zamówienie na:

BUDOWĘ PIESZO – JEZDNI Z ODWONIENIEM W ULICY GULIWERA ( na odcinku do ulicy Barwinkowej) W MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA

zamawiający: Wójt Gminy Białe Błota
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 18 sierpnia 2005
wynik postępowania: Zgodnie z Art.92 Ustawy prawo zamówień publicznych, informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60 000 EURO z dnia 18.08.2005 roku na „ Budowę pieszo- jezdni z odwodnieniem w ulicy Guliwera ( na odcinku do ulicy Barwinkowej) w miejscowości Białe Błota ”, na Wykonawcę została wybrana oferta Nr 01, złożona przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich „ PUMAK” Spółka z o.o. z siedzibą 89-200 Szubin ul. Kcyńska 45 , z ceną netto 611 035,13, 13 zł., brutto 745 462,85 zł., terminem gwarancji 36 miesięcy. 
Wójt Gminy Białe Błota z siedzibą 86-005 Białe Błota ul. Szubińska 7 woj. Kujawsko-Pomorskie,tel.(052) 323-90-95,349-42-48,tel.349-44-02,323-90-90,fax.323-90-80

internet:www.bip.bialeblota.pl,  e-mail: sekretariat@ bialeblota .pl .

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości powyżej 60 000 EURO na 

 

„BUDOWĘ  PIESZO – JEZDNI Z ODWONIENIEM W ULICY GULIWERA ( na odcinku do ulicy Barwinkowej) W  MIEJSCOWOŚCI BIAŁE BŁOTA”.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. 

Termin realizacji wymagany przez Zamawiającego: rozpoczęcie robót  wrzesień 2005r. zakończenie  30 czerwca 2006 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego - koszt 15,00 zł , lub za zaliczeniem pocztowym.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są inspektor Jadwiga Tomaszewska i Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Irena Kladzińska-Wituska w godzinach 8.00-15.30.

Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 16 000 ,00 zł.

Oferty należy składać w  siedzibie Zamawiającego – sekretariat pokój Nr 24.

Termin składania ofert upływa w dniu  18.08.2005r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.08.2005r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 20.

Przy wyborze ofert zamawiający będzie kierował się kryterium – cena 100%.

Termin związania złożoną ofertą - 60 dni od dnia  upływu terminu składania ofert.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2 , spełniający wymogi art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki określone  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Opublikował: Marek Jakubowski (1 lipca 2005, 11:30:56)

Ostatnia zmiana: Marek Jakubowski (19 sierpnia 2005, 14:06:27)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1323