zamówienie na:

Budowa skateparków na terenie gminy Białe Błota: Zadanie I - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota; Zadanie II - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Zielonka; Zadanie III - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Lisi Ogon

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.11.2014.ZP1
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 14 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 01.04.2014 roku I.2710.11.2014.ZP1 OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Budowę skateparków na terenie gminy Białe Błota w zakresie: 1. Zadania I – Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota - Zamawiający unieważnia postępowanie w części, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4), gdyż cena najkorzystniejszej oferty dla Zadania I przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. 2. Zadania II - Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Zielonka została wybrana oferta nr 01 złożona przez: FIRMĘ FENSTER s. c. ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz z ceną oferty brutto 153.753,69 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote 69/100 groszy). Termin realizacji: do dnia 13.06.2014 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. 3. Zadania III - Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Lisi Ogon została wybrana oferta nr 01 złożona przez: FIRMĘ FENSTER s. c. ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz z ceną oferty brutto 153.753,69 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote 69/100 groszy). Termin realizacji: do dnia 13.06.2014 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.  


Białe Błota: Budowa skateparków na terenie gminy Białe Błota: Zadanie I - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota; Zadanie II - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Zielonka; Zadanie III - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Lisi Ogon
Numer ogłoszenia: 67594 - 2014; data zamieszczenia: 27.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa skateparków na terenie gminy Białe Błota: Zadanie I - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota; Zadanie II - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Zielonka; Zadanie III - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Lisi Ogon.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparków na terenie gminy Białe Błota realizowany w 3 zadaniach: Zadanie I - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota. Zadanie obejmuje budowę placu do rekreacji ruchowej i wypoczynku dla mieszkańców gminy Białe Błota oraz budowę skateparku o nawierzchni asfaltobetonowej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego oraz 5 przeszkód zabawowo - sprawnościowych w formie prefabrykatów betonowych na działce nr ewid. 2147 w miejscowości Białe Błota - skwer pomiędzy ul. Centralną i ul. Gronową. Teren pod budowę jest płaski i niezadrzewiony, od strony szkół i placu zabaw odgrodzony płotem. Odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzony teren działki: - Zaprojektowano kompozycje kamienne, które w późniejszym etapie będzie można przerobić na fontannę. Na jednym kamieniu będzie wykuty z metalu herb gminy. UWAGA! Jest to część zamówienia w ramach Zadania I, która zostanie wykonana we wskazanym przez Zamawiającego terminie - po uzyskaniu pozwolenia na budowę dotyczącą fontanny i niezbędnych instalacji (wykonanie instalacji po stronie Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach; nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia, wyznacza możliwy termin wykonania robót na wskazanym w załączniku graficznym terenie - załącznik nr 8 do SIWZ); - Na terenie zaprojektowano urządzenia do fitness i rekreacji ruchowej, w tym siłownia, rower treningowy, drążki gimnastyczne i poręcze, słup do wspinaczki, stół do tenisa, rodeobord, wirująca miska i karuzela, huśtawka na stojąco i gra blue bac ball; - Zaprojektowano murki i elementy małej architektury, w tym ławki parkowe, stoliki szachowe, murki betonowe z siedziskami, kosze naśmieci, stojaki na rowery 16-miejscowe i tablicę informacyjną; W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano: ścieżki grysowe, ścieżki z kostki brukowej, ścieżki asfaltowe, plac z kostki brukowej. Wykonane zostaną nawierzchnie bezpieczne - piaskowe i trawiaste oraz rabaty wyściółkowane korą. Zaprojektowano nasadzenia drzew iglastych i liściastych, krzewów iglastych i liściastych, bylin i krzewów na żywopłot strzyżony. - Zaprojektowano płytę skateparku o wymiarach 30,0 m x 19,0 m i przeszkody ze zbrojonego betonu minimum klasy B-30: FunBox skrzynia z poręczą stalową ocynkowanąi trójstronnymi najazdami prostymi o wymiarach 710/710/98 cm; Olly Box 3-częsciowy - skrzynia schodkowa o wymiarach 240/120/50 cm; Rail 480 - poręcz stalowa ocynkowana z profilu okrągłego o wymiarach 480/6/60; Hoppel Bank Ramp 98 rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi prostymi o wymiarach 987/240/98 cm i Hoppel Quarter Pipe 98 - rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi wklęsłymi (promień 2,5m). // Zadanie II - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Zielonka. -Zadanie obejmuje budowę skateparku o nawierzchni asfaltobetonowej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego oraz 5 przeszkód zabawowo - sprawnościowych w formie prefabrykatów betonowych na działce nr ewid. 159/5 w miejscowości Zielonka. Teren pod budowę jest płaski i niezadrzewiony, ogrodzony płotem z siatki plecionej. Odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzony teren działki. -Zaprojektowano płytę skateparku o wymiarach 30,0 m x 19,0 m i przeszkody ze zbrojonego betonu minimum klasy B-30: FunBox skrzynia z poręczą i trójstronnymi najazdami prostymi o wymiarach 710/710/98 cm; Olly Box 3-częsciowy - skrzynia schodkowa o wymiarach 240/120/50 cm; Rail 480 - poręcz z profilu okrągłego o wymiarach 480/6/60; Hoppel Bank Ramp 98 rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi prostymi o wymiarach 987/240/98 cm i Hoppel Quarter Pipe 98 - rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi wklęsłymi. // Zadanie III - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Lisi Ogon. - Zadanie obejmuje budowę skateparku o nawierzchni asfaltobetonowej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego oraz 5 przeszkód zabawowo - sprawnościowych w formie prefabrykatów betonowych na działce nr ewid. 263/3 w miejscowości Lisi Ogon. Teren pod budowę jest płaski i niezadrzewiony. Odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzony teren działki. - Zaprojektowano płytę skateparku o wymiarach 30,0 m x 19,0 m i przeszkody ze zbrojonego betonu minimum klasy B-30: FunBox skrzynia z poręczą i trójstronnymi najazdami prostymi o wymiarach 710/710/98 cm; Olly Box 3-częsciowy - skrzynia schodkowa o wymiarach 240/120/50 cm; Rail 480 - poręcz z profilu okrągłego o wymiarach 480/6/60; Hoppel Bank Ramp 98 rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi prostymi o wymiarach 987/240/98 cm i Hoppel Quarter Pipe 98 - rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi wklęsłymi..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 37.41.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w następujących wysokościach: a.Dla Zadania I - 10.500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100), b.Dla Zadania II - 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych 00/100), c.Dla Zadania II - 3.500,00 zł (trzy tysiące pięćset złotych 00/100), W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wadium można zsumować, wskazując jednoznacznie, których zadań dotyczy. Wadium dla trzech Zadań łącznie wynosi 17.500,00 zł (siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wykonania przelewu. 4.Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM I.2710.11.2014.ZP1 Skateparki - Zadanie I*; Zadanie II*; Zadanie III*. * - w tytule przelewu podać tylko Zadania, których wadium dotyczy; w przypadku składania oferty tylko na jedno Zadanie, należy podać w nazwie przelewu nr tego Zadania. 5.W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą (załączyć w koszulce do oferty, umożliwiając swobodne wyjęcie dokumentu lub w oddzielnej kopercie). 6.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 7.Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1)wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 2)unieważnieniu postępowania, 8.Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2)Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku - ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: 2 roboty budowlane polegające na budowie skateparków o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia (min. 5 przeszkód zabawowo - sprawnościowych w formie prefabrykatów betonowych); w przypadku składania oferty na Zadanie I - dodatkowo 2 roboty związane z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie bezpieczne, ścieżki, zieleń, obiekty małej architektury) i wyposażeniem terenu wypoczynkowego w urządzenia sportowe do fitness i rekreacji ruchowej, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający w tym przypadku wymaga od Wykonawcy dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej na stanowisku kierownika budowy kierownik budowy. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  dowody, że roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. // 2.W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. // 3.Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w sytuacji polegania przez Wykonawcę na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, polega na zasobach innych podmiotów musi załączyć dokumenty, z których będzie jednoznacznie wynikać: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl zakładka Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Referat Inwestycji - Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania -Odnowa i rozwój wsi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje budowę placu do rekreacji ruchowej i wypoczynku dla mieszkańców gminy Białe Błota oraz budowę skateparku o nawierzchni asfaltobetonowej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego oraz 5 przeszkód zabawowo - sprawnościowych w formie prefabrykatów betonowych na działce nr ewid. 2147 w miejscowości Białe Błota - skwer pomiędzy ul. Centralną i ul. Gronową. Teren pod budowę jest płaski i niezadrzewiony, od strony szkół i placu zabaw odgrodzony płotem. Odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzony teren działki: - Zaprojektowano kompozycje kamienne, które w późniejszym etapie będzie można przerobić na fontannę. Na jednym kamieniu będzie wykuty z metalu herb gminy. UWAGA! Jest to część zamówienia w ramach Zadania I, która zostanie wykonana we wskazanym przez Zamawiającego terminie - po uzyskaniu pozwolenia na budowę dotyczącą fontanny i niezbędnych instalacji (wykonanie instalacji po stronie Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach; nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia, wyznacza możliwy termin wykonania robót na wskazanym w załączniku graficznym terenie - załącznik nr 8 do SIWZ) - Na terenie zaprojektowano urządzenia do fitness i rekreacji ruchowej, w tym siłownia, rower treningowy, drążki gimnastyczne i poręcze, słup do wspinaczki, stół do tenisa, rodeobord, wirująca miska i karuzela, huśtawka na stojąco i gra blue bac ball. - Zaprojektowano murki i elementy małej architektury, w tym ławki parkowe, stoliki szachowe, murki betonowe z siedziskami, kosze naśmieci, stojaki na rowery 16-miejscowe i tablicę informacyjną. - W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano: ścieżki grysowe, ścieżki z kostki brukowej, ścieżki asfaltowe, plac z kostki brukowej. Wykonane zostaną nawierzchnie bezpieczne - piaskowe i trawiaste oraz rabaty wyściółkowane korą. Zaprojektowano nasadzenia drzew iglastych i liściastych, krzewów iglastych i liściastych, bylin i krzewów na żywopłot strzyżony. - Zaprojektowano płytę skateparku o wymiarach 30,0 m x 19,0 m i przeszkody ze zbrojonego betonu minimum klasy B-30: FunBox skrzynia z poręczą stalową ocynkowanąi trójstronnymi najazdami prostymi o wymiarach 710/710/98 cm; Olly Box 3-częsciowy - skrzynia schodkowa o wymiarach 240/120/50 cm; Rail 480 - poręcz stalowa ocynkowana z profilu okrągłego o wymiarach 480/6/60; Hoppel Bank Ramp 98 rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi prostymi o wymiarach 987/240/98 cm i Hoppel Quarter Pipe 98 - rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi wklęsłymi (promień 2,5m)..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Zielonka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie II - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Zielonka - Zadanie obejmuje budowę skateparku o nawierzchni asfaltobetonowej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego oraz 5 przeszkód zabawowo - sprawnościowych w formie prefabrykatów betonowych na działce nr ewid. 159/5 w miejscowości Zielonka. Teren pod budowę jest płaski i niezadrzewiony, ogrodzony płotem z siatki plecionej. Odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzony teren działki. - Zaprojektowano płytę skateparku o wymiarach 30,0 m x 19,0 m i przeszkody ze zbrojonego betonu minimum klasy B-30: FunBox skrzynia z poręczą i trójstronnymi najazdami prostymi o wymiarach 710/710/98 cm; Olly Box 3-częsciowy - skrzynia schodkowa o wymiarach 240/120/50 cm; Rail 480 - poręcz z profilu okrągłego o wymiarach 480/6/60; Hoppel Bank Ramp 98 rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi prostymi o wymiarach 987/240/98 cm i Hoppel Quarter Pipe 98 - rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi wklęsłymi..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 37.41.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Lisi Ogon.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie III - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej poprzez budowę skateparku w miejscowości Lisi Ogon - Zadanie obejmuje budowę skateparku o nawierzchni asfaltobetonowej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego oraz 5 przeszkód zabawowo - sprawnościowych w formie prefabrykatów betonowych na działce nr ewid. 263/3 w miejscowości Lisi Ogon. Teren pod budowę jest płaski i niezadrzewiony. Odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzony teren działki. - Zaprojektowano płytę skateparku o wymiarach 30,0 m x 19,0 m i przeszkody ze zbrojonego betonu minimum klasy B-30: FunBox skrzynia z poręczą i trójstronnymi najazdami prostymi o wymiarach 710/710/98 cm; Olly Box 3-częsciowy - skrzynia schodkowa o wymiarach 240/120/50 cm; Rail 480 - poręcz z profilu okrągłego o wymiarach 480/6/60; Hoppel Bank Ramp 98 rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi prostymi o wymiarach 987/240/98 cm i Hoppel Quarter Pipe 98 - rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi wklęsłymi..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 37.41.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 13.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.SIWZ:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (791kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ (8228kB) pdf

DOKUMENTACJA:

- BIAŁE BŁOTA
projekt - opis (1584kB) pdf ; Projekt zagospodarowania (6495kB) pdf ; Nasadzenia (8427kB) pdf ; mapa (5076kB) pdf ; Dokumentacja 2 (9542kB) plik ; Przedmiar (1390kB) plik

- LISI OGON:
projekt (8195kB) plik ; Przedmiar (416kB) jpg

- ZIELONKA:
Projekt (8522kB) plik , Przedmiar (415kB) jpgOGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU:
Ogłoszenie wyniku przetargu str.1 (594kB) jpg ; Ogłoszenie wyniku przetargu str.2 (460kB) jpg

metryczka


Opublikował: Bartosz Wiese (27 lutego 2014, 16:16:52)

Ostatnia zmiana: Monika Konopka (1 kwietnia 2014, 13:00:27)
Zmieniono: dodano Ogłoszenie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1790