zamówienie na:

Budowa ulic: Duńska, Daleka, Cynowa w miejscowości Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetrag nieograniczony
nr sprawy: I.2710.14.1014.ZP2
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 31 marca 2014  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 Nr 907 ze zmianami), informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa w Białych Błotach” zostały wybrane następujące oferty: Oferta nr 01 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” sp. z. o. o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław z cenami ofert częściowych brutto: Część I – ulica Duńska etap I: 1 232 529,80 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 95,80 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Część II – ulica Duńska etap II: 446 377,60 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ zawiera najniższą cenę i uzyskała 100,00 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Część III – ulica Daleka: 790 631,13 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ zawiera najniższą cenę i uzyskała 100,00 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Część IV – ulica Cynowa: 518 240,28 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ zawiera najniższą cenę i uzyskała 100,00 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Oferta nr 02 złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe AFFABRE sp. z. o. o., ul. Inwalidów 1, 85-727 Bydgoszcz z cenami ofert częściowych brutto: Część I – ulica Duńska etap I: 1 180 800,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ zawiera najniższą cenę i uzyskała 100,00 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Część II – ulica Duńska etap II: 473 550,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 94,26 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Część III – ulica Daleka: 805 035,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 98,21 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. Część IV – ulica Cynowa: 522 750,00 zł. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ i uzyskała 99,140 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.  
 1. Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 73844-2014 z dnia 2014-03-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białe Błota
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową jezdni oraz chodników na ulicach: a) Duńskiej - I etap, obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do ulicy Drzewnej; b) Duńskiej - II...
Termin składania ofert: 2014-03-24

Numer ogłoszenia: 101414 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 73844 - 2014 data 05.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, fax. 052 3239080.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
 • W ogłoszeniu jest: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium dla każdego z zadań oddzielnie w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), w terminie do dnia 24.03.2014 r. do godz. 10:00. 2. W przypadku chęci składania oferty dla czterech zadań Wykonawca musi wnieść wadium, oddzielnie dla każdego z zadań, w łącznej wysokości 60 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 24.03.2014 r. do godz. 10:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzę-du Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 5. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WA-DIUM - I.2710.14.2014.ZP2 Przetarg na budowę ulic w miejscowości Białe Błota. 6. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, okre-ślonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 7. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wa-dium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zo-stała wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający za-trzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniej-sza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego..
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium dla każdego z zadań oddzielnie w wysokości: a) Część I - Duńska etap I: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), b) Część II - Duńska etap II: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) c) Część III - Daleka: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100), d) Część IV - Cynowa: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100), w terminie do dnia 31.03.2014 r. do godz. 10:00. 2. W przypadku chęci składania oferty dla czterech zadań Wykonawca musi wnieść wadium w łącznej wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 31.03.2014 r. do godz. 10:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 5. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WA-DIUM - I.2710.14.2014.ZP2 Przetarg na budowę ulic w miejscowości Białe Błota. 6. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, okre-ślonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 7. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wa-dium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zo-stała wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający za-trzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniej-sza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 24.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: 31.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat)..Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 73844-2014 z dnia 2014-03-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białe Błota
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową jezdni oraz chodników na ulicach: a) Duńskiej - I etap, obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do ulicy Drzewnej; b) Duńskiej - II...
Termin składania ofert: 2014-03-24

Numer ogłoszenia: 92418 - 2014; data zamieszczenia: 19.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 73844 - 2014 data 05.03.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, fax. 052 3239080.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.
 • W ogłoszeniu jest: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium dla każdego z zadań oddzielnie w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), w terminie do dnia 24.03.2014 r. do godz. 10:00. 2. W przypadku chęci składania oferty dla czterech zadań Wykonawca musi wnieść wadium, oddzielnie dla każdego z zadań, w łącznej wysokości 60 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 24.03.2014 r. do godz. 10:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzę-du Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 5. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WA-DIUM - I.2710.14.2014.ZP2 Przetarg na budowę ulic w miejscowości Białe Błota. 6. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, okre-ślonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 7. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wa-dium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zo-stała wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający za-trzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniej-sza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego..
 • W ogłoszeniu powinno być: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium dla każdego z zadań oddzielnie w wysokości: a) Część I - Duńska etap I: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), b) Część II - Duńska etap II: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100) c) Część III - Daleka: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100), d) Część IV - Cynowa: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, 00/100), w terminie do dnia 26.03.2014 r. do godz. 10:00. 2. W przypadku chęci składania oferty dla czterech zadań Wykonawca musi wnieść wadium w łącznej wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 26.03.2014 r. do godz. 10:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzę-du Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 5. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WA-DIUM - I.2710.14.2014.ZP2 Przetarg na budowę ulic w miejscowości Białe Błota. 6. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, okre-ślonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 7. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wa-dium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zo-stała wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający za-trzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniej-sza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: 24.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: 26.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat)..Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Białe Błota: Budowa ulic: Duńska, Daleka, Cynowa w miejscowości Białe Błota
Numer ogłoszenia: 73844 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialeblota.bki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulic: Duńska, Daleka, Cynowa w miejscowości Białe Błota.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową jezdni oraz chodników na ulicach: a) Duńskiej - I etap, obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do ulicy Drzewnej; b) Duńskiej - II etap, obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do km 0+415; c) Dalekiej; d) Cynowej w miejscowości Białe Błota gmina Białe Błota: - budowa jezdni z kostki betonowej, - budowa jezdni z masy bitumicznej - część ulicy Duńskiej, - budowa chodników z kostki betonowej, - budowa zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej, - wykonanie trawnika, humusowanie skarp, - wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej, - przebudowa kolidujących kabli sieci energetycznej wraz z przebudową kolidujących, - wykonanie kanalizacji deszczowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlano - wykonawczy dla wszystkich branż, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ ..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości do 30 % kwoty szacunkowej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.20.00-2, 45.33.23.00-6, 45.23.32.90-8, 45.23.31.20-6, 45.23.14.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium dla każdego z zadań oddzielnie w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), w terminie do dnia 24.03.2014 r. do godz. 10:00. 2. W przypadku chęci składania oferty dla czterech zadań Wykonawca musi wnieść wadium, oddzielnie dla każdego z zadań, w łącznej wysokości 60 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 24.03.2014 r. do godz. 10:00. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzę-du Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 5. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WA-DIUM - I.2710.14.2014.ZP2 Przetarg na budowę ulic w miejscowości Białe Błota. 6. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, okre-ślonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 7. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wa-dium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zo-stała wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający za-trzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniej-sza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2. Za spełnienie warunku o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 2 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na: - budowie drogi w technologii kostki brukowo - betonowej o długości nie mniejszej niż 300 mb, albo 1 500 m2 każda wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym, chodnikami i urządzeniem zieleni przyulicznej przy czym co najmniej 1 robota powinna obejmować wszystkie branże będące przedmiotem zamówienia. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3. Za spełnienie warunku, o którym mowa w części IV.1 pkt 1 ppkt. 3 SIWZ Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: 1) drogowej - kierownik budowy, 2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót, 3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych - kierownik robót, Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. 2) W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane w terminie - strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków po-godowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a, 86-005 Białe Błota.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część I - ulica Duńska - etap I.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową jezdni oraz chodników na ulicach: a) Duńskiej - I etap, obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do ulicy Drzewnej w tym - budowa jezdni z kostki betonowej, - budowa jezdni z masy bitumicznej - część ulicy Duńskiej, - budowa chodników z kostki betonowej, - budowa zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej, - wykonanie trawnika, humusowanie skarp, - wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej, - przebudowa kolidujących kabli sieci energetycznej wraz z przebudową kolidujących, - wykonanie kanalizacji deszczowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlano - wykonawczy dla wszystkich branż, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ . 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi. 2) wykonania wszystkich prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu oraz oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisami BHP. 3) po zakończeniu robót uporządkowania terenu najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia robót. 4) usunięcia na własny koszt skutków awarii, które zostały spowodowane przez Wykonawcę. 5) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, złożenie w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, zawierającej oświadczenia kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w dwóch egzemplarzach w wersji graficznej i opisowej, protokoły wykonania i odbioru technicznego dotyczące robót wszystkich występujących branż, aprobaty techniczne, wyniki pomiarów, badań, atesty, certyfikaty..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.20.00-2, 45.33.23.00-6, 45.23.32.90-8, 45.23.31.20-6, 45.23.14.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II - ulica Duńska - II etap.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową jezdni oraz chodników na ulicach: b) Duńskiej - II etap, obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą Chlebową do km 0+415 w tym - budowa jezdni z kostki betonowej, - budowa jezdni z masy bitumicznej - część ulicy Duńskiej, - budowa chodników z kostki betonowej, - budowa zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej, - wykonanie trawnika, humusowanie skarp, - wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej, - przebudowa kolidujących kabli sieci energetycznej wraz z przebudową kolidują-cych, - wykonanie kanalizacji deszczowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlano - wyko-nawczy dla wszystkich branż, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ . 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi. 2) wykonania wszystkich prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu oraz oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisami BHP. 3) po zakończeniu robót uporządkowania terenu najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia robót. 4) usunięcia na własny koszt skutków awarii, które zostały spowodowane przez Wykonawcę. 5) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, złożenie w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, zawierającej oświadczenia kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w dwóch egzemplarzach w wersji graficznej i opisowej, protokoły wykonania i odbioru technicznego dotyczące robót wszystkich wy-stępujących branż, aprobaty techniczne, wyniki pomiarów, badań, atesty, certyfikaty..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.23.32.52-0, 45.23.20.00-2, 45.33.23.00-6, 45.23.32.90-8, 45.23.31.20-6, 45.23.14.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część III - ulica Daleka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową jezdni oraz chodników na ulicach: c) Dalekiej w tym: - budowa jezdni z kostki betonowej, - budowa jezdni z masy bitumicznej - część ulicy Duńskiej, - budowa chodników z kostki betonowej, - budowa zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej, - wykonanie trawnika, humusowanie skarp, - wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej, - przebudowa kolidujących kabli sieci energetycznej wraz z przebudową kolidujących, - wykonanie kanalizacji deszczowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlano - wykonawczy dla wszystkich branż, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ . 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi. 2) wykonania wszystkich prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu oraz oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisa-mi BHP. 3) po zakończeniu robót uporządkowania terenu najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia robót. 4) usunięcia na własny koszt skutków awarii, które zostały spowodowane przez Wykonawcę. 5) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, złożenie w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, zawierającej oświadczenia kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w dwóch egzemplarzach w wersji graficznej i opisowej, protokoły wykonania i odbioru technicznego dotyczące robót wszystkich występujących branż, aprobaty techniczne, wyniki pomiarów, badań, atesty, certyfikaty..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.20.00-2, 45.33.23.00-6, 45.23.32.90-8, 45.23.31.20-6, 45.23.14.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: część IV - ulica Cynowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową jezdni oraz chodników na ulicach: d) Cynowej w miejscowości Białe Błota gmina Białe Błota, w tym - budowa jezdni z kostki betonowej, - budowa jezdni z masy bitumicznej - część ulicy Duńskiej, - budowa chodników z kostki betonowej, - budowa zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki betonowej, - wykonanie trawnika, humusowanie skarp, - wykonanie progów zwalniających z kostki betonowej, - przebudowa kolidujących kabli sieci energetycznej wraz z przebudową kolidujących, - wykonanie kanalizacji deszczowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlano - wykonawczy dla wszystkich branż, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiące załącznik do niniejszej SIWZ . 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi. 2) wykonania wszystkich prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu oraz oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisami BHP. 3) po zakończeniu robót uporządkowania terenu najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia robót. 4) usunięcia na własny koszt skutków awarii, które zostały spowodowane przez Wykonawcę. 5) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, złożenie w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, zawierającej oświadczenia kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w dwóch egzemplarzach w wersji graficznej i opisowej, protokoły wykonania i odbioru technicznego dotyczące robót wszystkich występujących branż, aprobaty techniczne, wyniki pomiarów, badań, atesty, certyfikaty..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.20.00-2, 45.33.23.00-6, 45.23.32.90-8, 45.23.31.20-6, 45.23.14.00-9.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.10.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


SIWZ:

SIWZ (355kB) word

DOKUMENTACJA:

projekt stałej organizacji ruchu

Dokumentacja 1

tekst jednolity Projektu umowy (126kB) word

przedmiary Duńska

SPROSTOWANIE NR 1:

STR. 1 (445kB) jpg ;   STR. 2 (287kB) jpg ;   STR 3 (489kB) jpg

SPROSTOWANIE NR 2:

STR. 1 (421kB) jpg ; STR. 2 (347kB) jpg

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

STR. 1 (357kB) jpg STR. 2 (237kB) jpg

OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU:


STR. 1 (394kB) jpg ;   STR. 2 (385kB) jpg

metryczka


Opublikował: Monika Konopka (5 marca 2014, 14:44:31)

Ostatnia zmiana: Monika Konopka (29 kwietnia 2014, 10:07:25)
Zmieniono: rozstrzygnięcie przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15906