zamówienie na:

WYNAJEM BAZY LOKALOWEJ DLA ZORGANIZOWANIA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – PODOPIECZNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 25 maja 2005
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z art.93 ust.1 pkt. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, iż zostaje unieważniony w dniu 25.05.2005r. przetarg w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej 60 000 EURO „Na wynajem bazy lokalowej dla zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach”, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach z siedzibą 86-005 Białe Błota ul.Betonowa 1a woj. Kujawsko-Pomorskie, tel. 349-44-04, tel.349-44-62, tel/fax.349-44-52

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO na  „WYNAJEM BAZY LOKALOWEJ DLA ZORGANIZOWANIA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – PODOPIECZNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁYCH BŁOTACH”.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.                             

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego – zamówienie należy zrealizować w miesiącu lipcu 2005r. tj. w okresie od 01.07.2005 – 30.07.2005 (turnus 14 dniowy).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub za zaliczeniem pocztowym

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Magdalena Perlikowska, w godzinach 10.00-15.30.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego –  pokój Nr 11.

Termin składania ofert upływa w dniu  25.05.2005r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2005r. o godz. 10.15  w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 6.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium – najkorzystniejszy bilans w odniesieniu do posiadanych środków przeznaczonych na wypoczynek dla dzieci i młodzieży – podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białych Błotach w 2005 roku.

Termin związania złożoną ofertą - 30 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (5 maja 2005, 13:51:09)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (30 maja 2005, 11:22:12)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1472