszczania dodatkowych opłat manipulacyjnych z tytułu przyznania kredytu, oraz jakichkolwiek opłat za prowadzenie rachunku bankowego.
17. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna.
18. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ustawy PZP.
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Potwierdzenie udzielenia innym podmiotom minimum jednego kredytu w wysokości co najmniej 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych 00/100), w okresie trzech ostatnich lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy - w tym okresie.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Odniesienie się do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Dz.U.1992.72.359 Ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. Prawo bankowe.
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
I.2710.09.2014.ZP2
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 10.4.2014 - 12:00
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.4.2014 - 12:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 10.4.2014 - 12:15

Miejscowość:

Białe Błota

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: W terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 24 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.2.2014

DOKUMENTACJA:


SIWZ (120kB) word

załączniki (16kB) zip

dokumentacja (1697kB) zip

informacja o zaciągniętych kredytach (163kB) jpg

dokumenty (3028kB) zip

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

STR. 1 (367kB) jpg STR. 2 (266kB) jpg STR 3 (142kB) jpg

STR 4 (354kB) jpg STR. 5 (320kB) jpg

SPROSTOWANIE:

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (83kB) pdf

sprostowanie (384kB) zip

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU:

STR. 1 (352kB) jpg ;   STR. 2 (245kB) jpg

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (26 lutego 2014, 11:44:37)

Ostatnia zmiana: Monika Konopka (24 kwietnia 2014, 07:41:18)
Zmieniono: formatowanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2261