zamówienie na:

Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie: Zadanie I - Projekt i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego Zadanie II - Projekt i przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej polegającą na wykonaniu nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Żurawinowej i ulicy Liściastej

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.15.2014.ZP1
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2014  10:00
wynik postępowania: Białe Błota, dnia 02.06.2014 roku // OGŁOSZENIE WYNIKU PRZETARGU // Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na „Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie Zadanie I – Projekt i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego; Zadanie II – Projekt i przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej polegającą na wykonaniu nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Żurawinowej i ulicy Liściastej” została wybrana oferta nr 01 złożona przez: Firmę Ogólno – Budowlaną IN-VEST-BUD Kinga Mokosa, Folwark 31, 89-200 Szubin z łączną ceną oferty brutto 1.077.400,42 zł (słownie: jeden milion siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 42/100 groszy), w tym Zadanie I – Projekt i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego – netto 200.490,00 zł; Zadanie II – Projekt i przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej polegającą na wykonaniu nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Żurawinowej i ulicy Liściastej – netto 675.445,30 zł. Termin realizacji: do dnia 15.08.2015 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.  
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Białe Błota: Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie Zadanie I - Projekt i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego Zadanie II - Projekt i przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej polegającą na wykonaniu nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Żurawinowej i ulicy Liściastej
Numer ogłoszenia: 110254 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie Zadanie I - Projekt i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego Zadanie II - Projekt i przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej polegającą na wykonaniu nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Żurawinowej i ulicy Liściastej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa ulicy Żurawinowej i Liściastej w Łochowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. // Zamówienie obejmuje dwa zadania: Zadanie I - Projekt i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego Zadanie II - Projekt i przebudowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej polegającą na wykonaniu nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Żurawinowej i ulicy Liściastej // Ulice objęte Programem Funkcjonalno - Użytkowym opracowanym przez Zakład Usług Technicznych PROBUDIN spółka z o. o. z Bydgoszczy zlokalizowane są w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota, województwo kujawsko-pomorskie. Ulica Żurawinowa i ulica Liściasta są drogami gminnymi i zlokalizowane są w obrębie kompleksu Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie. Odcinek ulicy Bukowej jest drogą powiatową nr 1535C Łochowo-Zamość, która łączy się z ulicą Wierzbową będącą fragmentem drogi powiatowej nr 1536C Łochowo-Lipniki. Ulica Jesionowa jest drogą gminną. // Zakres przedmiotu zamówienia przedstawia plan sytuacyjny w skali 1:500 załączony do Programu Funkcjonalno - Użytkowego. // Zamówienie obejmuje (dla obu Zadań): 1.opracowanie pełnej dokumentacji projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji geotechnicznej, projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, przedmiarów robót), uzyskanie wszelkich uzgodnień branżowych i administracyjnych i uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami, projekt połączyć z projektem ulicy Wierzbowej będącej w posiadaniu Powiatu Bydgoskiego, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni drogi, uzyskanie decyzji właściwego organu na prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również (dotyczy projektanta): a. czuwanie w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. b. udział w naradach technicznych, jeśli zajdzie taka potrzeba; c. udział w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji; d. sporządzenia dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 2. wykonanie robót budowlanych na podstawie przywołanych powyżej projektów, specyfikacji i uzyskanych decyzji (prowadząc dziennik budowy i dokumenty budowy), po uprzednim opracowaniu szczegółowego harmonogramu wykonania robót . 3. opracowanie pełnej dokumentacji powykonawczej, w tym rozliczenie końcowe i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w formie opisowej i graficznej w dwóch egzemplarzach, oświadczenia kierownika budowy, protokoły wykonania i odbioru technicznego dotyczące robót wszystkich występujących branż, aprobaty techniczne, wyniki pomiarów, badań, atesty, certyfikaty. 4. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagane uzyskanymi decyzjami. 5. przekazanie wykonanych robót Zamawiającemu. // Wymagania dotyczące opracowań projektowych: Wykonawca opracuje dokumentację projektowa obejmująca wszystkie branże wchodzące skład zadania nr I i zadania nr II i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót. Dokumentacja będzie zawierała wymagane opinie i uzgodnienia. Komplet dokumentacji należy przygotować w ilości: - Projekt budowlany - 6 egz., wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wymaganego przepisami Prawa budowlanego, - Informacja BIOZ, - Projekt organizacji ruchu (stałej i czasowej na czas prowadzenia robót), - Projekt wycinki drzew wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych (jeżeli będzie konieczny), - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót -2 egz., - Przedmiar robót - 2 egz. Zamawiający wymaga dostarczenia zatwierdzonego projektu budowlanego wielobranżowego również w formie elektronicznej wraz ze wszystkimi opracowaniami wynikającymi z zakresu zamówienia (w formacie .pdf). Dokumentacje projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz16 23 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy a także warunkami wynikającymi z Polskich Norm. Projekt musi zawierać pozytywne opinie jednostek opiniujących i uzgadniających, wymaganych przepisami szczególnymi dla tego rodzaju zadań. Projekt należy uzgodnić z gestorami sieci podziemnych i nadziemnych znajdujących się na terenie objętym zadaniami. Projekt usytuowania i przebiegu projektowanych obiektów i urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej uzgodnić ze Starostą Bydgoskim w zakresie kolizji z drogami powiatowymi. Dokumentacja dla zadania nr I: - branża kanalizacji deszczowej, - branża przebudowy sieci wodociągowej, - branża przebudowy sieci teletechnicznej, - inne branże dotyczące przebudowy sieci jeżeli będą wymagane, - badania geotechniczne do posadowienia obiektów budowlanych (minimum 1 odwiert co 25m), - czasowa organizacja ruchu. Dokumentacja dla zadania nr II: - branża drogowa, - branża kanalizacji deszczowej, - branża sieci oświetleniowej, - inne branże dotyczące przebudowy sieci jeżeli będą wymagane, - badania geotechniczne do posadowienia obiektów budowlanych (minimum 1 odwiert co 25m), - czasowa organizacja ruchu, - stała organizacja ruchu Inne opracowania: - przedmiar robót dla każdej branży, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdej branży. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych: Zadanie I: Ulica Jesionowa - Część działki nr 341/2, o powierzchni 0,0893 ha, część działki nr 275/12 o powierzchni 0,0730 ha, działka nr 277/5 o powierzchni 0,0123 ha, działka nr 277/3 o powierzchni 0,124 ha, działka nr 275/7 o powierzchni 0,0443 ha, działka nr 275/4 o powierzchni 0,0114 ha, części działki nr 237/11 o powierzchni 16,3730 ha. Parametry zadania: - ogólna długość kanalizacji deszczowej - około 255 m, - długość kanalizacji deszczowej o średnicy 500 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami - około 115 m, - długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami - około 140 m, - wylot kolektora - sztuk 1, - piaskownik o średnicy 3000 mm - sztuk 1, - przebudowa sieci wodociągowej, średnica wg stanu istniejącego - 50 m, - przebudowa sieci teletechnicznej, parametry wg stanu istniejącego - 50 m Zadanie II: Ulica Żurawinowa - Działka nr 622 o powierzchni 0,1773 ha, działka nr 620/1 o powierzchni 0,0007 ha, część działki nr 623 o powierzchni 0,0386 ha i część działki nr 340/1 o powierzchni 0,7906 ha. Parametry zadania: - ulica jednokierunkowa wg stanu istniejącego, - długość ulicy 212 m, - szerokość ulicy 5,50 m, - powierzchnia jezdni około1236 m2, - chodnik jednostronny o szerokość chodnika 2.0 m od strony szkoły, - powierzchnia chodnika około 320 m2, - zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy, - powierzchnia zjazdów około 40 m2, - skrzyżowanie na działkę nr 623, - elementy uspokojenia ruchu, progi zwalniające wyspowe, - długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami - około 190 m, - podłączenie kanalizacji deszczowej z terenu szkoły, - oświetlenie ulicy, - długość oświetlenia - 212 m, - regulacja zaworów wodociągowych, włazów kanałowych i studni telekomunikacyjnych Ulica Liściasta - Część działki nr 270/15 o powierzchni 0,4381 ha Parametry zadania: - ulica dwukierunkowa wg stanu istniejącego, - długość ulicy 227 m, - szerokość ulicy 6,00 m, - powierzchnia jezdni około 1406 m2, - chodnik jednostronny o szerokość chodnika 2.0 m od strony przeciwnej szkoły, - powierzchnia chodnika około 447 m2, - zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy, - powierzchnia zjazdów około 72 m2, - elementy uspokojenia ruchu, progi zwalniające wyspowe, - długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami - około 220 m, - wgłębne odwodnienie korpusu drogowego (drenaż) - około200 m, - podłączenie kanalizacji deszczowej z terenu szkoły, - oświetlenie ulicy, - długość oświetlenia - 227 m, - regulacja zaworów wodociągowych, włazów kanałowych i studni telekomunikacyjnych. Ulica Bukowa - Część działki nr 341/1 o powierzchni 0,2691 ha. Parametry zadania: - ulica dwukierunkowa wg stanu istniejącego, - długość ulicy 53 m, - szerokość ulicy 5,50 m, - powierzchnia jezdni około 292 m2, - chodnik jednostronny o szerokość chodnika 2.0 m od strony północnej, - powierzchnia chodnika około 34 m2, - zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy, - powierzchnia zjazdów około 20 m2, - szerokość ulicy 5,50 m, - długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami - około 45 m, - regulacja zaworów wodociągowych, włazów kanałowych i studni telekomunikacyjnych. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane oraz wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, dla dróg klasy L i kategorii ruchu KR-2. Konstrukcja drogowej budowli ziemnej oraz konstrukcja nawierzchni musi spełniać warunki nośności i stateczności, warunki dotyczące bezpieczeństwa użytkowników, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa pożarowego. Kanalizacja deszczowa musi skutecznie odprowadzać wody opadowe i roztopowe z wykonanych nawierzchni ulic. Rozmieszczenie punktów świetlnych i natężenie oświetlenia musi być zgodne z Polską Normą, PN - EN 13201:2007 Oświetlenie dróg. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawa właściwymi do przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.32.00.00-4, 74.23.22.00-6, 45.23.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.20.00-2, 45.23.32.00-1, 45.23.33.20-8, 45.23.32.52-0, 45.23.32.22-1, 45.23.24.10-9, 45.23.32.90-8, 45.23.13.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - I.2710.15.2014.ZP1 Projekt i budowa ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania. 7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy niniejszego postępowania; za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej: 1. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie drogi z brukowej kostki betonowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i chodnikami o długości nie mniejszej niż 400 mb / o powierzchni nie mniejszej niż 2 000 m2 (Zamawiający będzie brał pod uwagę albo długość, albo powierzchnię; oba parametry nie muszą być spełnione łącznie) LUB dwie roboty budowlane polegające na budowie drogi z brukowej kostki betonowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem ulicznym i chodnikami o długości nie mniejszej niż 200 mb każda / o powierzchni 1 000 m2 każda (Zamawiający będzie brał pod uwagę albo długość, albo powierzchnię; oba parametry nie muszą być spełnione łącznie), przy czym co najmniej jedna wykazana robota budowlana powinna obejmować wszystkie wskazane branże będące przedmiotem zamówienia (1 robota może nie uwzględniać np. budowy oświetlenia lub też np. chodników), 2. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej grawitacyjnej o długości nie mniejszej niż 400 mb LUB 2 roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej lub sanitarnej grawitacyjnej o długości nie mniejszej niż 200 mb każda Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń (wykaz robót budowlanych) potwierdzających spełnienie warunku.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy niniejszego postępowania; za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w następujących specjalnościach: a) drogowej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, d) instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznej ORAZ posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: a) drogowej - kierownik budowy, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - kierownik robót, c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych - kierownik robót, d) instalacyjnej w zakresie sieci teletechnicznej - kierownik robót należącymi do Izby Inżynierów Budownictwa. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń - wykaz osób.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 700 000,00 zł. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń - opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 700 000,00 zł, wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie polisy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  referencje

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. // 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na następujących warunkach: 1) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką; 2) W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane w terminie - strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl zakładka Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota Referat Inwestycji Urzędu Gminy Białe Błota.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
SIWZ:
SIWZ (550kB) word


Program Funkcjonalno - Użytkowy:

http://bialeblota.eu/Przetargi/pfu_zurawinowa_lisciasta_lochowo.zip


Ogłoszenie wyniku przetargu:
str.1 (684kB) jpg , str.2 (448kB) jpg

metryczka


Opublikował: Monika Konopka (1 kwietnia 2014, 16:12:29)

Ostatnia zmiana: Beata Czarnolewska (3 czerwca 2014, 11:42:55)
Zmieniono: dodano ogłoszenie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1454