zamówienie na:

Budowa ulicy Zagajnikowej w Prądkach (etap I)

zamawiający: Gmina Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: I.2710.17.2014.ZP2
wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na Budowę ulicy Zagajnikowej w Prądkach (etap I) została wybrana oferta nr 02 złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza, z ceną oferty brutto 838.399,60 zł (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100 groszy). Termin realizacji: do dnia 20.12.2014 roku. Treść oferty spełnia wymogi określone w SIWZ, zawiera najniższą cenę i uzyskała 100 punktów według jedynego kryterium oceny ofert tj. cena 100%.  
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Białe Błota: Budowa ulicy Zagajnikowej w Prądkach (etap I)
Numer ogłoszenia: 265908 - 2014; data zamieszczenia: 08.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Białe Błota , ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, faks 052 3239080.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bialeblota.bki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Zagajnikowej w Prądkach (etap I).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową ulicy Zagajnikowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota, polegających na wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy, rowów odparowujących, ciągu pieszego i zatoki autobusowej. Zakres obejmuje: - wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 6,00 m, na odcinku od km 0+000 (od ulicy Żołędziowej) do km 0+502 (do ulicy Geodetów wraz ze skrzyżowaniem z tą ulicą), - wykonanie skrzyżowań o nawierzchni z betonu asfaltowego, - wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m, - wykonanie rowów odparowujących trapezowych o głębokości 0,50 m, - wykonanie ciągu pieszego, o szerokości 2,00 m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Rozpatrywany teren położony jest w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota. Ulica Zagajnikowa jest drogą gminną, klasy technicznej L (lokalna), o nawierzchni nieutwardzonej. Ulica Zagajnikowa bezpośrednio łączy się z ulicą Bydgoską i drogą serwisową przy drodze krajowej nr 10. Istniejący pas drogowy ma szerokość od 6,00 m do 15,00 m. Ulica Zagajnikowa na odcinku, dla którego prowadzone jest postępowanie otoczona jest lasem będącym w zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Bydgoszcz, oraz zabudową jednorodzinną i polami uprawnymi. Według inwentaryzacji geodezyjnej w ulicy występuje uzbrojenie, tj. wodociąg, urządzenia energetyczne i telekomunikacyjne. Wody opadowe wsiąkają bezpośrednio w grunt i do istniejących rowów. Naturalne deniwelacje terenu wynoszą do 1,50 m. Inwestycja wymaga zmiany granic pasa drogowego, oraz wycinki drzew. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlano - wykonawczy dla branży drogowej, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej: STWiOR) - stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ . 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi. 2) wykonania wszystkich prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu oraz oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisami BHP. 3) po zakończeniu robót uporządkowania terenu najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia robót. 4) usunięcia na własny koszt skutków awarii, które zostały spowodowane przez Wykonawcę. 5) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, złożenie w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, zawierającej oświadczenia kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w dwóch egzemplarzach w wersji graficznej i opisowej, protokoły wykonania i odbioru technicznego dotyczące robót wszystkich występujących branż, aprobaty techniczne, wyniki pomiarów, badań, atesty, certyfikaty..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości do 30 % kwoty szacunkowej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.14.00-9, 45.23.23.10-8, 45.23.30.00-9, 45.23.31.00-0, 45.23.32.90-8, 45.23.32.90-8, 45.23.31.20-6, 45.23.31.62-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), w terminie do dnia 22.08.2014 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 ze zmianami). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się wyłącznie przelewem, na konto Urzędu Gminy Białe Błota w Banku Spółdzielczym Nr 45 8142 1020 0000 3098 5000 0004 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego). 4. Wpłaty dokonywane przelewem powinny mieć na przelewie wyraźny napis: WADIUM - I.2710.17.2014.ZP2 Przetarg na budowę ulicy Zagajnikowej w Prądkach (etap I). 5. W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, określonych w pkt 2, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium. Zaleca się dołączyć do oferty kserokopię dokumentu, o którym mowa powyżej, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. Wobec powyższego zaleca się nie spinać w sposób trwały dokumentu wadium z ofertą. 6. Z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, zwrot wadium wszystkim Wykonawcom nastąpi niezwłocznie po: 1) wyborze oferty najkorzystniejszej z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, 2) unieważnieniu postępowania, 7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 w/w ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 w/w ustawy, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 8. Zwrot wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy niniejszego postępowania; za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 2. Za spełnienie warunku, Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na: - budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości nie mniejszej niż 500 mb, albo 3 000 m2. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie dotyczy niniejszego postępowania; za spełnienie warunku Zamawiający uzna złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 3. Za spełnienie warunku, Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalnościach: 1) drogowej - kierownik budowy, 2) kierownik robót w zakresie sieci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych -, Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 5 SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 500 000,00zł. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 6 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  inne dokumenty referencje

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo do podpisania oferty, określające jego zakres i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 2. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką. 2) W przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenia robót - pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane w terminie - strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania ww. warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bialeblota.pl/?app=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a, 86-005 Białe Błota.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota w pokoju 22 (I piętro Sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ (398kB) word

Dokumentacja


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pytania odpowiedzi


Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 265908-2014 z dnia 2014-08-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białe Błota
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową ulicy Zagajnikowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota, polegających na wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy, rowów odparowujących, ciągu pieszego i zatoki...
Termin składania ofert: 2014-08-22

Numer ogłoszenia: 275896 - 2014; data zamieszczenia: 19.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 265908 - 2014 data 08.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3239090, fax. 052 3239080.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.

 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową ulicy Zagajnikowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota, polegających na wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy, rowów odparowujących, ciągu pieszego i zatoki autobusowej. Zakres obejmuje: - wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 6,00 m, na odcinku od km 0+000 (od ulicy Żołędziowej) do km 0+502 (do ulicy Geodetów wraz ze skrzyżowaniem z tą ulicą), - wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy, - wykonanie zjazdów o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości i długości dostosowanej do istniejącej zabudowy, - wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m, - wykonanie rowów odparowujących trapezowych o głębokości 0,50 m, - wykonanie ciągu pieszego, o szerokości 2,00 m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, -wykonanie zatoki autobusowej z kostki kamiennej, o szerokości 3,00 m. Rozpatrywany teren położony jest w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota. Ulica Zagajnikowa jest drogą gminną, klasy technicznej L (lokalna), o nawierzchni nieutwardzonej. Ulica Zagajnikowa bezpośrednio łączy się z ulicą Bydgoską i drogą serwisową przy drodze krajowej nr 10. Istniejący pas drogowy ma szerokość od 6,00 m do 15,00 m. Ulica Zagajnikowa na odcinku, dla którego prowadzone jest postępowanie otoczona jest lasem będącym w zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Bydgoszcz, oraz zabudową jednorodzinną i polami uprawnymi. Według inwentaryzacji geodezyjnej w ulicy występuje uzbrojenie, tj. wodociąg, urządzenia energetyczne i telekomunikacyjne. Wody opadowe wsiąkają bezpośrednio w grunt i do istniejących rowów. Naturalne deniwelacje terenu wynoszą do 1,50 m. Inwestycja wymaga zmiany granic pasa drogowego, oraz wycinki drzew. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlano - wykonawczy dla branży drogowej, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej: STWiOR) - stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ . 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi. 2) wykonania wszystkich prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu oraz oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisami BHP. 3) po zakończeniu robót uporządkowania terenu najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia robót. 4) usunięcia na własny koszt skutków awarii, które zostały spowodowane przez Wykonawcę. 5) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, złożenie w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, zawierającej oświadczenia kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w dwóch egzemplarzach w wersji graficznej i opisowej, protokoły wykonania i odbioru technicznego dotyczące robót wszystkich występujących branż, aprobaty techniczne, wyniki pomiarów, badań, atesty, certyfikaty..

 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z budową ulicy Zagajnikowej w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota, polegających na wykonaniu nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy, rowów odparowujących, ciągu pieszego i zatoki autobusowej. Zakres obejmuje: - wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 6,00 m, na odcinku od km 0+000 (od ulicy Żołędziowej) do km 0+502 (do ulicy Geodetów wraz ze skrzyżowaniem z tą ulicą), - wykonanie skrzyżowań o nawierzchni z betonu asfaltowego, - wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m, - wykonanie rowów odparowujących trapezowych o głębokości 0,50 m, - wykonanie ciągu pieszego, o szerokości 2,00 m, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Rozpatrywany teren położony jest w miejscowości Prądki, gmina Białe Błota. Ulica Zagajnikowa jest drogą gminną, klasy technicznej L (lokalna), o nawierzchni nieutwardzonej. Ulica Zagajnikowa bezpośrednio łączy się z ulicą Bydgoską i drogą serwisową przy drodze krajowej nr 10. Istniejący pas drogowy ma szerokość od 6,00 m do 15,00 m. Ulica Zagajnikowa na odcinku, dla którego prowadzone jest postępowanie otoczona jest lasem będącym w zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Bydgoszcz, oraz zabudową jednorodzinną i polami uprawnymi. Według inwentaryzacji geodezyjnej w ulicy występuje uzbrojenie, tj. wodociąg, urządzenia energetyczne i telekomunikacyjne. Wody opadowe wsiąkają bezpośrednio w grunt i do istniejących rowów. Naturalne deniwelacje terenu wynoszą do 1,50 m. Inwestycja wymaga zmiany granic pasa drogowego, oraz wycinki drzew. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje projekt budowlano - wykonawczy dla branży drogowej, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dalej: STWiOR) - stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ . 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami prawa budowlanego, wiedzą i sztuką techniczną, zaleceniami jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami technicznymi. 2) wykonania wszystkich prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem projektu oraz oznakowaniem i zabezpieczeniem terenu budowy zgodnie z przepisami BHP. 3) po zakończeniu robót uporządkowania terenu najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia robót. 4) usunięcia na własny koszt skutków awarii, które zostały spowodowane przez Wykonawcę. 5) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej przez uprawnionego geodetę, złożenie w formie papierowej, w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, zawierającej oświadczenia kierownika budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w dwóch egzemplarzach w wersji graficznej i opisowej, protokoły wykonania i odbioru technicznego dotyczące robót wszystkich występujących branż, aprobaty techniczne, wyniki pomiarów, badań, atesty, certyfikaty..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.

 • W ogłoszeniu jest: Za spełnienie warunku, Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na: - budowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości nie mniejszej niż 500 mb, albo 3 000 m2. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4..

 • W ogłoszeniu powinno być: Za spełnienie warunku, Zamawiający uzna wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na: - budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o długości nie mniejszej niż 500 mb, albo 3 000 m2. Spełnienie tego warunku Zamawiający będzie oceniał na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w części V.1 pkt 4..

Sprostowanie 

Strona 1.jpg (299kB) jpg Strona 2.jpg (230kB) jpg

SIWZ - tekst jednolity

SIWZ po zmianie 19.08.2014 tekst jednolity.doc (398kB) word


Ogłoszenie wyniku przetargu

str 1.jpg (426kB) jpg str 2.jpg (180kB) jpgmetryczka


Opublikował: Monika Konopka (8 sierpnia 2014, 13:07:36)

Ostatnia zmiana: Sonia Trojanek (29 sierpnia 2014, 12:34:26)
Zmieniono: dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1251