zamówienie na:

Budowa skateparków na terenie gminy Białe Błota - Zadanie I – Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.16.2014.ZP1
wartość: poniżej 5.186.000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2014  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Budowa skateparków na terenie gminy Białe Błota - Zadanie I – Rozwój bazy sportowo – rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota została wybrana oferta nr 02 złożona przez: FIRMĘ FENSTER s. c., ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz z ceną oferty brutto 565.664,70 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote 70/100 groszy), w tym wykonanie skateparku: 194.340,00 zł, zagospodarowanie terenu: 308.857,92 zł, zieleń: 46.565,34 zł, plac pod fontannę: 15.901,44 zł. Termin realizacji: do dnia 31.08.2014 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%. 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Białe Błota: Budowa skateparków na terenie gminy Białe Błota; Zadanie I - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota
Numer ogłoszenia: 158780 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialeblota.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa skateparków na terenie gminy Białe Błota; Zadanie I - Rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota. Teren pod budowę jest płaski i niezadrzewiony, od strony szkół i placu zabaw odgrodzony płotem. Odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzony teren działki. Zadanie obejmuje budowę placu do rekreacji ruchowej i wypoczynku dla mieszkańców gminy Białe Błota oraz budowę skateparku o nawierzchni asfaltobetonowej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego oraz 5 przeszkód zabawowo - sprawnościowych w formie prefabrykatów betonowych na działce nr ewid. 2147 w miejscowości Białe Błota - skwer pomiędzy ul. Centralną i ul. Gronową, zgodnie z załączoną dokumentacja projektową: // - Zaprojektowano skwer z kompozycją kamienną, którą w późniejszym etapie będzie można przerobić na fontannę. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi wykonanie placu z kostki betonowej (130 m2) i placu wyłożonego płytami granitowymi (25 m2), ścieżek i zagospodarowania terenu zielenią (bez ustawienia kamieni arktycznych). Jest to część zamówienia w ramach Zadania I, która zostanie wykonana po uzyskaniu pozwolenia na budowę dotyczącą fontanny i niezbędnych instalacji (wykonanie instalacji nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia, wyznacza możliwy termin wykonania robót na wskazanym w załączniku graficznym terenie - załącznik nr 8 do SIWZ). UWAGA! Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wykonania kompozycji kamiennej złożonej z dwóch kamieni arktycznych z herbem Gminy Białe Błota - nie należy wyceniać kamieni arktycznych; wykonanie instalacji fontanny nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia, będzie zrealizowane na podstawie odrębnego postępowania. // - Na terenie zaprojektowano urządzenia do fitness i rekreacji ruchowej (uwaga: wszystkie urządzenia fitness muszą być w jednym kolorze), w tym: zestaw siłownia, w skład którego wchodzą: urządzenie do wiosłowania, zestaw minimum dwóch drążków gimnastycznych na różnych poziomach (w tym jeden na wysokości około 2,0 m), urządzenie do ćwiczeń w zawieszeniu, łuk drabinkowy wysoki do min. 2,0 m, przejścia pomiędzy elementami zestawu w formie podestów z drewna lub twardego plastiku. Zestaw musi posiadać wymiary minimalne: długość 5,5m, szerokość 5,0m, wysokość 3,2 m; - rower treningowy o wymiarach minimalnych: długość 1,5 m; szerokość 0,5 m, wysokość 1,0 m. Konstrukcja rowera treningowego oparta na słupie ze stali pokrytej farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni. Konstrukcja urządzenia z rur stalowych ze stali nierdzewnej. - drążki gimnastyczne do brzuszków dla dwóch użytkowników od 10 lat; wymiary minimalne: długość 2,0 m, szerokość: 0,7 m, wysokość: 0,6 m. Konstrukcja drążków i poręczy oparta na słupkach ze stali pokrytej farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni. Konstrukcja urządzenia z rur stalowych ze stali nierdzewnej. - poręcze gimnastyczne (para poręczy na min. 4 słupkach) o wymiarach minimalnych: długość: 2,5 m, szerokość: 0,5m, wysokość 1,0 m. Urządzenie dla 1 osoby od 10 lat, montowane na słupkach stalowych pokrytych farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni, poręcze z rur stalowych ze stali nierdzewnej. - słup do wspinaczki wykonany ze stali ze stopą bezpieczną na spodzie urządzenia (dodatkowa ochrona użytkownika) oraz minimum trzema uchwytami do wykonywania ćwiczeń. Urządzenie dla jednego użytkownika powyżej 10 lat; wymiary minimalne urządzenia: wysokość 4,0m, średnica 0,1 m. - urządzenie do zręcznościowej gry zespołowej, przeznaczone dla min. 4 użytkowników, składające się z dysku na sprężynie lub przegubie, o wymiarach minimalnych: średnica 1,5m, wysokość do 1,0m. Urządzenie do rozwijania górnych partii mięśni. Konstrukcja urządzenia z rur stalowych ze stali nierdzewnej, dysk (misa) z jednolitego i wytrzymałego materiału dopuszczonego do tego typu urządzeń, zabezpieczonego przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. - rodeobord - urządzenie do zabawy rozwijającej równowagę dla min. 4 użytkowników, rozwijająca górne partie mięśni nóg oraz mięśnie rąk w formie obrotowej platformy wyginającej się na sprężynach na wszystkie strony z poręczą do trzymania się przez użytkowników; wymiary minimalne: średnica 0,8m; wysokość 1,3m, platforma na wysokości około 0,5m. Urządzenie musi być wykonane z wysokiej jakości materiałów dopuszczonych do tego typu urządzeń, zabezpieczonych przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym poręcz ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem stabilnego oparcia dla rąk z gumy lub materiału równoważnego, spełniającego wymóg stabilnego oparcia rąk; sprężyny ze stali pokrytej elastyczną farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni. - wirująca miska - karuzela do balansowania i kręcenia się dla 1 osoby o wymiarach minimalnych: średnica 0,5m, wysokość 0,5m, udźwig minimalny: 30kg. Urządzenie musi być wykonane z wysokiej jakości materiałów dopuszczonych do tego typu urządzeń, zabezpieczonych przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. - stół do tenisa o wymiarach minimalnych: długość: 2,5m, szerokość: 1,5m, wysokość: 0,75m. Urządzenie musi być wykonane z wysokiej jakości materiałów dopuszczonych do tego typu urządzeń, zabezpieczonych przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. - podwójna wirująca karuzela dla min. 2 osób na stojąco o wymiarach minimalnych: szerokość: 4,0m, długość: 2,5m, wysokość 2,5m. Konstrukcja urządzenia z rur stalowych ze stali nierdzewnej, słup ze stali pokrytej farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni albo impregnowanego drewna klejonego; łączenia i akcesoria z jednolitego i wytrzymałego materiału dopuszczonego do tego typu urządzeń, zabezpieczonego przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. - huśtawka na stojąco - sprężysty bujak dla 2 osób z poręczą do trzymania się i bujania na stojąco dla doskonalenia umiejętności balansowania i wytrzymałości; wymiary minimalne: długość: 2,0m, szerokość: 0,5m, wysokość: 1,5m. Konstrukcja urządzenia z rur stalowych ze stali pokrytej farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni. Urządzenie oparte na sprężynach stalowych. Oparcia dla nóg z okładziną antypoślizgową i przeciwwstrząsową. // Zaprojektowano murki i elementy małej architektury, w tym: -ławki parkowe: z oparciem i siedziskiem drewnianym (10 szt.) oraz ławki parkowe bez oparcia z siedziskiem drewnianym (6 szt.), na konstrukcji żeliwnej lub betonowej; elementy drewniane zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych impregnatami w naturalnych kolorach drewna; wymiary minimalne: długość: 1,7 m, szerokość siedziska: 0,4m, wysokość ławki z oparciem: 0,75 m, wysokość ławki bez oparcia: 0,4 m. - betonowe stoliki szachowe z 4 siedziskami (6 szt.) wykonany w technologii wibrowanego betonu płukanego / licowego i/lub na konstrukcji z rur stalowych ze stali pokrytej farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni; blat stolika o wymiarach minimalnych: 0,8 x 0,8 m, siedziska kwadratowe o wymiarach 0,4m x 0,4 m lub okrągłe o średnicy ca 0,4 m - drewniane - zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych impregnatami w naturalnych kolorach drewna, lub siedziska z tworzywa sztucznego imitującego drewno, lub o powierzchni gumowej odpornej na czynniki atmosferyczne; - murki betonowe z siedziskami drewnianymi ( 4 szt.) o wymiarach: długość: 3,0m, szerokość: 0,4m, wysokość: 0,5m. siedzisko drewniane musi zapewniać możliwość siedzenia na całej powierzchni murku. - betonowe kosze na śmieci z daszkiem (7 szt.) - kosz o pojemności 40 litrów i wymiarach minimalnych: wysokość: 0,6 m, szerokość/długość: 0,4 m; kosz wykonany w technologii betonu płukanego o podstawie kwadratowej, sześciokątnej lub okrągłej, o wysokiej wytrzymałości i stabilności, wyposażone w wyjmowany wkład wykonany z blachy ocynkowanej. Kosz może posiadać obudowę betonową z elementami drewnianymi. - stojaki na rowery 16-miejscowe (2 szt.) obustronnego parkowania przystosowany do wszystkich typów i wielkości rowerów, także tych wyposażonych w hamulce tarczowe; wykonany ze stali galwanizowanej lub z powłoką antykorozyjną - ocynk, trwale przymocowany do podłoża. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch stojaków 8-miejscowych obok siebie w zamian za jeden stojak 16-miejscowy. - tablica informacyjna (1 szt.)z logo Gminy Białe Błota, wyposażona w regulamin korzystania z urządzeń skateparku oraz urządzeń zabawowo - ruchowych. // W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano: - ścieżki grysowe, - ścieżki z kostki brukowej, - ścieżki asfaltowe, - plac z kostki brukowej, - nawierzchnie bezpieczne - piaskowe i trawiaste, - rabaty wyściółkowane korą, - nasadzenia drzew iglastych i liściastych, krzewów iglastych i liściastych, bylin i krzewów na żywopłot strzyżony. // Zaprojektowano płytę skateparku o wymiarach 30,0 m x 19,0 m i przeszkody ze zbrojonego betonu minimum klasy B-30: - FunBox skrzynia z poręczą stalową ocynkowaną i trójstronnymi najazdami prostymi o wymiarach 710/710/98 cm; - Olly Box 3-częsciowy - skrzynia schodkowa o wymiarach 240/120/50 cm; - Rail 480 - poręcz stalowa ocynkowana z profilu okrągłego o wymiarach 480/6/60; - Hoppel Bank Ramp 98 rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi prostymi o wymiarach 987/240/98 cm, - Hoppel Quarter Pipe 98 - rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi wklęsłymi (promień 2,5m)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 37.41.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium przetargowe. 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w następującej wysokości: 10.500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wykonania przelewu. 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM I.2710.16.2014.ZP1 Skateparki - Zadanie I. 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą (załączyć w koszulce do oferty, umożliwiając swobodne wyjęcie dokumentu lub w oddzielnej kopercie). 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 7. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 8. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku - ocena na podstawie oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: 2 roboty budowlane polegające na budowie skateparków o zakresie zbliżonym do przedmiotu zamówienia (min. 5 przeszkód zabawowo - sprawnościowych w formie prefabrykatów betonowych), 2 roboty związane z zagospodarowaniem terenu (nawierzchnie bezpieczne, ścieżki, zieleń, obiekty małej architektury) i wyposażeniem terenu wypoczynkowego w urządzenia sportowe do fitness i rekreacji ruchowej, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń: Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający w tym przypadku wymaga od Wykonawcy dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej na stanowisku kierownika budowy. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń: Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych oraz informacja nt. podstawy dysponowania wymienionymi osobami.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń: opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w sytuacji polegania przez Wykonawcę na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. 2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru oraz dokumentów, z których będzie jednoznacznie wynikać: a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na następujących warunkach: 1) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. 2) W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenie robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane w terminie - strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót. Uznanie wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenie robót, jak również ustanie tych warunków, musi być potwierdzone na piśmie przez Zamawiającego. Jest do bezwzględny warunek zawarcia aneksu do umowy. 3) W przypadku niewykonania w terminie do dnia 15 sierpnia 2014 roku prac dotyczących wykonania fontanny (odrębne postępowanie, inny Wykonawca), strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony. Okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż 16 dni od dnia zakończenia robót dotyczących fontanny.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bialeblota.pl zakładka Przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Referat Inwestycji - Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
SIWZ (809kB) word ; Załącznik nr 8 do SIWZ (8228kB) pdf

Dokumentacja projektowa:
dokumentacja - opis (1584kB) pdf ; mapa (5076kB) pdf ; nasadzenia (8427kB) pdf ; zagospodarowanie (6495kB) pdf ; załączniki (9542kB) plik

Przedmiary:
przedmiary (1390kB) plik
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 158780-2014 z dnia 2014-05-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białe Błota
Przedmiotem zamówienia jest rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota. Teren pod budowę...
Termin składania ofert: 2014-05-27

Numer ogłoszenia: 175434 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 158780 - 2014 data 12.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, fax. 052 3239080.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota. Teren pod budowę jest płaski i niezadrzewiony, od strony szkół i placu zabaw odgrodzony płotem. Odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzony teren działki. Zadanie obejmuje budowę placu do rekreacji ruchowej i wypoczynku dla mieszkańców gminy Białe Błota oraz budowę skateparku o nawierzchni asfaltobetonowej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego oraz 5 przeszkód zabawowo - sprawnościowych w formie prefabrykatów betonowych na działce nr ewid. 2147 w miejscowości Białe Błota - skwer pomiędzy ul. Centralną i ul. Gronową, zgodnie z załączoną dokumentacja projektową: // - Zaprojektowano skwer z kompozycją kamienną, którą w późniejszym etapie będzie można przerobić na fontannę. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi wykonanie placu z kostki betonowej (130 m2) i placu wyłożonego płytami granitowymi (25 m2), ścieżek i zagospodarowania terenu zielenią (bez ustawienia kamieni arktycznych). Jest to część zamówienia w ramach Zadania I, która zostanie wykonana po uzyskaniu pozwolenia na budowę dotyczącą fontanny i niezbędnych instalacji (wykonanie instalacji nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia, wyznacza możliwy termin wykonania robót na wskazanym w załączniku graficznym terenie - załącznik nr 8 do SIWZ). UWAGA! Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wykonania kompozycji kamiennej złożonej z dwóch kamieni arktycznych z herbem Gminy Białe Błota - nie należy wyceniać kamieni arktycznych; wykonanie instalacji fontanny nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia, będzie zrealizowane na podstawie odrębnego postępowania. // - Na terenie zaprojektowano urządzenia do fitness i rekreacji ruchowej (uwaga: wszystkie urządzenia fitness muszą być w jednym kolorze), w tym: zestaw siłownia, w skład którego wchodzą: urządzenie do wiosłowania, zestaw minimum dwóch drążków gimnastycznych na różnych poziomach (w tym jeden na wysokości około 2,0 m), urządzenie do ćwiczeń w zawieszeniu, łuk drabinkowy wysoki do min. 2,0 m, przejścia pomiędzy elementami zestawu w formie podestów z drewna lub twardego plastiku. Zestaw musi posiadać wymiary minimalne: długość 5,5m, szerokość 5,0m, wysokość 3,2 m; - rower treningowy o wymiarach minimalnych: długość 1,5 m; szerokość 0,5 m, wysokość 1,0 m. Konstrukcja rowera treningowego oparta na słupie ze stali pokrytej farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni. Konstrukcja urządzenia z rur stalowych ze stali nierdzewnej. - drążki gimnastyczne do brzuszków dla dwóch użytkowników od 10 lat; wymiary minimalne: długość 2,0 m, szerokość: 0,7 m, wysokość: 0,6 m. Konstrukcja drążków i poręczy oparta na słupkach ze stali pokrytej farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni. Konstrukcja urządzenia z rur stalowych ze stali nierdzewnej. - poręcze gimnastyczne (para poręczy na min. 4 słupkach) o wymiarach minimalnych: długość: 2,5 m, szerokość: 0,5m, wysokość 1,0 m. Urządzenie dla 1 osoby od 10 lat, montowane na słupkach stalowych pokrytych farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni, poręcze z rur stalowych ze stali nierdzewnej. - słup do wspinaczki wykonany ze stali ze stopą bezpieczną na spodzie urządzenia (dodatkowa ochrona użytkownika) oraz minimum trzema uchwytami do wykonywania ćwiczeń. Urządzenie dla jednego użytkownika powyżej 10 lat; wymiary minimalne urządzenia: wysokość 4,0m, średnica 0,1 m. - urządzenie do zręcznościowej gry zespołowej, przeznaczone dla min. 4 użytkowników, składające się z dysku na sprężynie lub przegubie, o wymiarach minimalnych: średnica 1,5m, wysokość do 1,0m. Urządzenie do rozwijania górnych partii mięśni. Konstrukcja urządzenia z rur stalowych ze stali nierdzewnej, dysk (misa) z jednolitego i wytrzymałego materiału dopuszczonego do tego typu urządzeń, zabezpieczonego przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. - rodeobord - urządzenie do zabawy rozwijającej równowagę dla min. 4 użytkowników, rozwijająca górne partie mięśni nóg oraz mięśnie rąk w formie obrotowej platformy wyginającej się na sprężynach na wszystkie strony z poręczą do trzymania się przez użytkowników; wymiary minimalne: średnica 0,8m; wysokość 1,3m, platforma na wysokości około 0,5m. Urządzenie musi być wykonane z wysokiej jakości materiałów dopuszczonych do tego typu urządzeń, zabezpieczonych przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym poręcz ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem stabilnego oparcia dla rąk z gumy lub materiału równoważnego, spełniającego wymóg stabilnego oparcia rąk; sprężyny ze stali pokrytej elastyczną farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni. - wirująca miska - karuzela do balansowania i kręcenia się dla 1 osoby o wymiarach minimalnych: średnica 0,5m, wysokość 0,5m, udźwig minimalny: 30kg. Urządzenie musi być wykonane z wysokiej jakości materiałów dopuszczonych do tego typu urządzeń, zabezpieczonych przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. - stół do tenisa o wymiarach minimalnych: długość: 2,5m, szerokość: 1,5m, wysokość: 0,75m. Urządzenie musi być wykonane z wysokiej jakości materiałów dopuszczonych do tego typu urządzeń, zabezpieczonych przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. - podwójna wirująca karuzela dla min. 2 osób na stojąco o wymiarach minimalnych: szerokość: 4,0m, długość: 2,5m, wysokość 2,5m. Konstrukcja urządzenia z rur stalowych ze stali nierdzewnej, słup ze stali pokrytej farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni albo impregnowanego drewna klejonego; łączenia i akcesoria z jednolitego i wytrzymałego materiału dopuszczonego do tego typu urządzeń, zabezpieczonego przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. - huśtawka na stojąco - sprężysty bujak dla 2 osób z poręczą do trzymania się i bujania na stojąco dla doskonalenia umiejętności balansowania i wytrzymałości; wymiary minimalne: długość: 2,0m, szerokość: 0,5m, wysokość: 1,5m. Konstrukcja urządzenia z rur stalowych ze stali pokrytej farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni. Urządzenie oparte na sprężynach stalowych. Oparcia dla nóg z okładziną antypoślizgową i przeciwwstrząsową. // Zaprojektowano murki i elementy małej architektury, w tym: -ławki parkowe: z oparciem i siedziskiem drewnianym (10 szt.) oraz ławki parkowe bez oparcia z siedziskiem drewnianym (6 szt.), na konstrukcji żeliwnej lub betonowej; elementy drewniane zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych impregnatami w naturalnych kolorach drewna; wymiary minimalne: długość: 1,7 m, szerokość siedziska: 0,4m, wysokość ławki z oparciem: 0,75 m, wysokość ławki bez oparcia: 0,4 m. - betonowe stoliki szachowe z 4 siedziskami (6 szt.) wykonany w technologii wibrowanego betonu płukanego / licowego i/lub na konstrukcji z rur stalowych ze stali pokrytej farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni; blat stolika o wymiarach minimalnych: 0,8 x 0,8 m, siedziska kwadratowe o wymiarach 0,4m x 0,4 m lub okrągłe o średnicy ca 0,4 m - drewniane - zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych impregnatami w naturalnych kolorach drewna, lub siedziska z tworzywa sztucznego imitującego drewno, lub o powierzchni gumowej odpornej na czynniki atmosferyczne; - murki betonowe z siedziskami drewnianymi ( 4 szt.) o wymiarach: długość: 3,0m, szerokość: 0,4m, wysokość: 0,5m. siedzisko drewniane musi zapewniać możliwość siedzenia na całej powierzchni murku. - betonowe kosze na śmieci z daszkiem (7 szt.) - kosz o pojemności 40 litrów i wymiarach minimalnych: wysokość: 0,6 m, szerokość/długość: 0,4 m; kosz wykonany w technologii betonu płukanego o podstawie kwadratowej, sześciokątnej lub okrągłej, o wysokiej wytrzymałości i stabilności, wyposażone w wyjmowany wkład wykonany z blachy ocynkowanej. Kosz może posiadać obudowę betonową z elementami drewnianymi. - stojaki na rowery 16-miejscowe (2 szt.) obustronnego parkowania przystosowany do wszystkich typów i wielkości rowerów, także tych wyposażonych w hamulce tarczowe; wykonany ze stali galwanizowanej lub z powłoką antykorozyjną - ocynk, trwale przymocowany do podłoża. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch stojaków 8-miejscowych obok siebie w zamian za jeden stojak 16-miejscowy. - tablica informacyjna (1 szt.)z logo Gminy Białe Błota, wyposażona w regulamin korzystania z urządzeń skateparku oraz urządzeń zabawowo - ruchowych. // W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano: - ścieżki grysowe, - ścieżki z kostki brukowej, - ścieżki asfaltowe, - plac z kostki brukowej, - nawierzchnie bezpieczne - piaskowe i trawiaste, - rabaty wyściółkowane korą, - nasadzenia drzew iglastych i liściastych, krzewów iglastych i liściastych, bylin i krzewów na żywopłot strzyżony. // Zaprojektowano płytę skateparku o wymiarach 30,0 m x 19,0 m i przeszkody ze zbrojonego betonu minimum klasy B-30: - FunBox skrzynia z poręczą stalową ocynkowaną i trójstronnymi najazdami prostymi o wymiarach 710/710/98 cm; - Olly Box 3-częsciowy - skrzynia schodkowa o wymiarach 240/120/50 cm; - Rail 480 - poręcz stalowa ocynkowana z profilu okrągłego o wymiarach 480/6/60; - Hoppel Bank Ramp 98 rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi prostymi o wymiarach 987/240/98 cm, - Hoppel Quarter Pipe 98 - rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi wklęsłymi (promień 2,5m).
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest rozwój bazy sportowo - rekreacyjnej na wsi poprzez budowę skateparku oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miejscowości Białe Błota. Teren pod budowę jest płaski i niezadrzewiony, od strony szkół i placu zabaw odgrodzony płotem. Odprowadzenie wód opadowych na nieutwardzony teren działki. Zadanie obejmuje budowę placu do rekreacji ruchowej i wypoczynku dla mieszkańców gminy Białe Błota oraz budowę skateparku o nawierzchni asfaltobetonowej na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego oraz 5 przeszkód zabawowo - sprawnościowych w formie prefabrykatów betonowych na działce nr ewid. 2147 w miejscowości Białe Błota - skwer pomiędzy ul. Centralną i ul. Gronową, zgodnie z załączoną dokumentacja projektową: // - Zaprojektowano skwer z kompozycją kamienną, którą w późniejszym etapie będzie można przerobić na fontannę. W zakres niniejszego zamówienia wchodzi wykonanie placu z kostki betonowej (130 m2) i placu wyłożonego płytami granitowymi (25 m2), ścieżek i zagospodarowania terenu zielenią (bez ustawienia kamieni arktycznych). Jest to część zamówienia w ramach Zadania I, która zostanie wykonana po uzyskaniu pozwolenia na budowę dotyczącą fontanny i niezbędnych instalacji (wykonanie instalacji nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia, wyznacza możliwy termin wykonania robót na wskazanym w załączniku graficznym terenie - załącznik nr 8 do SIWZ). UWAGA! Zamawiający informuje, iż rezygnuje z wykonania kompozycji kamiennej złożonej z dwóch kamieni arktycznych z herbem Gminy Białe Błota - nie należy wyceniać kamieni arktycznych; wykonanie instalacji fontanny nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia, będzie zrealizowane na podstawie odrębnego postępowania. // - Na terenie zaprojektowano urządzenia do fitness i rekreacji ruchowej (uwaga: wszystkie urządzenia fitness muszą być w jednym kolorze), w tym: zestaw siłownia, w skład którego wchodzą: urządzenie do wiosłowania, zestaw minimum dwóch drążków gimnastycznych na różnych poziomach (w tym jeden na wysokości około 2,0 m), urządzenie do ćwiczeń w zawieszeniu, łuk drabinkowy wysoki do min. 2,0 m, przejścia pomiędzy elementami zestawu w formie podestów z drewna lub twardego plastiku. Zestaw musi posiadać wymiary minimalne: długość 5,5m, szerokość 5,0m, wysokość 3,2 m; - rower treningowy o wymiarach minimalnych: długość 1,5 m; szerokość 0,5 m, wysokość 1,0 m. Konstrukcja rowera treningowego oparta na słupie ze stali pokrytej farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni. Konstrukcja urządzenia z rur stalowych ze stali nierdzewnej / ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo bądź lakierem akrylowym. - drążki gimnastyczne do brzuszków dla dwóch użytkowników od 10 lat; wymiary minimalne: długość 2,0 m, szerokość: 0,7 m, wysokość: 0,6 m. Konstrukcja drążków i poręczy oparta na słupkach ze stali pokrytej farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni. Konstrukcja urządzenia z rur stalowych ze stali nierdzewnej / ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo bądź lakierem akrylowym. - poręcze gimnastyczne (para poręczy na min. 4 słupkach) o wymiarach minimalnych: długość: 2,5 m, szerokość: 0,5m, wysokość 1,0 m. Urządzenie dla 1 osoby od 10 lat, montowane na słupkach stalowych pokrytych farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni, poręcze z rur stalowych ze stali nierdzewnej / ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo bądź lakierem akrylowym. - słup do wspinaczki wykonany ze stali ze stopą bezpieczną na spodzie urządzenia (dodatkowa ochrona użytkownika) oraz minimum trzema uchwytami do wykonywania ćwiczeń. Urządzenie dla jednego użytkownika powyżej 10 lat; wymiary minimalne urządzenia: wysokość 4,0m, średnica 0,1 m. - urządzenie do zręcznościowej gry zespołowej, przeznaczone dla min. 4 użytkowników, składające się z dysku na sprężynie lub przegubie, o wymiarach minimalnych: średnica 1,5m, wysokość do 1,0m. Urządzenie do rozwijania górnych partii mięśni. Konstrukcja urządzenia z rur stalowych ze stali nierdzewnej, dysk (misa) z jednolitego i wytrzymałego materiału dopuszczonego do tego typu urządzeń, zabezpieczonego przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. - rodeobord - urządzenie do zabawy rozwijającej równowagę dla min. 4 użytkowników, rozwijająca górne partie mięśni nóg oraz mięśnie rąk w formie obrotowej platformy wyginającej się na sprężynach na wszystkie strony z poręczą do trzymania się przez użytkowników; wymiary minimalne: średnica 0,8m; wysokość 1,3m, platforma na wysokości około 0,5m. Urządzenie musi być wykonane z wysokiej jakości materiałów dopuszczonych do tego typu urządzeń, zabezpieczonych przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym poręcz ze stali nierdzewnej / ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo bądź lakierem akrylowym, z zabezpieczeniem stabilnego oparcia dla rąk z gumy lub materiału równoważnego, spełniającego wymóg stabilnego oparcia rąk; sprężyny ze stali pokrytej elastyczną farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni. - wirująca miska - karuzela do balansowania i kręcenia się dla 1 osoby o wymiarach minimalnych: średnica 0,5m, wysokość 0,5m, udźwig minimalny: 30kg. Urządzenie musi być wykonane z wysokiej jakości materiałów dopuszczonych do tego typu urządzeń, zabezpieczonych przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. - stół do tenisa o wymiarach minimalnych: długość: 2,5m, szerokość: 1,5m, wysokość: 0,75m. Urządzenie musi być wykonane z wysokiej jakości materiałów dopuszczonych do tego typu urządzeń, zabezpieczonych przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. - podwójna wirująca karuzela dla min. 2 osób na stojąco. Konstrukcja urządzenia z rur stalowych ze stali nierdzewnej / ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo bądź lakierem akrylowym, słup ze stali pokrytej farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni albo impregnowanego drewna klejonego; łączenia i akcesoria z jednolitego i wytrzymałego materiału dopuszczonego do tego typu urządzeń, zabezpieczonego przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. - huśtawka na stojąco - sprężysty bujak dla 2 osób z poręczą do trzymania się i bujania na stojąco dla doskonalenia umiejętności balansowania i wytrzymałości. Konstrukcja urządzenia z rur stalowych ze stali pokrytej farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni. Urządzenie oparte na sprężynach stalowych. Oparcia dla nóg z okładziną antypoślizgową i przeciwwstrząsową. // Zaprojektowano murki i elementy małej architektury, w tym: -ławki parkowe: z oparciem i siedziskiem drewnianym (10 szt.) oraz ławki parkowe bez oparcia z siedziskiem drewnianym (6 szt.), na konstrukcji żeliwnej lub betonowej; elementy drewniane zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych impregnatami w naturalnych kolorach drewna; wymiary minimalne: długość: 1,7 m, szerokość siedziska: 0,4m, wysokość ławki z oparciem: 0,75 m, wysokość ławki bez oparcia: 0,4 m. - betonowe stoliki szachowe z 4 siedziskami (6 szt.) wykonany w technologii wibrowanego betonu płukanego / licowego i/lub na konstrukcji z rur stalowych ze stali pokrytej farbą proszkową w odcieniach szarości lub zieleni; blat stolika o wymiarach minimalnych: 0,8 x 0,8 m, siedziska kwadratowe o wymiarach 0,4m x 0,4 m lub okrągłe o średnicy ca 0,4 m - drewniane - zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych impregnatami w naturalnych kolorach drewna, lub siedziska z tworzywa sztucznego imitującego drewno, lub o powierzchni gumowej odpornej na czynniki atmosferyczne; - murki betonowe z siedziskami drewnianymi ( 4 szt.) o wymiarach: długość: 3,0m, szerokość: 0,4m, wysokość: 0,5m. siedzisko drewniane musi zapewniać możliwość siedzenia na całej powierzchni murku. - betonowe kosze na śmieci z daszkiem (7 szt.) - kosz o pojemności 40 litrów i wymiarach minimalnych: wysokość: 0,6 m, szerokość/długość: 0,4 m; kosz wykonany w technologii betonu płukanego o podstawie kwadratowej, sześciokątnej lub okrągłej, o wysokiej wytrzymałości i stabilności, wyposażone w wyjmowany wkład wykonany z blachy ocynkowanej. Kosz może posiadać obudowę betonową z elementami drewnianymi. - stojaki na rowery 16-miejscowe (2 szt.) obustronnego parkowania przystosowany do wszystkich typów i wielkości rowerów, także tych wyposażonych w hamulce tarczowe; wykonany ze stali galwanizowanej lub z powłoką antykorozyjną - ocynk, trwale przymocowany do podłoża. Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch stojaków 8-miejscowych obok siebie w zamian za jeden stojak 16-miejscowy. - tablica informacyjna (1 szt.)z logo Gminy Białe Błota, wyposażona w regulamin korzystania z urządzeń skateparku oraz urządzeń zabawowo - ruchowych. // W ramach zagospodarowania terenu zaprojektowano: - ścieżki grysowe, - ścieżki z kostki brukowej, - ścieżki asfaltowe, - plac z kostki brukowej, - nawierzchnie bezpieczne - piaskowe i trawiaste, - rabaty wyściółkowane korą, - nasadzenia drzew iglastych i liściastych, krzewów iglastych i liściastych, bylin i krzewów na żywopłot strzyżony. // Zaprojektowano płytę skateparku o wymiarach 30,0 m x 19,0 m i przeszkody ze zbrojonego betonu minimum klasy B-30: - FunBox skrzynia z poręczą stalową ocynkowaną i trójstronnymi najazdami prostymi o wymiarach 710/710/98 cm; - Olly Box 3-częsciowy - skrzynia schodkowa o wymiarach 240/120/50 cm; - Rail 480 - poręcz stalowa ocynkowana z profilu okrągłego o wymiarach 480/6/60; - Hoppel Bank Ramp 98 rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi prostymi o wymiarach 987/240/98 cm, - Hoppel Quarter Pipe 98 - rampa z podwójnym najazdem ze spadkami jednostronnymi wklęsłymi (promień 2,5m).
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 29.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat).
 • W ogłoszeniu powinno być: 29.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86 - 005 Białe Błota w pokoju nr 22 (I piętro Sekretariat).

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: brak.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: brak.


PYTANIA I ODPOWIEDZI:
Pytania i odpowiedzi dot. przetargu (2504kB) word


SPROSTOWANIE ZAPISÓW SIWZ
(UWAGA! zamiana terminu składania ofert):

sprostowanie (97kB) word


Ogłoszenie wyniku przetargu:
str. 1 (446kB) jpg , str. 2 (321kB) jpg

metryczka


Opublikował: Monika Konopka (12 maja 2014, 13:33:51)

Ostatnia zmiana: Beata Czarnolewska (10 czerwca 2014, 08:39:53)
Zmieniono: dodano ogłoszenie wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1282